Hide/Show Apps

Kluyveromyces türü mayalarda metal dirençliliği, metal biyosorpsiyonu ve metal-bağlama proteinlerinin tanımlanmasına ilişkin çalışmalar

1993
Özcengiz, Gülay
Dilek, Bengi F.
Gökçay, F. Celal
Saccharomyces cerevisiae'nin Cupl bir susu ile karşılaştırıldığında, Kluyveromyces türlerinin toksik ağır metallere çok daha fazla dirençli oldukları bulunmuştur. Metallotiyonin sentezinin S. cerevisiae'da bakır ve gümüş ile indüklenmesine karşın K. marxianus'da konstitütif olduğu görülmüştür Ayrıca, gümüş ve kadmiyum ile muamele edildiğinde, K. marxianus• 'da metallotiyoninden daha küçük molekül ağırlıkta bir diğer proteinin.sentezlendiği bulunmuştur. K marxianus tarafından en hızlı ve en fazla biriktirilen metal gümüştür; bu metalin % 90'ı ilk 6 saat içinde hücreler tarafından bağlanmıştır. Bu organizmada bakır ve kadmiyum biyosorpsiyonu da oldukça yüksek olup. 14 saatlik bir süre içerisinde sırasıyla % 60 ve % 65'lik etkinliklerle gerçekleşmiştir. Kobalt, çinko ve mangan akümülasyonu her iki organizmada da oldukça düşük seviyelerdedir. Metallerin sadece çok küçük miktarlarının çözünür sitoplazma içinde olduğu , hücreler tarafından yüksek seviyede biriktirilen metallerin hücre duvarına ve vakuollere bağlandığı gösterıiMıiştir. K. marxianus'un altın iyonlarının solüsyonlardan geri kazanunında etkin bir şekilde kullanılabileceği de yine bu çalışmada gösterilmiştir.