Ksilanaz enziminin ekstraksiyon ile ayrıştırılması: Ekstraksiyon parametrelerinin incelenerek sürecin optimizasyonu

Download
2003
Bakır, Ufuk
Bu çalışmanın amacı, değişik mikroorganizmalardan elde edilen ksilanazlann, polietilen glikol (PEG) ve potasyum fosfattan oluşan sulu iki faz sistemi kullanarak fermantasyon ortamından ekstrakte edilmesi (özütlenmesi)dir. Özütleme işleminin optimizasyonu sıcaklık, polimer konsantrasyonu ve moleküler ağırlığı, tuz çeşidi, ortamın iyonik gerilimi ve sistemin pH'ı gibi parametrelerin etkileri araştırılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Bacillus ksilanazalannın üst faza yoğunlaşarak ve kısmen saflaştığını göstermiştir. En iyi sonuçlar %5.6 PEG4000, %18 potasyum fosfat, %9 Ki, pH 8.5 ve %3.5 PEG4000, %14 potasyum fosfat, %9 Ki, pH 9'dan oluşan sistemlerde elde edilmiştir. İlk kompozisyon, % 76 ksilanaz geri kazanımı ile enzim korunumu için; ikincisi ise 5 kat saflık ve 10 kat konsantrasyon ile enzim saflaştırılması için uygun bulunmuştur. Rhizopus oryzae ksilanazlarının ayrışmasında kullanılan %4.7 PEG4000, %20.3 potasyum fosfat ve Ki içeren sistemle, enzimler başarıyla üst fazda toplanmış, % 85 enzim geri alımı, 111 kat saflaştırma ve 6 kat konsantrasyon elde edilmiştir. Son olarak, ksilanazlar bakteriyel hücreleri ihtiva eden fermantasyon ortamından ekstrakte edilmiştir. Tüm Bacillus hücreleri alt faza çekilmiştir; aynı zamanda da ksilanazlann %69u \ geri kazanılarak 6 kat saflaştmlmış ve 4 kat konsantre edilmiştir. Çalışmalar Sulu İki-Faz Sisteminin, enzim izolasyonu, konsantrasyonu ve kısmi saflaştırma işlemleri için hücre içeren fermantasyon ortamından bile yüksek enzim verimliliği ile sonuçlanan iyi bir yöntem olduğunu göstermiştir.

Suggestions

Adsorpsiyon Destekli Etanol Reformlama Reaksiyonu İle Hidrojen Üretimi
Doğu, Timur(2013-12-31)
Bu projede etanolden su buharı reformlama reaksiyonu ile hidrojen üretimi verimini artırmak amacıyla yeni katalizörler geliştirilmesi ve bu katalizörlerin sürekli bir reaksiyon sisteminde test edilmesi planlanmıştır. Bu reaksiyonlar tersinir olduğu ve denge sınırlamaları da önemli olduğu için hidrojen verimini artırabilmek için adsorpsiyon deestekli reaksiyon çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Reaksiyon sırasında oluşan CO2 nin sistemden reaksiyon sırasında adsorpsiyon/reaksiyon ile ayrılması hidrojen ...
Mezogözenekli Zirkonyum Oksit destek maddesi ile etanolün buharlı reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız, etil alkolün buharlı reformlanma reaksiyonunu zirkonyum içerikli destek maddesi ve nikel aktif metali kullanarak incelemektir. Etanolün buharlı reformlanma reaksiyonunda aktif metal olarak nikel kullanımı genellikle başarılı sonuçlar vermektedir. Fakat, kullanılan destek maddesine göre çok düşük hidrojen verimleri de elde edilmektedir. Aktif metalin destek maddesiyle etkileşimi, destek maddesinin asitlik düzeyi ve fiziksel yapısı yüksek hidrojen verimi elde etmek açısından çok öneml...
Karbon sülfürün propilen oksit ile kopolimerizasyonu
Coşkun, Serpil; Alyürük, Kemal(1973)
Karbonsülfürü monomer olarak bir polimerizasyon reaksiyonuna sokmak için ilk çalışma 1969 yılında Tsuruta ve arkadaşları tarafından yapıldı. Tsuruta ve arkadaşları organometalik bir bileşik katalizörlüğü altında, propilen oksit ve karbonsülfürün sarı renkli, yağımsı, küçük molekül ağırlıklı polimer verdiğini tespit ettiler. Rapor ettiğimiz bu çalışmada, ve yine bizler tarafından başlatılan ilk çalışmada karbonsülfür ve propilenoksitten yüksek molekül ağırlıklı yeni kopolimerler elde etmek amacı ile katalizö...
Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?
Üner, Murat; Üner, Deniz; Atalık, Bora(2003)
Karbon monoksitin karbon dioksite oksitlenmesi tepkimesi oksijen molekülünün yüzeyde parçalanarak adsorplanması sonucunda oluşan oksijen atomu ile adsoplanmış karbon monoksit molekülünün etkileşimi ile gerçekleşir. Karbon monoksitin Pt üzerinde yol açtığı zehirleme etkisi yüzünden oksijen adsoplanması daha da önem kazanır. Bu çalışmanın amacı oksijen, hidrojen ve karbon monoksitin Pt/y-AkOs üzerindeki adsorplanması ve yapısal duyarlılığını incelemektir. Metallerin parçacık büyüklüğü kalsinasyon sıcaklığı ve...
Hexanitrostilbene sentezinin teorik ve deneysel incelenmesi
Türker, Burhan Lemi; Akdağ, Akın; Öztürk, Perihan; Ünay, Gizem; Tekin, Gizem(2016-12-31)
Hexanitrostilbene (HNS) yüksek termal ve vakum dayanıklılığına sahip, yüksek sıcaklıklarda süblimleşmeğe dayanıklı bir polynitro moleküldür [1,2]. Diğer yandan olefinik bir yapı olması itibarı ile HNS, Diels-Alder (DA) ve diğer siklokatılma reaksiyonlarına girebilir, gerek kendisi ve gerekse katılma ürünleri, çeşitli kimyasal reaksiyonlar vasıtası ile kıymetli ürünlere dönüştürülebilir. Bu proje çerçevesinde HNS üzerine bilgisayar destekli deneysel çalışmalar yapılacaktır
Citation Formats
U. Bakır, “Ksilanaz enziminin ekstraksiyon ile ayrıştırılması: Ekstraksiyon parametrelerinin incelenerek sürecin optimizasyonu,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpBME5BPT0.