Oksijence zengin hava ve CO2 ortamında çeşitli yakıtların yanma özelliklerinin incelenmesi

Download
2010
Selçuk, Nevin
Yüzbaşı, Nur Sena
Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve ekonomik gelişmeler, enerji talebindeki artışı da tetiklemektedir. Kömür ispatlanmış rezervleri ve yıllık üretim miktarları açısından bakıldığında enerji üretiminde oldukça önemli bir paya sahiptir. Ancak dünyada artmakta olan enerji talebiyle, sera gazlarından olan CO2’nin emisyonunda da artış gözlenmiştir. Bu nedenle son yıllarda artan sera gazı salınımlarının azaltılması için temiz kömür teknolojileri geliştirilmekte ve alternatif teknolojiler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu teknolojilerden öne çıkan biri oxy-fuel teknolojisidir. Bu teknolojide yakıtların oksijence zengin hava veya karbondioksit ortamında yakılmasıyla baca gazındaki CO2 konsantrasyonu arttırılmakta ve bu sayede CO2 gazının baca gazından daha kolay bir şekilde ayrıştırılması sağlanmaktadır. Yakıtların oksijence zengin bir ortamda yakılmasıyla yanma sonrası açığa çıkan sera gazları azaltılmakta, yanma süresi kısaltılmakta ve yanma verimi arttırılmaktadır. 109M401 kodlu proje kapsamında, başlangıç aşamasında oxy-fuel teknolojisinin laboratuvar ölçekli bir sistemde denenmesi hedeflenmiştir. Buna göre, yapılan çalışmada endüstriyel uygulamalarda kullanılan ithal kömür, petrokok, yerli linyitler ve prina (zeytin artığı) gibi çeşitli yakıtların, azot ve karbondioksit ortamında piroliz; hava, oxy-fuel (%21 O2 - %79 CO2), oksijence zengin hava (%30 O2 - %70 N2) ve oksijence zengin oxy-fuel (%30 O2 - %79 CO2) ortamlarında, yanma davranışları TGA-FTIR birleşik sistemi kullanılarak incelenmiştir. Yapılan piroliz testlerinde tüm yakıtların her iki ortamda da 700o C’a kadar benzer kütle kayıp profilleri sergilediği, 700 o C’dan sonra ise kömür-CO2 gazlaşma reaksiyonundan dolayı profillerin farklılaştığı görülmüştür. Yakma testlerinde ise karbondioksitçe zengin oxy-fuel koşullarında, hava koşullarına oranla yanmanın geciktiği görülmüştür. Yanma atmosferinde oksijen konsantrasyonunun artmasıyla karakteristik sıcaklıkların düştüğü ve yanmanın daha kısa sürede tamamlandığı görülmüştür.
Citation Formats
N. Selçuk and N. S. Yüzbaşı, “Oksijence zengin hava ve CO2 ortamında çeşitli yakıtların yanma özelliklerinin incelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRFd05EazU.