Department of Chemical Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (207)

Has File(s)
No (108)
Yes (99)

Author
Doğu, Timur (17)
Kalıpçılar, Halil (17)
Sezgi, Naime Aslı (17)
Karakaş, Gürkan (12)
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep (12)

Subject
Kimya (33)
Mühendislik (25)
Kataliz ve Katalitik Süreçler (16)
Zar Bilimi ve Teknolojisi (15)
Polimer Teknolojisi (11)

Date Issued
1967 - 1979 (8)
1980 - 1999 (31)
2000 - 2019 (168)

Recent Submissions

Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi
Seydibeyoğlu, Alyamaç Elif; Turgut, Alpaslan; Seydibeyoğlu, Özgür Mehmet(2019)
Çok çesitli uygulama alanına sahip olan nanoakıskanlar, ısı transferi sistemlerinde, kullanılanakıskanların ısıl iletkenlik katsayısını arttırmak amacıyla baz akıskanın içerisine, ısıl iletkenligiyüksek nano boyutlarda par...
Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ; Çulhacioğlu, Yağmur(2018-12-31)
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullan...
Dağılan faz besleme hızının Pickering emülsiyonu oluşumuna etkisi
Ayrancı Tansık, İnci; Dönmez, Dila(2018-12-31)
Emülsiyonlar kozmetik, ilaç, gıda, boya ve petrol gibi pek çok endüstriyel proseste yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanımda olan emülsiyonların hemen hemen hepsi kimyasal yüzey aktif madde ile stabilize edilme...
Gaz depolama ve kataliz alanlarında kullanılmak üzere fonksiyonel zeolit sentezi
İpek Torun, Bahar; Memioğlu, Özgün; Karakaya, Büşra; Altiparmak, Ismihan(2018-12-31)
Zeolitler, tasarlanabilir gözenek boyutları, asit dereceleri ve derişimleri, gözenekleri içerisinde tutabildikleri tek ya da çift metalli aktif kataliz merkezleri sayesinde kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon)...
Mezo-gözenekli Al ve B içerikli zeolit sentezi
İpek Torun, Bahar; Karakaya, Büşra; Altiparmak, Ismihan(2018-12-31)
Zeolitler, kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon) ve ayrıştırma işlemlerinde başarıyla kullanılan mikro-gözenekli alüminosilikat malzemelerdir. 0.35 nm ve 1 nm arasında gözenek boyutuna sahip olan zeolitler bu b...
Sıvı Kristal Şablonlu Polimerik Malzemelerin Kimyasal Süreçlere Uygunluğunun Araştırılması
Büküşoğlu, Emre; Karausta, Asli; Akdeniz, Burak(2018-12-31)
Sıvı kristal, sıvılar gibi akışkan, diğer yandan kristaller gibi düzenli yönelimdeki moleküllerden oluşan bir fazdır. Günümüzde sıvı kristal fazların düzenli yapılarını kullanarak düzenli içsel yapılarda polimerik malzemel...
RU ESASLI KATALİZÖRLERİN DESTEK MALZEMELERİNİN YÜZEY ASİTLİK KARAKTERİSTİKLERİNİN AMONYAK SENTEZ REAKSİYONU HIZINA ETKİSİ
Üner, Deniz; Aslan, Mustafa Yasin(2018-12-31)
Bu projenin amacı, yüzey asitlik değerleri (asidik, bazik, nötr) farklı olan destek malzemeler kullanılarak sentezlenmiş rutenyum (Ru) metali esaslı katalizörlerin, amonyak sentez reaksiyonuna etkisini incelemektir. Proje ...
Metal Tuzları ve Amonyak Arasında Gerçekleşen Adsorplanma/Desorplanma Reaksiyon Sistemine Yapısal Değişikliklerin ve Çözücünün Etkisinin Araştırılması
Uludağ, Yusuf; Karakaş, Zeynep(2018-12-31)
Bu çalışmada üç fazlı kimyasal ısı pompası sistemi iki farklı tuz kullanılarak dizayn edilecektir. Adsorpsiyon/desorpsiyon reaksiyonları sırasında metal tuzlarında meydana gelen değişikliklerin hem teorik hem deneysel ola...
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar; Öztürk, Sibel(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganiz...
İKİ FARKLI FONKSİYONEL GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ; Dumanlilar, Beril(2018-12-31)
Nanokafes yapılı, organik-inorganik hibrit polihedral oligomerik silseskuioksanların (POSS) son yıllarda mühendislik plastikleri, biyomedikal uygulamalar ve kataliz gibi alanlarda kullanımları hızla artmaktadır. Daha öncek...
Pichia pastoris sekretomunun saflaştırmaya yönelik incelenmesi
Koku, Harun; Kırlı, Pınar(2018-12-31)
Biyoteknolojik üretimlerde hedef biyomolekül, yüzlerce benzer yan ürünle beraber oluştuğu için ürünün istenen saflıkta eldesi ancak gelişmiş saflaştırma teknikleriyle mümkün olmaktadır. Bu nedenle ayırma/saflaştırma ünitel...
ZIF Katkılı PEBAX ve PES Karışık Matrisli Membranlar ile Gaz Ayırımı
Kalıpçılar, Halil; Yılmaz, Levent; Oruç, Dilay; Çolpankan, Murat Oğuz(2018-12-31)
Atmosferde bulunan uçucu organik bileşikler (UOB) çevre kirliliğine sebep olmaktadır [1]. Bu çevre kirliliğini önlemek ve maddi açıdan değeri olan bu malzemelerin geri kazanımı için atık yakımı, kondenzasyon ve karbon adso...
Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu
Sezgi, Naime Aslı; Arslan Bozdağ, Arzu(2018-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21....
Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan; Polat, Duygu Sezen(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az a...
Karbon Dioksit İçeriği Zengin Sentez Gazından İki Fonksiyonlu Katalizör Sistemleriyle Dimetil Eter-Metanol Üretimi
Doğu, Timur; Oktar, Nuray; Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Gülşen(2018)
TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında yürütülen çalışmamızın amacı; CO2 içerikli sentezgazından alternatif yakıt özelliğine sahip temiz ve sürdürebilir enerji kaynağı olan dimetil eterve metanolun doğrudan üretimidir. Proje kaps...
Metabolik Mühendislik ve Reaksiyon Mühendisigi Prensipleriyle Insan Büyüme Hormonu Üretimi Için Yeni Biyoteknolojik Proses Gelistirilmesi
Çalık, Pınar(2018)
Insan büyüme hormonu (hGH), 22 kDa molekül agırlıgında, 191 amino asitten olusan, beyninön lobundaki hipofiz bezi tarafından üretilen bir proteindir. Hipofiz bezlerindeki somatotropikhücreler tarafından dogal olarak sentez...
Yerleşik Sistem Yakıt Pillerinde Hidrojen İhtiyacının Karşılanması İçin Süreç, Yakıt ve Katalizör Sistemi Tasarımı
Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur(2018)
Giderek artan nüfusa paralel olarak enerji gereksinimimiz de her geçen gün artısgöstermektedir. Enerji ihtiyacımızı karsılarken kullanılacak enerji kaynaklarının çevreyikirletmemesi önemli bir konudur. Fosil yakıtların gid...
Elektro-eğirme Yöntemi Kullanılarak Üretilen Naylon-6/Haloysit Nanotüp Nanofiberlerinin Çoklu Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesi
Bayram, Göknur(2018)
Elektro-eğirme yöntemi günümüz teknolojisinin geliştirilmesinde önemli potansiyele sahip olanyüksek boy/çap oranındaki nanofiberlerinin üretiminde kullanılan oldukça verimli biryöntemdir. Üretilen fiberlerin nano boyutta o...
Organik Çözücü Ile Nanofiltrasyon Uygulamaları Için Selüloz Membranların Düz Tabaka Ve Kovuklu Elyaf Olarak Üretilmesi Ve Karakterizasyonu
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2018)
Nanofiltrasyon (NF) yaklasık 1 nm'den küçük boyutlardaki moleküller ve birden fazla yüklüiyonların boyut ve yüklerinden dolayı membranlar tarafından tutuldugu bir süreçtir. NFsüreçlerinin günümüzde su arıtma, gıda ve ilaç ...
Gözenekli Malzemelerin Yüksek Çözünürlüklü Yöntemlerle Görüntülenmesi
Koku, Harun; Yalçin, Özge Hande(2017-12-31)
Gözenekli malzemelerin doğası, kromatografi, katalitik reaktör tasarımları, yeraltı su kaynaklarının modellenmesi gibi çok çeşitli uygulamalarda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle kromatografi alanında yüksek kapasitel...
Citation Formats