Department of Chemical Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (229)

Has File(s)
No (130)
Yes (99)

Author
Doğu, Timur (18)
Kalıpçılar, Halil (18)
Sezgi, Naime Aslı (17)
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep (15)
Karakaş, Gürkan (13)

Subject
Kimya (33)
Mühendislik (25)
Kataliz ve Katalitik Süreçler (16)
Zar Bilimi ve Teknolojisi (15)
Polimer Teknolojisi (11)

Date Issued
1967 - 1979 (9)
1980 - 1999 (37)
2000 - 2020 (183)

Item Type
Project (130)

Recent Submissions

Sıvı Kristal Şablonlu Polimerik Mikroparçacıkların Sentezi, Sensör Uygulamalarının Geliştirilmesi ve İlaç Alım-Salım Uygulamaları Potansiyelinin Araştırılması
Büküşoğlu, Emre(2020-08-01)
Mikroparçacıklar günümüzde ilaç, kozmetik, elektronik ve kimya endüstrilerinde genis uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Sekil, yüzey kimyası, gözeneklilik, kimyasal yapı vb. özellikleri kullanım amaçlarına göre farkl...
Membran Filtrasyonunda Kirlenmeyi Temizlemek Amaçlı Uyarana Duyarlı Polimerik Mikrojellerin Kullanımı
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2019-09-15)
Membran kirlenmesi, membranlı ayırma süreçlerindeki en önemli birkaç sorundan biridir. Membran yüzeyindeki kirlenmenin önlenmesi veya kolayca temizlenebilir kılınması için çok çesitli yöntemler denenmektedir. Bu yöntemle...
Tamamı Selüloz Nanokompozit Membranların Organik Çözücü Ile Nanofiltrasyon Performansının Incelenmesi
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2019-05-15)
Membran, bir karısımın bilesenlerini, büyüklükleri, yükleri ve membran ile arasındaki iliskiye baglı olarak ayırmaya yarayan seçici, yarı geçirgen bir bariyerdir. Organik çözücü ile nanofiltrasyon (OSN), boyuta göre ayır...
Uçucu Organik Bileşiklerin Geri Kazanımı için ZIF Dolgulu PDMS Karışık Matrisli Membranların Hazırlaması ve Karakterizasyonu
Kalıpçılar, Halil; Topuz, Berna; Şahin, Fatma(2019-05-01)
Atmosferdeki uçucu organik bilesik (UOB)?lerin 35 %?ini çözücüler olusturur. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan alkol ve ester bazlı çözücüler kolayca buharlasmaları nedeniyle büyük oranda çevresel kirlilige neden olur...
Pickering Emülsiyonlarının Üretimi İçin Karıştırmalı Tank Tasarımı
Ayrancı Tansık, İnci(2019-04-15)
Bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın amacı Pickering emülsiyonlarının üretimi için en uygun tank ve karıştırıcı geometrisinin belirlenmesi ve hidrodinamiğin emülsiyon kararlılığı üzerine etkilerinin incelenmesid...
Yüzeyi Fonksiyonelize Edilmiş Nanoparçacıklar ile Kararlı Nanoakışkan Hazırlanması ve Isıl İletkenlik Değişiminin Belirlenmesi
Seydibeyoğlu, Alyamaç Elif; Turgut, Alpaslan; Seydibeyoğlu, Özgür Mehmet(2019)
Çok çesitli uygulama alanına sahip olan nanoakıskanlar, ısı transferi sistemlerinde, kullanılanakıskanların ısıl iletkenlik katsayısını arttırmak amacıyla baz akıskanın içerisine, ısıl iletkenligiyüksek nano boyutlarda par...
Dağılan faz besleme hızının Pickering emülsiyonu oluşumuna etkisi
Ayrancı Tansık, İnci(2018-12-31)
Emülsiyonlar kozmetik, ilaç, gıda, boya ve petrol gibi pek çok endüstriyel proseste yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kullanımda olan emülsiyonların hemen hemen hepsi kimyasal yüzey aktif madde ile stabilize edilme...
Pichia pastoris sekretomunun saflaştırmaya yönelik incelenmesi
Koku, Harun(2018-12-31)
Biyoteknolojik üretimlerde hedef biyomolekül, yüzlerce benzer yan ürünle beraber oluştuğu için ürünün istenen saflıkta eldesi ancak gelişmiş saflaştırma teknikleriyle mümkün olmaktadır. Bu nedenle ayırma/saflaştırma ünitel...
Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullan...
İKİ FARKLI FONKSİYONEL GRUPLU NANOKAFES YAPILI MALZEMELER İLE SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İKİLİ SİSTEMLERİNİN FAZ DENGESİ
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Nanokafes yapılı, organik-inorganik hibrit polihedral oligomerik silseskuioksanların (POSS) son yıllarda mühendislik plastikleri, biyomedikal uygulamalar ve kataliz gibi alanlarda kullanımları hızla artmaktadır. Daha öncek...
Sıvı Kristal Şablonlu Polimerik Malzemelerin Kimyasal Süreçlere Uygunluğunun Araştırılması
Büküşoğlu, Emre; Akdeniz, Burak(2018-12-31)
Sıvı kristal, sıvılar gibi akışkan, diğer yandan kristaller gibi düzenli yönelimdeki moleküllerden oluşan bir fazdır. Günümüzde sıvı kristal fazların düzenli yapılarını kullanarak düzenli içsel yapılarda polimerik malzemel...
Bacillus subtilis ile 43 PROMOTÖRÜ (P43) KONTROLÜ ALTINDA HÜCREDIŞI REKOMBİNANT İNSAN BÜYÜME HORMONU ÜRETİMİ
Çalık, Pınar(2018-12-31)
Bacillus subtilis genetik olarak iyi bilinen ve kolay manipüle edilebilen özelliklerinin yanında sahip olduğu etkin salgılama sistemi ile hücredışı rekombinant protein (r-protein) üretim potansiyeli yüksek bir mikroorganiz...
Metal Tuzları ve Amonyak Arasında Gerçekleşen Adsorplanma/Desorplanma Reaksiyon Sistemine Yapısal Değişikliklerin ve Çözücünün Etkisinin Araştırılması
Uludağ, Yusuf(2018-12-31)
Bu çalışmada üç fazlı kimyasal ısı pompası sistemi iki farklı tuz kullanılarak dizayn edilecektir. Adsorpsiyon/desorpsiyon reaksiyonları sırasında metal tuzlarında meydana gelen değişikliklerin hem teorik hem deneysel ola...
Gaz depolama ve kataliz alanlarında kullanılmak üzere fonksiyonel zeolit sentezi
İpek Torun, Bahar; Karakaya, Büşra; Altiparmak, Ismihan(2018-12-31)
Zeolitler, tasarlanabilir gözenek boyutları, asit dereceleri ve derişimleri, gözenekleri içerisinde tutabildikleri tek ya da çift metalli aktif kataliz merkezleri sayesinde kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon)...
ZIF Katkılı PEBAX ve PES Karışık Matrisli Membranlar ile Gaz Ayırımı
Kalıpçılar, Halil; Yılmaz, Levent(2018-12-31)
Atmosferde bulunan uçucu organik bileşikler (UOB) çevre kirliliğine sebep olmaktadır [1]. Bu çevre kirliliğini önlemek ve maddi açıdan değeri olan bu malzemelerin geri kazanımı için atık yakımı, kondenzasyon ve karbon adso...
Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2018-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21....
Mezo-gözenekli Al ve B içerikli zeolit sentezi
İpek Torun, Bahar; Altiparmak, Ismihan(2018-12-31)
Zeolitler, kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon) ve ayrıştırma işlemlerinde başarıyla kullanılan mikro-gözenekli alüminosilikat malzemelerdir. 0.35 nm ve 1 nm arasında gözenek boyutuna sahip olan zeolitler bu b...
Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az a...
RU ESASLI KATALİZÖRLERİN DESTEK MALZEMELERİNİN YÜZEY ASİTLİK KARAKTERİSTİKLERİNİN AMONYAK SENTEZ REAKSİYONU HIZINA ETKİSİ
Üner, Deniz(2018-12-31)
Bu projenin amacı, yüzey asitlik değerleri (asidik, bazik, nötr) farklı olan destek malzemeler kullanılarak sentezlenmiş rutenyum (Ru) metali esaslı katalizörlerin, amonyak sentez reaksiyonuna etkisini incelemektir. Proje ...
Yerleşik Sistem Yakıt Pillerinde Hidrojen İhtiyacının Karşılanması İçin Süreç, Yakıt ve Katalizör Sistemi Tasarımı
Sezgi, Naime Aslı; Doğu, Timur(2018)
Giderek artan nüfusa paralel olarak enerji gereksinimimiz de her geçen gün artısgöstermektedir. Enerji ihtiyacımızı karsılarken kullanılacak enerji kaynaklarının çevreyikirletmemesi önemli bir konudur. Fosil yakıtların gid...
Citation Formats