Uluabat Gölü ötrifikasyon kontrolü için maksimum alıcı ortam fosfor yüklerinin belirlenmesi

Download
2006
Aksoy, Ayşegül
Yenilmez, Firdevs
Bu çalışma, Uluabat Gölü'ne giden fosfor yüklerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Kalibrasyonu takiben, SWAT ile sediman ve fosfor taşımını modellenmiştir. Modelde kulandan arazi kullanımı ve diğer koşullar için göle yıllık 4 grP/m /yıl'lık bir fosfor yükü ulaştığını sonucuna varılmıştır. Uygulanan gübre miktarı, Emet ve Orhaneli havzalarından gelen yükler ve Uluabat Gölü etrafındaki tarımsal alanların varlığı, göle giden fosfor yüklerini etkilediği sonucuna varılmıştır. Bu faktörlerde yapılan iyileştirmeler sonucunda göle giden fosfor yükünün yarı yarıya azaltılabileceği hesaplanmıştır. Ancak, bu değer hedeflenen 1.0 gP/m2/yıl'dan fazladır Havza için oluşturulan fosfor indeksi, çalışılan havzanın güney kısımları hariç, diğer tüm tarım yapılan alanlarda yüksek fosfor taşınım riski olduğunu göstermiştir. Yağış miktarı ve gübreleme metodu, bu riski arttıran en önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Gölde yapılan analizler, yaz aylarında alg, ÇO ve besin maddesi konsantrasyonlarının arttığını göstermiştir. Sınırlı sayıdaki ölçümler gölün fosfor kısıtlı olduğunu göstermektedir ancak toplam azotun toplam fosfora oranı nispeten sınırda olduğu için bu kuvvetli bir kısıtı göstermemektedir. WASP ile elde edilen sonuçlar, fosfor yükündeki %50'lik bir azalmanın gölde gözlenen P konsantrasyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir. Ancak sonuçların anlamlı olabilmesi için sediman aktivitesinin de modellenmesi gerekmektedir.
Citation Formats
A. Aksoy and F. Yenilmez, “Uluabat Gölü ötrifikasyon kontrolü için maksimum alıcı ortam fosfor yüklerinin belirlenmesi,” 2006. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TmpRME56Yz0.