Keban Baraj Gölü ve Havzası çevre sorunları; Keban Baraj Gölü (Palu-Elazığ arası) sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri/ Keban'da ötrofikasyon

Download
1992
Soyupak, Selçuk
Gökçay, F. Celal
Yurteri, Coşkun
Salihoğlu, Işıl
Çilesiz, F. Ahmet
Akbay, Nihat
Yücel, Nuray
Aslan, Yasemin
Erdem, Perihan
Kaya, Ayşe
Bayar, Ayşe
Torunoğlu, Taner
Şentürk, Engin
Bu rapor Keban Baraj Gölü'nün Palu-Elazığ arasında kalan kısmında yapılan ölçüm, analiz ve tespitleri sunmaktadır. Araştırma Ağustos 1991 de başlayıp, bir yıl devam ederek Temmuz 1992 sonunda tamamlanmıştır. Aylık periyodlarla gerçekleştirilen çalışma sırasında göl sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri tespit edilmiştir, çözünmüş oksijen, sıcaklık, elektriki iletkenlik, pH, ışık geçirgenliği, Seçeni Derinliği ölçümleri saha tipi aletler kullanılarak yerinde gerçekleştirilmiştir. Belli istasyonlarda dip, orta derinlik ve yüzeyden alınan numuneler laboratuvarda analiz edilmiştir. Bu analizlerle çeşitli azot ve fosfor bileşikleri, $Ca^{++}$, $Mg^{++}$, $Na^+$, $K^+$, $SO_{4^{-2}}$, KOİ ve $Cl^-$ ölçümleri yapılmıştır . Göl suları için yapılan ölçüm ve analizlere ilaveten, araştırma bölgesine giren önemli nokta kaynaklardaki suların fiziksel ve kimyasal özellikleri ayrıca ölçülmüştür. Nisan ayında başlayan sıcaklık tabakalaşması Ağustos ayında en üst düzeye ulaşmaktadır. Kış aylarında doyma konsantrasyonlar! civarında seyreden çözünmüş oksijen konsantrasyonları, ötrofikasyon nedeni ile Ağustos ayında en düşük seviyelere ulaşmaktadır. Bu ayda oksijensiz tabakalar tespit edilmiştir. Araştırma bölgesinde mavi-yeşil alg zamanzaman hakim fitoplankton türü olarak gözükmektedir. Ölçülen klorofil-a, fosfor bileşikleri, azot bileşikleri ve Secchi derinlikleri ile ilgili değerlerin beraberce değerlerilmesi, araştırma bölgesinin genelde ötrofik özellikler taşıdığını göstermektedir. Ayrıca ötrofikasyona neden olan besin maddelerinin (azot ve fosfor) büyük bir kısmının Murat Nehri ile bölgeye geldiği tespit edilmiştir.

Suggestions

Karadeniz'de ağır metal kirliliği
Ünsal, Mustafa; Çağatay, Namık; Bekiroğlu, Yılmaz; Kıratlı, Nur; Alemdağ, Nigar; Aktaş, Muammer; Sarı, Erol(1998)
Bu rapor, Türkiyenin doğu ve bat Karadeniz kıyılarında cıva, bakır, kurşun, kadmiyum ve çinkonun karasal kaynaklarım belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların sonuçlarını içermektedir. Bunun için doğu Karadeniz'de 6 kaynak ve 4 referans istasyonundan Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında alınan midye ve sediman örneklerinde, batı Karadeniz'de 2 karnak ve 2 referans istasyonundan Aralık ayında alınan sediman ve deniz suyu örneklerinde adı geçen bu metaller ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre doğu Karadeniz'de...
Mikroplastik Partiküllerin ve Plastik Katkısı Olan "Bisfenol A" Organik Bileşiğinin Mersin Körfezi'nde Dağılım Gösteren Bazı Zooplankton Türleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Örek, Ak Yeşim; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yılmaz, Mesut; Özhan, Koray; Karahan, Arzu(2018)
Proje kapsamında Erdemli açıklarındaki transekt borunca 3 istasyonda ve bölgedeki bazınehirlerde 2016 Agustos?undan itibaren en az 1 yıl boyunca aylık örneklemeler yapılmıs,ayrıca laboratuvarda çesitli zooplankton türleri ile birçok deney gerçeklestirilmistir.Türkiye?de ilk defa yapılan ölçümlerle, deniz suyunda 4.33-16.92 ug/L aralıgında degistigigörülen BPA kirleticisi, nehir sularında göreceli olarak biraz daha yüksek olarak, 4.14-29.92ug/L aralıgında ölçülmüstür.Çalısılan 3 istasyondan Nansen siseleri i...
Organize sanayi bölgelerinde çevre kirliliğini minimize edici teknolojilerin ve maliyet boyutlarının belirlenmesi; 1991 sonuç raporu
Müezzinoğlu, Aysen; Atımtay, Aysel; Sarıkaya, Z. Hasan(1992)
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), dengeli kalkınma ve düzenli şehirleşmenin sağlanması, sanayileşmenin çevre sorunlarına yol açmayacak biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından yatırımların yönlendirilmesinde bir planlama aracı olarak ele alınmaktadır. Ancak uygulamada, bu amaçlara tam olarak ulaşılamamakta ye çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, gerek inşaatı tamamlanmış, gerekse yapımı süren OSB'lerde, arıtma tesisleri için yatırım kararlarının verilmesi gün...
Ortaokul Öğrencilerinin Yeraltı Su Kaynakları Hakkındaki Zihinsel Şemaları ve Kavramsal Anlamaları
Öztekin, Ceren; Demirci, Sinem; Şen, Mehmet; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2018-12-31)
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yer altı sularının yeri, hareketi ve su döngüsü ile ilişkisi hakkındaki bilgileri zihinsel şemaları ve kavramsal anlayışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve yer altı suyu kavram testi toplanması planlanmaktadır. Ek olarak öğrencilerinin yer altı suları ile ilgili zihinsel şemalarını ortaya çıkarmak amacıyla bir çizim yapmaları istenecektir. Bu çizimlerde öğrencilerin yer altı sularının yeri, hareketi, kullanımı ve su d...
Yeraltı suyu (YAS) kaynaklarının pestisitlerle kirlenme potansiyelini değerlendiren matematik ve bilgisayar modellerin geliştirilmesi
Sözüdogru, Sonay; Ünlü, Kahraman; Özenirler, Günal; Pınar, Coşkun(1995)
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu alanlarda kontrolsüz pestisit ve gübre kullanımı ciddi toprak ve yeraltı suyu (YAS) kirliliğine sebep olmaktadır. YAS kaynaklarının kirlilikten korunması için tarımsal amaçlı kimyasalların kontrollü kullanılması YAS kaynaklarının daha fazla kirlenmesini önlemek açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda proje, ülkemizde yaygın olarak kullanılan pestisitlere ait bir veri tabanının oluşturulmasını, kontrollü pestisit kullanımına esas olacak temel bilimsel kriterlerin belirlenme...
Citation Formats
S. Soyupak et al., “Keban Baraj Gölü ve Havzası çevre sorunları; Keban Baraj Gölü (Palu-Elazığ arası) sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri/ Keban’da ötrofikasyon,” 1992. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TkRRMk5nPT0.