Hide/Show Apps

Keban Baraj Gölü ve Havzası çevre sorunları; Keban Baraj Gölü (Palu-Elazığ arası) sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri/ Keban'da ötrofikasyon

Download
1992
Soyupak, Selçuk
Gökçay, F. Celal
Yurteri, Coşkun
Salihoğlu, Işıl
Çilesiz, F. Ahmet
Akbay, Nihat
Yücel, Nuray
Aslan, Yasemin
Erdem, Perihan
Kaya, Ayşe
Bayar, Ayşe
Torunoğlu, Taner
Şentürk, Engin
Bu rapor Keban Baraj Gölü'nün Palu-Elazığ arasında kalan kısmında yapılan ölçüm, analiz ve tespitleri sunmaktadır. Araştırma Ağustos 1991 de başlayıp, bir yıl devam ederek Temmuz 1992 sonunda tamamlanmıştır. Aylık periyodlarla gerçekleştirilen çalışma sırasında göl sularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri tespit edilmiştir, çözünmüş oksijen, sıcaklık, elektriki iletkenlik, pH, ışık geçirgenliği, Seçeni Derinliği ölçümleri saha tipi aletler kullanılarak yerinde gerçekleştirilmiştir. Belli istasyonlarda dip, orta derinlik ve yüzeyden alınan numuneler laboratuvarda analiz edilmiştir. Bu analizlerle çeşitli azot ve fosfor bileşikleri, $Ca^{++}$, $Mg^{++}$, $Na^+$, $K^+$, $SO_{4^{-2}}$, KOİ ve $Cl^-$ ölçümleri yapılmıştır . Göl suları için yapılan ölçüm ve analizlere ilaveten, araştırma bölgesine giren önemli nokta kaynaklardaki suların fiziksel ve kimyasal özellikleri ayrıca ölçülmüştür. Nisan ayında başlayan sıcaklık tabakalaşması Ağustos ayında en üst düzeye ulaşmaktadır. Kış aylarında doyma konsantrasyonlar! civarında seyreden çözünmüş oksijen konsantrasyonları, ötrofikasyon nedeni ile Ağustos ayında en düşük seviyelere ulaşmaktadır. Bu ayda oksijensiz tabakalar tespit edilmiştir. Araştırma bölgesinde mavi-yeşil alg zamanzaman hakim fitoplankton türü olarak gözükmektedir. Ölçülen klorofil-a, fosfor bileşikleri, azot bileşikleri ve Secchi derinlikleri ile ilgili değerlerin beraberce değerlerilmesi, araştırma bölgesinin genelde ötrofik özellikler taşıdığını göstermektedir. Ayrıca ötrofikasyona neden olan besin maddelerinin (azot ve fosfor) büyük bir kısmının Murat Nehri ile bölgeye geldiği tespit edilmiştir.