Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği

2018-4-12
Yılgür, Egemen
Bu metinde Agamben’in biyopolitika ve Wacquant’ın mekânsal damgalama yaklaşımlarının sunduğu analiz araçlarının yardımıyla Hacıhüsrev Mahallesi’nin kriminal bir bölge olarak kodlanması süreci tartışma konusu yapılmaktadır. Çıplak hayat konumuna indirgenmiş homo sacerler olarak peripatetik Roman gruplarına mensup bireylerin yerleştiği Hacıhüsrev mahallesinin, dönemin kitle iletişim araçlarında üretilen popüler suç anlatısının da yardımıyla damgalanarak istisna halinin süreklileştiği bir mekân parçası haline gelmesi makalenin temel meselesidir. Hacıhüsrev Mahallesi iki ayrı geç-peripatetik topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. 1923-24 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile mahalleye gelen Roman tütün işçileri geleneksel mesleklerinin yitimi sonrası geldikleri coğrafyada kitlesel bir hal alan tütün üretiminin etkisiyle yoğun bir ücretli çalışma deneyimi yaşamışlardır. Ücretli çalışma ve dönemin sol siyasal pratiklerine etkin katılımları ile ana akım toplumsal süreçlere müdahil olan Roman tütün işçileri peripatetik grupların tarihsel olarak gerek hukuksal metinler gerekse toplumsal ilişkiler düzlemi üzerinden yerleştirildikleri istisna alanını zorlamaktadırlar. Ağırlıklı olarak 1950 sonrası Bursa ve civar bölgelerden mahalleye gelen diğer geç-peripatetik topluluklar ise ücretli çalışma deneyiminden yoksun oldukları gibi çoğunlukla ana akım toplumsal ilişkilerin dışına itilerek, kendilerini kriminal yaşantılara sürükleyen bir süreci deneyimlemektedirler. 1960’larda Bursalı geçperipatetik grupların kriminal imajlar üzerinden medya görünürlüğü artarken inşa edilen popüler suç anlatısı Roman tütün işçilerini görünmez kılacak, Hacıhüsrev Mahallesi zihinlerde olağan şüphelilerin yaşam alanına dönüşecektir. Bu süreçte mahalleyi kuşatan damga Roman tütün işçilerini sınırlarını zorladıkları istisna alanına hapsedecek, onları diğer geç-peripatetik gruplardan ayıran tarihsel özgünlükleri belirsizleşmeye başlayacaktır. Bu metinde 1930-2009 yılları arasında Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanmış ilgili haberlerin içerik analizi, çeşitli yazın kaynaklarının taranması ve saha çalışmalarında elde edilmiş veriler üzerinden söz konusu sürecin hangi mekanizmalarla ilerlediğinin ortaya konulmasına gayret gösterilmektedir.

Suggestions

A Rhetorical Narratological Approach to the Treatment of Crime and Criminals in Great Expectations
NAZLİ, ELZEM; Öztabak Avcı, Elif (2018-06-01)
This paper aims to present a rhetorical narratological analysis of Charles Dickens’s Great Expectations (1861) with a specific focus on the issue of crime and the figure of the criminal. There are many studies pointing out that the novel provides the reader with an anatomy of crime and the criminal; yet, its differing treatment of the criminal characters and its possible effects over the reader have not received much narratological attention. Although Magwitch, Compeyson, and Molly can all be equally consid...
State Response to Contemporary Urban Movements in Turkey: A Critical Overview of State Entrepreneurialism and Authoritarian Interventions
Eraydın, Ayda (2014-01-01)
This paper grapples with the state's response to contemporary urban movements. In light of recent debates on the changing nature of urban movements, it presents an overview of the responses of states in different modes of regulation, ranging from a Keynesian regime to sequential stages of neoliberalisation. Examples of authoritarianism and the entrepreneurial roles of the state are drawn from the Turkish experience to show how economic liberalism can be combined with increasing social control, restrictions,...
Bir Örgütsel Alanın Yeniden Şekillenişi: Türkiye’de İş Hayatına Yönelik Yüksek Öğretimde Değişim, & 1955-1975
Üsdiken, Behlül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede Türkiye’de iş hayatına yönelik yüksek öğretim alanının, Amerikan etkisi altına girdiği 1950’li yılların ortalarından itibaren yaklaşık 20 yıllık sürede, ileri sürülen amaçlar, uygulanan programlar ve verilen dersler açısından geçirdiği değişim anlatılmaktadır. Akabinde de, sunulan tarihsel incelemenin gösterdikleri örgüt yazınındaki kurumsalcı yaklaşım açısından ele alınmaktadır. Böylelikle, doğrudan müdahale ve örnek alma yoluyla dışarıdan gelen etkilerin, örgütsel alanlar üzerindeki, ithal mod...
Particle filter based Conjoint Individual-Group Tracker (CIGT)
YİĞİT, Ahmet; Temizel, Alptekin (2015-08-28)
In this paper, we present a method for joint tracking of individuals and groups in surveillance scenarios. Groups are dynamic entities and they may grow or shrink with merge-split events. This dynamic nature makes it difficult to track groups using conventional trackers. In this paper, we propose a new tracking method named Conjoint Individual and Group Tracker (CIGT) based on particle filter with multi-observation model and particle advection. The proposed multi-observation model uses in-group and out-grou...
Securing freedom of movement of persons in the EU : a governmentality perspective
Arcan, Özge; Ertuğrul, Kürşad; Department of Political Science and Public Administration (2010)
This thesis examines how the right of free movement of persons is governed through surveillance databases represented as security measures by applying the governmentality perspective. In order to do that, the study focuses on the relationship between freedom of movement, security and surveillance databases in the European Union such as Schengen Information System (SIS), European Dactylographic System (EURODAC) and the Europol Computer System (TECS). The main argument of the thesis is to analyze the role of ...
Citation Formats
E. Yılgür, “Bir Biyopolitik Süreç Olarak Mekansal Damgalama: Hacıhüsrev Örneği,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 35, no. 1, pp. 111–138, 2018, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2018105.pdf.