Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

2016-12-19
Yaldız, Esra
Asatekin, N. Gül
Geçmişten gelen kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak kaygısı ile sürdürülebilirliği sağlamak ve kültürel mirasın güvence altına alınması, koruma olgusu olarak tanımlanmaktadır. Koruma kapsamında ele alınan ve ortak yaşanmışlığın mekânsal izleri olarak tanımlanan anıtsal yapıların korunması ve değerlendirilmeleri için yeniden kullanımları önem taşımaktadır. Anıtsal yapıların yeniden kullanımı, sürdürülebilirlik anlayışının temelini oluşturmakta ve yeni işlev, yapının sürdürülebilirliğini sağlamada bir girdi olmaktadır. Sürdürülebilir koruma ilkelerine göre anıtsal yapıların çağdaş kullanımlara adapte edilmesi işlev-yapı-çevre ilişkilerine bağlıdır. Yaşanabilirliğin ya da sürdürülebilirliğin sağlanması için kullanılabilirlik ön şart olmaktadır. Bu da kullanım sürecinin koruma uygulamaları öncesinde değerlendirmesi ve müdahaleleri yönlendirmesi ile sağlanabilmektedir. Kullanım sürecinin değerlendirilmesinde kullanılabilirlik ve yaşanabilirlik düzeyinin belirlenmesi en önemli noktadır. Kullanılabilirlik ve yaşanabilirlik düzeyinin belirlenmesinde anıtsal yapının fiziksel ve mekânsal özelliklerini korumak ve yaşatmak önemli bir girdi olarak karşımıza çıkmaktadır. Korumanın sürdürülebilir olması için yapının yeni kullanıcılarının ve işlevinin gereksinimlerine optimum (en uygun) düzeyde cevap verebiliyor olması; yeni işlev-anıtsal yapı adaptasyonunun sağlanması gerekmektedir. Yeni işlev- anıtsal yapı adaptasyon düzeyinin belirlenebilmesi için; yeni işlevin mekânsal ve eylemsel gerekliliklerinin saptanması ve anıtsal bir yapıdaki mevcut mekânların yeni gereksinimlere cevap verme düzeylerinin araştırılması, yapının yeni kullanıcılarının memnuniyet derecelerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmada; kullanıcı ihtiyaçlarının belirlediği performans standardı ile mevcut durumun karşılaştırılması olarak tanımlanan “Kullanım Sürecinde Değerlendirme (Post Occupancy Evaluation- POE)” yaklaşımı ile koruma eylemi bir araya getirilerek yeni bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Oluşturulan kavramsal çerçeve doğrultusunda özgün işlevini yitiren anıtsal yapıların yeniden kullanımında, mevcut mekân/ mekânların adaptasyon düzeyinin saptanmasında kullanılabilecek, nesnel verilere ve araştırma yöntemlerine dayalı “Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model” geliştirilmiştir.

Suggestions

A Proposed model for understanding the impacts of climate change on tangible cultural heritage
Başkan, Emine Gizem; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Building Science in Architecture (2016)
The increasing influence of climate change on tangible cultural heritage in the 21st century has been recently recognized as one of the main threats to cultural heritage. Therefore, studies dwelling on the anticipated impacts of changes in the climate parameters are relatively new. This study covers the current debate on the anticipated impacts of climate change on tangible heritage. It presents a forecast on how climate change may affect physical, chemical and biological deterioration mechanisms and which ...
An evaluation of decision-making process on maintenance of built cultural heritage: The case of Visby, Sweden
Eken, Esra; Gustafsson, Christer (Elsevier BV, 2019-11-01)
Preventive conservation is a significant approach for the conservation of built cultural heritage. This approach aims to prevent major deteriorations through monitoring and a planned maintenance programme. Although Visby, as one of the most important world heritage sites of Sweden, has many governmental organizations for conservation, none has a particular focus on maintenance. This paper examines the perspective of the habitants about the maintenance of their dwellings in the World Heritage Site of Visby. ...
Improvement of METU-Research Laboratory for the Conservation of Historic Monuments (MONUMENTSLAB)
Saltık, Emine Nevin(2011-5-31)
Importance of conservation scientists and research in the care and conservation of cultural heritage has been better understood in last decades. Inadequate diagnosis, problems arising from incompatible repair materials have induced irreplaceable damage to historic structures. Adverse effects of the empirical conservation treatments or conservation treatments that were not well studied in terms of compatibility and durability have become noticeable on the monuments. There are collaborated efforts throughout ...
An Integrated Methodology for the Conservation of Traditional Craftsmanship in Historic Buildings
Karakul Türk, Özlem (2015-01-01)
The aim of conservation is to sustain both the physical and intangible aspects of historical buildings and to transfer them to the future. Conservation needs to consider the intangible aspects of historic buildings as well as their physical and visible characteristics. It is as important to conserve and document traditional craftsmanship, the know-how, techniques and skills of the builders, as it is to preserve traditional architecture. Traditional craftsmanship is one of the domains of intangible cultural ...
A modified methodology for preliminary design of weak rock slopes in lignite mines
Yardımcı, Ahmet Güneş; Karpuz, Celal (null; 2019-01-01)
In the last decade, popularity of lignite reserves has tremendously increased as an indigenous alternative to fulfill the growing energy demand of Turkey. Most of the proven reserves are situated in shallow depths and extracted by surface mining. Lignite beds and host rock are prone to show weak rock properties from geomechanical aspect. Rock mass failure or structurally controlled mechanisms may drive any potential slope instability. Developing practical tools for preliminary slope design can be useful for...
Citation Formats
E. Yaldız and N. G. Asatekin, “Anıtsal Yapıların Kullanım Sürecinde Değerlendirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 2, pp. 161–182, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2016213.pdf.