River Rehabilitation With Cities In Mind: The Eskişehir Case

Download
2014-6-1
Şimşek, GÜL
Akarsular ve kentler eski uygarlıklardan bu yana daima süregelen içsel bağlar içerisinde olmuşlardır. Pek çok kentin can damarı olarak akarsular, ulaştırma, enerji, kullanma suyu, sulama, ticaret ve rekreasyon gibi birçok işleve sahiptirler. 19. yüzyılın sonlarıyla birlikte, çoğunlukla kentleşmenin etkileri akarsu ve akarsu kıyılarının önemini azaltmaya başlamıştır. Akarsular atıksu kanallarına dönüşmüş ve kent yaşamından koparılmış hale gelmişlerdir. Onyıllarca ihmal edildikten sonra kentsel akarsular, sorunların çözülmesi için özellikle 1970’lerden bu yana iyileştirme konusu olmaya başlamıştır. 1990’lara gelindiğinde kentsel akarsu iyileştirmelerindeki bu bağımsız ve tek boyutlu uygulamalar yerine, kentsel akarsu rehabilitasyonunda sorunları kapsamlı biçimde ele alan yeni tutumlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu yazıda, içinde bulunduğumuz 2000’li yıllarda, kentsel akarsuların iyileştirilmesi kavramında genel çağdaş küresel anlayışın iki yönlü olduğu iddia edilmektedir: Öncelikle, kentsel akarsular artık yalnızca kentsel altyapı unsurları olarak kabul edilmemekte, doğanın yenilenmesinin ve kentsel ekolojinin önemli temelarını oluşturmaktadırlar; bu yönleriyle kentsel ekolojik sürdürülebilirlik için yaşamsal bir katkı sağlarlar. İkinci olarak, bir yandan da tarihi alanlar, kentsel anıtlar ve odak noktaları gibi ögeleri barındıran kentsel kurgunun ayrılmaz parçalarıdırlar. Bu anlamda kentlilerin kentleri ile bağ kurmalarında önemi olan kentsel imge ve kimliğinin oluşmasına destek olurlar. Makalede, bu ikinci yön ele alınmakta, kentsel akarsuların ayrık kentsel bileşenler yerine çevresiyle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi üzerinde durularak, kentsel akarsuların kentlerin bütünleşik bir parçası olarak nasıl planlanacağı üzerinde durulmaktadır. Bir başka deyişle makale, kentsel akarsulara ilişkin uygulamaların, çevresindeki önemli kentsel odakları içerecek biçimde genişletilmesi üzerine bir tartışma içermektedir. Bunun için, Eskişehir kenti, iyi uygulamalardan biri olarak ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve kentsel akarsuyun mekansal bütünleşmesi çerçevesinde bir ölçütler takımı geliştirilmektedir.

Suggestions

Urban design competitions as discursive practice in Turkey: 1980-2009
Çimen, Devrim; Altaban, Özcan; Department of City and Regional Planning (2010)
It is being observed that there has been an increase in the number of urban design competitions in the last decade in Turkey. Competitions are crucial methods of enriching theoretical and practical frameworks of the disciplines by creating a platform for discursive attitudes. That reveals the importance of the notion of competition as a process covering from the decision for organizing a competition to the decision of the jury for the winner and also post-competition events such as colloquium. Due to these ...
Urban archaeological ıssues and resources in İzmir historic city centre: an exploratory case study
Belge, Burak; Tuna, Numan; Department of City and Regional Planning (2005)
In Turkey, the majority of the historic city centres have been continuously occupied since early ages onwards and where still occupation exists. The multi-layered structure of historic centres both can indicate the historical continuity of cities and enhance urban consciousness, if urban archaeological resources are handled effectively into planning process. However, the recent policies and strategies don̕t allow the handling of urban archaeological resources, especially invisible sub-soil resources, into p...
Discharge estimations with regression analysis using basin parameters and gis techniques
Pekpınarlı, Hakan; Usul, Nurünnisa; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2005)
Discharge estimations at certain cross sections of streams are very important for hydrologic studies especially for designs. In this study, it is aimed to determine regional mathematical equations that represent annual and monthly average discharges at desired locations using basin characteristics obtained with Geographical Information Systems (GIS) techniques and regression analysis. Study area covers three river basins, which are Gediz, Küçük Menderes and Büyük Menderes. The data used are Digital Elevatio...
Water distribution network design by partial enumeration
Keleş, Gültekin; Merzi, Nuri; Department of Civil Engineering (2005)
Water distribution networks are being designed by traditional methods based on rules-of-thumb and personal experience of the designer. However, since there is no unique solution to any network design, namely there are various combinations of pipes, pumps, tanks all of which satisfy the same pressure and velocity restrictions, it is most probable that the design performed by traditional techniques is not the optimum one. This study deals how an optimization technique can be a useful tool for a designer durin...
Continuity and change of the urban character of Sinop
Can Çetin, Burcu; Gökce, Fuat; Department of Architecture (2011)
This thesis attemps to examine the continuity and change in the physical character of Anatolian city which have crucial impacts on conservation of cultural values of town. From the mid-nineteenth century to the present time; decline of Ottoman Empire, establishment of Turkish Republic with new regime, wars in National Struggle, natural disasters, the policies of both central and local authorities, new regulations for urban planning and conservation are the reasons determined as major causes for the continui...
Citation Formats
G. Şimşek, “River Rehabilitation With Cities In Mind: The Eskişehir Case,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 31, no. 1, pp. 21–37, 2014, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2014/cilt31/sayi_1/21-37.pdf.