TARİHSEL PERSPEKTİF İÇİNDE TÜRKİYE'DE MERKEZİ YÖNETİM-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ

1989
ERSOY , Melih
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi değişik boyutları ile tarihsel bir perspektif içinde gözden geçirmektir. Konu politik ve idari düzey, mali politikalar ve kent planlamasına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Türkiye'de kentsel gelişmelerin modern anlamda belediyeler olarak örgütlenmesi ondokuzuncu yüzyıl ortalarına dek iner. Bu makalede anılan yaklaşık 150 yıllık tarihsel geçmişin belirgin bir eğilimini ana tema olarak işlemeyi uygun gördük. Bu eğilim, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişkinin bu bir buçuk asırlık dönemde, farklı yoğunluk ve biçimlerde de olsa, 'merkeziyetçi', 'otoriter' ve 'paternalist' niteliğini koruduğu biçiminde özetlenebilir. Bu çalışmada, yerel yönetimle merkezi yönetim arasındaki vesayet ilişkisinin yapısal bir ilişki olduğunu ileri süren görüşümüzün normatif bir değerlendirmesini yapmaktan çok, her alanda liberal politikalar izlendiği savunulan güncel dönem içinde bu mekanizmanın ne ölçüde değiştirilebildiği incelenmeye çalışılmaktadır.

Citation Formats
M. ERSOY, “TARİHSEL PERSPEKTİF İÇİNDE TÜRKİYE’DE MERKEZİ YÖNETİM-YEREL YÖNETİM İLİŞKİLERİ,” METU Journal of The Faculty Of Architecture, vol. 9, no. 1, pp. 45–66, 1989, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1989/cilt09/sayi_1/45-66.pdf.