Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye'de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri

Download
1989
Ersoy, Melih
Bu çalışmanın amacı Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiyi değişik boyutları ile tarihsel bir perspektif içinde gözden geçirmektir. Konu politik ve idari düzey, mali politikalar ve kent planlamasına ilişkin yasal ve kurumsal çerçeve olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır. Türkiye'de kentsel gelişmelerin modern anlamda belediyeler olarak örgütlenmesi ondokuzuncu yüzyıl ortalarına dek iner. Bu makalede anılan yaklaşık 150 yıllık tarihsel geçmişin belirgin bir eğilimini ana tema olarak işlemeyi uygun gördük. Bu eğilim, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki ilişkinin bu bir buçuk asırlık dönemde, farklı yoğunluk ve biçimlerde de olsa, 'merkeziyetçi', 'otoriter' ve 'paternalist' niteliğini koruduğu biçiminde özetlenebilir. Bu çalışmada, yerel yönetimle merkezi yönetim arasındaki vesayet ilişkisinin yapısal bir ilişki olduğunu ileri süren görüşümüzün normatif bir değerlendirmesini yapmaktan çok, her alanda liberal politikalar izlendiği savunulan güncel dönem içinde bu mekanizmanın ne ölçüde değiştirilebildiği incelenmeye çalışılmaktadır.

Suggestions

A sociological analysis on recent decentralization practices in global and Turkish context
Akbaş, Meral; Akşit, Bahattin; Department of Sociology (2007)
The debates over the structure of the Turkish government in the context of Public Administration Reform that point to restructuration of state and/or to re-organization of social relations between state, market and ‘civil society’ have gained momentum especially since the arrival of draft law about Main Principles of Public Administration and Restructuring of Public Administration to the Turkish Parliament. This thesis attempts to analyze the debate on recent public administration reform in Turkey in the co...
Democracy and Opposition in Turkey : Locating The Freedom Party
Özçetin, Burak; Acar, Feride; Department of Political Science and Public Administration (2004)
The main objective of this thesis is to examine the specific place of the Freedom Party (Hürriyet Partisi) in Turkish political history. Founded by a group of Democratic Party (Demokrat Parti) members who were expelled from the party in December 1956, the Freedom Party (1956-1958) is crucial for a proper understanding of evolution of the idea and practice of democracy in Turkey. Although mostly neglected by students of Turkish politics and labeled as an insignificant political party, this thesis argues that...
The Turkish Grand National Assembly complex: an evaluation of the function and meaning of parliamentary spaces
Demirkol, Hatice Günseli; Altan, Tomris Elvan; Department of Architecture (2009)
This study is an evaluation of the function and the meaning of parliamentary spaces of the Turkish Republic, focusing on the parliamentary complex of the Turkish Grand National Assembly in the capital city of Ankara. Parliament buildings are symbols of the nation and the nation state, representing the national identity via expressional aspects of their functional space. The issue is of national prestige, security and power that remain in effect albeit adapting to changing situations in time. This study atte...
Ankara'nın Başkent Olma Süreci
Tankut, Gönül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Ankara, doğulu bir dünyadan çıkıp, akılcı bir dünyaya yönelmek istenen yönetim merkezidir. Bu kentten beklenen sadece bir simge olmak değil de, yeni dünya anlayışının tüm işlevlerini yerine getirebilecek ve ona uygun yaşam biçimini yansıtacak bir başkent olmaktır. Bu nedenle de, mevcut tarihsel ve organik gelişmeyi bünyesinde taşıyan eski Ankara'dan bağımsız olarak kurulması zorunludur. 1924 yılında benimsenen bu görüş, kentbilimsel ya da teknik bir yoruma dayanmaktan çok, siyasal bir belirlemedir. Buna uyu...
A Bridge Between People and The State: The Republican People's Party in Zonguldak (1935-1946)
Tan, Çağlar; Turan, Ömer; Department of History (2022-8-22)
The state and ruling elites appear as the main subjects in the researches about RPP, which was at the center of Turkish political history. From this perspective, studies on the single-party period and the RPP often emphasize the party's governing functions, such as domestic and foreign policy-oriented administrative activities, republican elites and their discourses, the Turkish Revolution and its characteristics, social, political, and economic policies, and the implementation of modern laws. However, the ...
Citation Formats
M. Ersoy, “Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye’de Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 45–66, 1989, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1989/cilt09/sayi_1/45-66.pdf.