Architectural historiography and structural analysis

Download
1986
Balcıoğlu, Emin Mahir
Mimarlık gibi karmaşık bir olgu için tarihi ve kültürel bir kimlik bulabilmek ancak daha bilimsel bir yöntemin kullanımıyla olasıdır. Bu nedenle Mimarlık tasarımının gelişmeleri üzerindeki toplumsal ve teknolojik değişimlerin çarpıcı etkilerinin bilincinde olarak daha nesnel bir tarih kuramı doğrultusunda araştırma yapmak gerekmektedir. Tarih, her ne kadar olayların tekilliğinin egemen olduğu ideografik bir bilim dalı ise de, her düzeyde (uygulama dahil) mimarlığı en doğru biçimde algılıyabilmek için tarihi araştırmaları yöntemsel bir bağlama doğru yöneltmek en uygun çıkış yoludur. Bu doğrultuda bir amaç güdüldüğünde bu tezde tartışılan tarihselcilikle yapısalcılığın bileşiminden türeyen yöntem mimarlık tarih kuramının sorunları için bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Birbirine aykırı düşen bu iki felsefenin birlikteliyle mimarlığın karmaşık sorunlarına doyurucu bir çözüm bulunabilir. Sözü edilen sorunlara, Özgüllükleri nedeniyle, tarihselciliğin veya yapısalcılığın tek başlarına uygun bir çözüm getiremiyecekleri bir gerçektir. Önerilen yöntemi oluşturabilmek için öncelikle tarih kuramının ve mimarlık tarih kuramının tarihine bakmak ve bu genel ile özgül tarihler arasındaki benzerliklerle farklılıkları saptamak gerekmektedir. Tarih olayının tekilliği, nedenselliği ve seçiciliği tarih kuramının başlıca ilkelerini oluşturmaktadır. Her ilke genelde ve mimarlıkta olmak üzere iki açıdan ele alınmaktadır. Bu incelemenin sonucunda tezin geçerliliği ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen felsefelerin bileşimi zamanın iki boyutunu içermektedir (synchronic—diachronic). Yöntemin geçerliliği semantik modellerin kullanımıyla olanaklıdır. Bunlar denotative, connotative ve meta—dil olarak özetlenebilir. Bu modeller araştırmacının mimarlık yapıtlarının nesnel görüntülerinin ötesindeki anlamları kavramasına olanak sağlayacaktır

Suggestions

Urban Oblivion: An Evaluation of Urban Conservation Approaches in terms of Geo-cultural Identity in the Case of Jewish Quarter of Ankara
Nalçakar, Elif Merve; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2021-6)
Cultural identity, whether it is physical or not, whether it is concerning a relatively specific community or the society as a whole, is worth protecting for future generations. Planning as a primary tool for conserving an urban place within the considerations of historical values based on both built environment and social structure, constantly manifests itself with conflicts in terms of retaining the cultural identity. Yet, integrating the cultural identity as a crucial aspect for urban conservation approa...
PERFORMANCE IMPROVEMENT FOR SITUATIONAL AWARENESS AND RESTORATION OF DISTRIBUTION SYSTEMS
Yılmaz, Uğur Can; Göl, Murat; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-6-30)
Electricity has a crucial role in modern life, and its absence may cause catastrophic complications. Restoration of distribution systems requires an efficient decision support mechanism as well as an accurate real-time operation. Considering the utmost importance of fast restoration of the distribution system to provide uninterrupted electricity, a decision support mechanism is required to employ an efficient analysis of the system. Therefore, it is crucial to analyze the system in a fast manner. This thesi...
Vernacular architecture and environmental influences: An analytic and a comparative study
Turan, Mete (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1975)
Yerleşmeleri, hatta barınak ya da konutları çevresel dizgenin bir altdizgesi olarak onayan bir varsayım sonucu tek tek yapılardaki enerji dengesini çözümleyebiliriz. Bu çalışma, genel "enerji-bütçesi" denklemini (In = LE + H+G) oluşturan veriler içinde yapı gereçlerinin ısı biriktirme/saklama yeteneklerini (G), ve yöresel mimarlıkta bu enerjiyi kullanma ve yararlanmada ki evrimi, değişik iklimsel Özellikleri olan iki bölgeyi örnek alarak, ortaya koymayı amaç edinmiştir. Değişik toplum ve kültürlerin yöresel...
Terapötik Bir Araç Olarak Fotoğraf ve Fototerapi Teknikleri
Arslan, Özge (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Fotoğraf, anı zamanda dondurarak kayıt altına alabilmesiyle gerçekliğin güvenilir bir temsili kabul edilmektedir. Bu bağlamda fotoğraf; belgesel, haber, reklam gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanım alanlarının yanı sıra fotoğraftan terapötik bir araç olarak da faydalanılmaktadır. Fotoğrafın terapötik bir araç olarak kullanımının, psikolojik iyi oluşa katkı sağlama, öz-farkındalık kazandırma, öz-bilgiyi artırma, içgörü geliştirme vb. işlevleri vardır. En az diğer kullanım alanları k...
CREATIVE EVOLUTION IN ARCHITECTURE: A CRITICAL INQUIRY INTO NEW RELATIONS OF OBJECTILE-SUBJECTILE AND INTELLIGENT SPACES
Erişen, Serdar; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2021-11-05)
This thesis investigates how architecture has responded to evolutionary changes under the ongoing influences of advanced technologies and industrial revolutions. It considers the evolutionary aspects of human-computer interactions and the built environment in describing the creative evolution in architecture. In the period approaching Industry 5.0, the research relocates the subject of architecture in the context of human-technology relations: novel scientific paradigms and coexisting technological developm...
Citation Formats
E. M. Balcıoğlu, “Architectural historiography and structural analysis,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 43–50, 1986, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1986/cilt07/sayi_2/43-50.pdf.