Architectural Historiography And Structural Analysis

Download
1986
Balcıoğlu, Emin Mahir
Mimarlık gibi karmaşık bir olgu için tarihi ve kültürel bir kimlik bulabilmek ancak daha bilimsel bir yöntemin kullanımıyla olasıdır. Bu nedenle Mimarlık tasarımının gelişmeleri üzerindeki toplumsal ve teknolojik değişimlerin çarpıcı etkilerinin bilincinde olarak daha nesnel bir tarih kuramı doğrultusunda araştırma yapmak gerekmektedir. Tarih, her ne kadar olayların tekilliğinin egemen olduğu ideografik bir bilim dalı ise de, her düzeyde (uygulama dahil) mimarlığı en doğru biçimde algılıyabilmek için tarihi araştırmaları yöntemsel bir bağlama doğru yöneltmek en uygun çıkış yoludur. Bu doğrultuda bir amaç güdüldüğünde bu tezde tartışılan tarihselcilikle yapısalcılığın bileşiminden türeyen yöntem mimarlık tarih kuramının sorunları için bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Birbirine aykırı düşen bu iki felsefenin birlikteliyle mimarlığın karmaşık sorunlarına doyurucu bir çözüm bulunabilir. Sözü edilen sorunlara, Özgüllükleri nedeniyle, tarihselciliğin veya yapısalcılığın tek başlarına uygun bir çözüm getiremiyecekleri bir gerçektir. Önerilen yöntemi oluşturabilmek için öncelikle tarih kuramının ve mimarlık tarih kuramının tarihine bakmak ve bu genel ile özgül tarihler arasındaki benzerliklerle farklılıkları saptamak gerekmektedir. Tarih olayının tekilliği, nedenselliği ve seçiciliği tarih kuramının başlıca ilkelerini oluşturmaktadır. Her ilke genelde ve mimarlıkta olmak üzere iki açıdan ele alınmaktadır. Bu incelemenin sonucunda tezin geçerliliği ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen felsefelerin bileşimi zamanın iki boyutunu içermektedir (synchronic—diachronic). Yöntemin geçerliliği semantik modellerin kullanımıyla olanaklıdır. Bunlar denotative, connotative ve meta—dil olarak özetlenebilir. Bu modeller araştırmacının mimarlık yapıtlarının nesnel görüntülerinin ötesindeki anlamları kavramasına olanak sağlayacaktır.

Suggestions

Architectural experience and “Existential Sense”: Analysis of some architectural patterns in Eminönü with their sociocultural context
Alan, Alperen; Erkılıç, Mualla; Department of Architecture (2022-7)
Experiencing architecture is closely related to awareness of human life. This awareness occurs through our understanding of the built environment, basically with our senses: sound, smell, tactile, taste, etc. The multiplicity of senses has been the topic of experiential relationships in architectural research, especially in the last century. However, the domination of architecture's sight and visual formations creates a restriction on experiencing the architectural and built environments better. Although v...
Technoscientific Control And Environment
Evyapan, Argun (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1986)
"Teknoloji" terimiyle anlatım bulan olgunun, genel bir çerçeve içinde ne anlamlar taşıdığı konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu olguyu açıklamaya çalışan yaklaşımları kabaca "göreli" ve "ontolojik" tanımlar olarak iki gurupta toplamak olasıdır. Çok değişik düşünce, yaklaşım ve tanımların çoğunluğunda gene de, ortak bazı genel temalar izlenebilmektedir. Bu temalar üç gurupta incelenebilir: — Teknoloji-bilim arası ilişkileri ele alanlar, — Amaç-araç ikilemi yönünden teknolojinin özellikleri, — Teknoloji ile...
Urban Oblivion: An Evaluation of Urban Conservation Approaches in terms of Geo-cultural Identity in the Case of Jewish Quarter of Ankara
Nalçakar, Elif Merve; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2021-6)
Cultural identity, whether it is physical or not, whether it is concerning a relatively specific community or the society as a whole, is worth protecting for future generations. Planning as a primary tool for conserving an urban place within the considerations of historical values based on both built environment and social structure, constantly manifests itself with conflicts in terms of retaining the cultural identity. Yet, integrating the cultural identity as a crucial aspect for urban conservation approa...
Memorialization as the Art of Memory: A Method to Analyse Memorials
Yılmaz, Ahenk (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010-6-15)
Memorialization as the reification of past experiences crystallizes the bi-directional relation between memory and architecture in its pure form. Memorials, because of this long-established relation, constitute an expense area of knowledge where the theories of diverse -such as social, psychological, cognitive, urban or architectural- studies intersect. Addressing that interdisciplinary area, this study proposes a new approach derived from classical memorising technique of the art of memory (ars memoriae) t...
VERNACULAR COSMOPOLITANISM IN POSTMILLENNIAL BRITISH FICTION
Toprak Sakız, Elif; Korkut Naykı, Nil; Department of English Literature (2021-7-1)
Handling the world as a whole with its collective problems has become a matter of considerable concern for social, cultural and literary studies with the turn of the millennium. The first two decades of the twenty-first century have witnessed a renewal of attention to cosmopolitanism and its gradual transformation, especially since the global financial crisis of 2008. It is from this vantage point that this dissertation looks at British cosmopolitan fiction and its features, arguing that postmillennial cosm...
Citation Formats
E. M. Balcıoğlu, “Architectural Historiography And Structural Analysis,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 43–50, 1986, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1986/cilt07/sayi_2/43-50.pdf.