Sonlu sıcaklık ve yoğunluklarda hadron parametrelerine ortam etkilerinin incelenmesi

Download
2012-12-01
Veli, Elşan
Bayar Nuhoğlu, Melahat
Özpineci, Altuğ
Sundu Pamuk, Hayriye
Azizi, Kazem
Süngü, Jale Y.
Ağır iyon çarpışma deneylerinin analizi, hadron özelliklerinin sonlu sıcaklıklarda ve nükleer madde ortamında incelenmesini gerektirmektedir. Bu özelliklerin incelenebilmesi pertürbatif olmayan yaklaşımlarla mümkündür. Bu yaklaşımlar arasında en başarılı yöntemlerden biri, KRD Toplam Kuralları metodudur. Sonlu sıcaklıkta toplam kuralları bazı yeni özelliklere sahiptir. Bu yeni özelliklerden biri ortamda parçacıkların akımlar ile etkileşmesi olup, hadron spektral fonksiyonunun modifiye edilmesini gerektirir. Diğer yenilik ise sonlu sıcaklıkta maddenin durgun halde olduğu referans sisteminin seçimi sebebiyle, Wilson açılımında Lorentz invaryant olmayan ilave operatörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu projenin amacı, sonlu sıcaklık ve yoğunluklarda Termal KRD Toplam Kuralları yöntemini kullanarak, mezon ve baryon parametrelerine ortam etkilerini incelemektir. Pertürbatif katkılar termal kuark propagatörü kullanılarak hesaplanmış, spektral yoğunluğun yok etme ve saçılma kısımları elde edilmiş ve s mertebesinde iki ilmekli katkılar gözönüne alınmıştır. Sonlu sıcaklıklarda   0 durumuna ilaveten ortaya çıkan yeni pertürbatif olmayan katkılar da göz önüne alınarak ağır-hafif skaler, pseudoskaler, ağır-ağır skaler, pseudoskaler, vektör ve aksiyal-vektör mezonların kütle ve leptonik bozunum sabitleri incelenmiştir. Elde edilen ++bu noktadan sonra sıcaklığın artmasıyla, kütle ve bozunma sabitlerinin azalmaya başladığı görülmüştür. Ayrıca T  0 ’ da tensör mezonların kütle ve leptonik bozunum sabitleri, 0 0 * * B BK D DK S S     , * * B BK D DK S S     ve 1 1 * * B BK D DK S S     köşelerinin etkileşim sabitleri, bazı mezonların yapı faktörleri hesaplanmıştır. b , b c( ) ve '  b c( ) ağır baryonlarının yarıleptonik bozunumları ışık konisi KRD toplam kuralları çerçevesinde incelenmiş, ilgili geçişlerin bozunma ve dallanma oranları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçların, yakın gelecekteki LHC deneylerinde test edileceği öngörülmektedir.
Citation Formats
E. Veli, M. Bayar Nuhoğlu, A. Özpineci, H. Sundu Pamuk, K. Azizi, and J. Y. Süngü, “Sonlu sıcaklık ve yoğunluklarda hadron parametrelerine ortam etkilerinin incelenmesi,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52809.