Hide/Show Apps

Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği

2001
Çürük, Turgut
Doğan, Zeki
Çevresel Belirleme Teorisi ile ilgili literatürdeki mevcut genel kabul görmüş görüşe göre bir ülkenin muhasebe eğitim sistemi ülkenin içinde bulunduğu çevresel faktörler dikkate alınarak kendi gereksinmelerine cevap verebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitim sistemi çoğunlukla gelişmiş ülkelerden transfer edilmiş olması nedeni ile kendi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı literatürde sıkça ileri sürülmekte ise de, gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitiminin ülke şartlarına uygunluğu ile ihtiyaçlarına cevap verme düzeylerinin tespitine yönelik uygulamalı çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışma gelişmekte olan ülke konumunda bulunan Türkiye’de yoğun olarak üniversitelerde verilmekte olan muhasebe eğitiminin, bu ülkedeki mevcut işletmelerin gereksinmelerine cevap verip vermediğini analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın sonuçları Türkiye’deki üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminin işletmelerin taleplerini tam olarak karşılar düzeyde olmadığına dair önemli veriler sunmaktadır.