Polimer/zeolit Kompozit Membranlarının Gaz Ayırım Performanslarına Süreç Değişkenlerinin Etkisinin Araştırılması

2010-12-31
Proje kapsamında son zamanlarda endüstriyel ve akademik alanda giderek ilgi çeken karışık matrisli membranların gaz ayırım performanslarının ve mekanizmalarının incelenmesi hedeflenmiştir. Karışık matrisli membranlar polimerlerin kolay kullanım özelliği ile zeolitlerin yüksek seçicilik, geçirgenlik değerlerini bir araya getiren ve farklı endüstriyel uygulamalarda kullanım potansiyelleri olan membranlardır. Bu projenin amacı özellikle hidrojen üretiminde önemli bir yeri olan H2/CO2 gaz karışımının ayırım süreci için yüksek performanslara sahip karışık matrisli membranların üretilmesi ve farklı işletim koşullarının bu membranların performanslarına etkisinin incelenmesidir. Membranların üretilmesi aşamasında farklı tiplerde ki ticari polimerlerin içerisine sentezlenecek olan zeolitler eklenerek karışık matrisli membranlar hazırlanacaktır. Ayrıca polimer/zeolit membranların uyumunu arttırmak için içlerine üçüncü bileşen olarak uyumlaştırıcılar eklenerek üçlü karışık matrisli membranlarda üretileceklerdir. Elde edilen membranların performansları tek ve ikili gaz geçirgenlik deneyleri ile ölçülecektir. Tek gaz geçirgenlik deneylerinde işletim sıcaklığının membranların performanslarına etkisi incelenecektir. Yapılacak çalışmada ayrıca ikili gaz geçirgenlik ölçümleri ile, özellikle H2/CO2 gaz karışımının ayırımı için, elde edilen değerlerin endüstriye yakınlığı ve farklı besleme kompozisyonlarının membranların performanslarına etkileri incelenecektir. Yapılacak çalışmalar sonucunda polimer, polimer/zeolit karışık matrisli ve polimer/zeolit/uyumlaştırıcı üçlü karışık matrisli membranların gaz geçiş mekanizmaları incelenmiş olacaktır. Bu çalışmadan elde edilen bilgiler daha yüksek performanslı membranların geliştirilmesi için literatüre katkı sağlayacaktır.

Suggestions

Gas permeation properties of poly(arylene ether ketone) and its mixed matrix membranes with polypyrrole
Mergen, Görkem; Toppare, Levent Kamil; Yılmaz, Levent; Department of Polymer Science and Technology (2003)
For the last two decades, the possibility of using synthetic membranes for industrial gas separations has attracted considerable interest since membrane separation technologies have the advantages of energy efficiency, simplicity and low cost. However, for wider commercial utilization there is still a need to develop membranes with higher permeant fluxes and higher transport selectivities. Conductive polymers, due to their high gas transport selectivities, give rise to a new class of polymeric materials for...
Polimer Değişim Zarlı Yakıt Pili Performansının Katot Katalizör Tabakasına Hidrofobik Malzeme Eklenmesi ile Geliştirilmesi
Eroğlu, İnci; Avcıoğlu, Sevler Gökçe(2014-12-31)
Polimer değişim zarlı yakıt pili performansını etkileyen parametrelerden biri katotta gerçekleşen oksijen indirgenme tepkimesinin kısıtlı oranda gerçekleşmesidir. Bu tepkimeyi kısıtlayan etkenlerden bir tanesi kütle transferi sınırlamalarıdır. Kütle transferi sınırlamaları büyük ölçekte katotta, oksijen indirgenme tepkimesiyle oluşan suyun gaz difüzyon tabakasından atılamaması ve bu nedenle suyun, gaz difüzyon ve katalizör tabakalarının gözeneklerini tıkayarak oksijenin katalizör yüzeyine ulaşmasını engelle...
Polimer kompozitlerindeki alev özelliğinin silikon bazlı polimerler kullanılarak geliştirilmesi
Eroğlu, Damla; Bayram, Göknur; Tüzenli, Zeynep; Baltacı, Berk; Yılmaz, Savaşkan Sevil; Dönmez, Sibel(2010)
Bu proje, preseramik polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve polipropilen ile hazırlanan kompozitlerinin alev geciktirici özelliğinin araştırılması üzerine yapılan çalışmaları içermektedir. Öncelikle, poli(metilsilin), poli(metilsilseskuoksan) ve poli(dimetilsilan) polimerleri sentezlenmiştir. Sentezlenen preseramik polimerler FTIR, 1H-NMR, UV-VIS, DSC, TGA ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. Karakterizasyon sonuçları bu üç polimerin de başarıyla elde edildiğini göstermektedir. D...
Nano-Plazmonik Uygulamalar İçin Nanoantenlerin Tasarımı, Optimizasyonu ve Üretimi (NANTEN)
Ergül, Özgür Salih; Bek, Alpan(2021-04-15)
Nanometre ölçeğinde üretilen ve çeşitli uygulamalarda kullanılan nanoantenler, nanoteknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel ve teknik literatürde önem kazanmaktadır. Radyo frekanslarındaki antenlerden farklı olarak, elektromanyetik spektrumun THz ve optik frekanslarında aktif olan nanoantenler, çalışma prensipleri bakımından çok küçük antenler olarak tarif edilebilmektedir. Bu bakımdan, alıcı anten olarak çalışan bir nanoanten, optik frekanslarındaki elektromanyetik dalgaları toplayıp t...
METAL OKSİT TEMELLİ SÜPERKAPASİTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
Ünalan, Hüsnü Emrah(2015-12-31)
Proje teklifinin genel amacı, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde yürütülecek, teknolojik uygulamalara yönelik fonksiyonel özellikler kazandırılmış ileri malzemelerin geliştirilmesi için hazırlanan yeni bir projeye kaynak ve destek sağlamaktır. Bu kapsamda metal oksit temelli süperkapasitörler geliştirilecek ve karakterizasyonları yapılacaktır.ODTÜ-BAP’tan sağlanması planlanan maddi destek tamamıyla deneysel ve uygulamalı araştırma için gerekli olan kimyasal ve diğer sarf malzemeleri ile labora...
Citation Formats
L. Yılmaz, “Polimer/zeolit Kompozit Membranlarının Gaz Ayırım Performanslarına Süreç Değişkenlerinin Etkisinin Araştırılması,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59109.