Arıtılmış Atıksu Ve Besiyer Maddelerin Tarımsal Amaçlı Geri Kazanım Ve Yeniden Kullanımı

2011-12-31
Demirer, Göksel Niyazi
Bu projenin kapsamı Türkiye'de atıksu ve arıtma çamurlarının tarımda yeniden kullanım tekniklerinin belirlenmesi bazında potansiyel ve uygulanabilirliğin saptanmasıdır. Bu bağlamda tarımsal kullanım için varolan gereksinim ile atıksu ve besiyer madde (azot ve fosfor) kaynaklarının belirlenmesi hedeflenmiş olup; atıksuyun ve besiyer maddelerin yeniden kullanımı için ekonomik, ekolojik ve teknik gereklilikler tanımlanacaktır. Bunun yanısıra, bu tür yeniden kullanımlar için entegre planlama metotlarının uygulandığı örnek çalışmalar da incelenecektir. Araştırmanın temel hedefi tarımsal kullanım için gerekli olan sulama suyu ve gübrenin Türkiye'nin özgün koşullarına uyumlu olarak atıksu ve artıma çamurlarından eldesine yönelik çözümler önermektir. Bu nedenle, farklı atıksu ve arıtma çmuru yeniden kullanım metotları karşılaştırılacak ve yerel koşullara en uygun olan en etkili metotlar tanımlanacaktır. Önerilen proje TÜBİTAK ve BMBF (Almanya) tarafından IntenC Programı kapsamında desteklenmekte ve Braunschweig Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir . Projenin kapsamı, iş paketleri ve zamana bağlı iş planı aşağıda verilmektedir. İş Paketi 1: Proje yönetimi İş Paketi 2: Tarımsal ve su kullanımına yönelik veri tabanının oluşturulması İş Paketi 3: Endüstriyel Atıksu Kaynaklarının Araştırılması İş Paketi 4: Türkiye'de varolan atıksu arıtma teknolojilerinin belirlenmesi İş Paketi 5: Proses, kütle ve enerji dengelerinin oluşturulması İş Paketi 6: Arıtma, transport ve yeniden kullanım teknoloji ve sistemlerinin belirlenmesi İş Paketi 7: Yeniden kullanım proses ve kavramlarının ekonomik analiz ve değerlendirmesinin yapılması İş Paketi 8: Senaryo ve örnek çalışmaların tanımlanması İş Paketi 9: Sonuçların paylaşımı ve yaygınlaştırılması için ağyapı oluşturulması

Suggestions

DNA' da SSR (Basit dizilim tekrarları) analizi yöntemiyle balarısı (Apis mellifera) populasyonlarının genetik yapısının araştırılması
Kence, Meral; Hadimoğulları, Necva; Akkaya, Mahinur; Kence, Aykut; Bodur, Çağrı(2002-11-01)
Bu çalışmada Türkiye'deki balarısı populasyonlarının gösterdiği kalıtsal çeşitliliğin mikrosatelitler kullanılarak incelenmesi amaçlanmıtır. Beş farklı alttüre ait balarısı (Apis melliferä L) örnekleri kuzey doğu Anadolu (Artvin-A.m.caucasica), güneydoğu Anadolu (Hatay-A.m.syriaca), doğu Anadolu (Hakkari-A.m.meda), orta Anadolu (Eskişehir-A.m.anatoliaca) ve Türkiye'nin Avrupa yakasından (Kırklareli-A.m.carnica) toplanıp beş mikrosatelit lokusu yönünden araştırılmıştır. Çalışılan 4 Anadolu populasyonunda, ay...
Kaya Dolgu Barajların Emniyet Tetkikleri İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Yanmaz, Ali Melih(2012-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında Türkiye'deki değişik yükseklikte kaya dolgu barajlar, yapısal ve mevcut ise ölçüm sistemleri bakımından incelenecektir. Proje kapsamında elde edilen veriler ışığında ülkemiz koşullarında kullanıma uygun bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Bu çalışma, Araş. Gör. Onur Arı'nın doktora tez çalışması kapsamında yürütülecektir. Yöntem • Ülkemizdeki 15-20 yaşın üzerindeki kaya dolgu barajların yapısal olarak incelenmesi, fark edilen sorunların ve eksiklerin görsel olarak sa...
Polimer/zeolit Kompozit Membranlarının Gaz Ayırım Performanslarına Süreç Değişkenlerinin Etkisinin Araştırılması
Yılmaz, Levent(2010-12-31)
Proje kapsamında son zamanlarda endüstriyel ve akademik alanda giderek ilgi çeken karışık matrisli membranların gaz ayırım performanslarının ve mekanizmalarının incelenmesi hedeflenmiştir. Karışık matrisli membranlar polimerlerin kolay kullanım özelliği ile zeolitlerin yüksek seçicilik, geçirgenlik değerlerini bir araya getiren ve farklı endüstriyel uygulamalarda kullanım potansiyelleri olan membranlardır. Bu projenin amacı özellikle hidrojen üretiminde önemli bir yeri olan H2/CO2 gaz karışımının ayırım sür...
Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi
Çelebi, Neşe; Erdem, Bülent(1995)
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistem...
Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullanımını ve dolayısıyla organik uçucu bileşenlerin salımını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı için, polimerlerin süperkritik karbondioksitle (skCO2) işlenmeleri doğayla barışık bir yaklaşımdır. SkCO2, CO2 ile uyumlu polimerlerin üzerinde plastikleştirici etkiye sahip olup bu tip polimerler i...
Citation Formats
G. N. Demirer, “Arıtılmış Atıksu Ve Besiyer Maddelerin Tarımsal Amaçlı Geri Kazanım Ve Yeniden Kullanımı,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59359.