Küresel Valanjiniyen Okyanusal Anoksik Olayının Pelajik Ve Sığ Platform Karbonatlarındaki Kayıtlarının Karşılaştırılması: Sakarya Kıtası Ve Orta Toroslar (kb Ve Gb Türkiye)

2011-12-31
Dünyada paleoşeanografik olaylar üzerine yapılan çalışmalar içerisinde Valanjiniyen Anoksik Olayı Kretase okyanuslarının kaydettiği ilk okyanusal anoksik olaydır (Coccioni, vd., 2006). Takip eden anoksik olaylar içinde Apsiyen ve Senomaniyen/Turoniyen anoksik olayları Türkiye'de de çalışılmıştır (Yılmaz ve diğ., 2010; Yılmaz, 2008, Yılmaz ve diğ., 2004; Yursever ve diğ., 2003). Fakat Valanjiniyen Anoksik Olayı Türkiye'de ilk defa çalışılacaktır. Bu projede Valanjiniyen Anoksik Olayı'nın pelajik istiflerin içerisinde detaylı incelenmesi aynı zamanda eşlenik platform karbonatları içerisinde de sürdürülecektir. Eşlenik platform karbonatları ve pelajiklerin Sakarya Kıtası üzerinde daha önce çalışılıp biyostratigrafisi çok iyi kurulmuş olan Mudurnu-Goynük havzasında ve Orta Toroslarda Beyşehir, Seydişehir bölgelerinde Geyikdağı Otokton-Yarı Otokton birliği içinde çalışılması planlanmaktadır. Yosunlukbayırı Formasyonu'nun aynı yaşlı Bilecik Kireçtaşı'nın platform karbonatları ile yanal dikey ilişkili olması proje amacı açısından avantaj oluştumaktadır. Yosunlukbayırı içerisinde Valanjiniyen siyah şeyleri kaydedildi (Yılmaz, 2008), bu tespit projenin amacına ulaşmasında önemli bir adım oluşturmaktadır. Seydişehir- Beyşehir civarlarında yüzlek veren Geyikdağı Birliğine ait gelgit civarı fasiyeslere sahip sığ platform kireçtaşları Geç Jura (Oxfordiyen)– Geç Kretase (Senomaniyen) arasında kesintisiz ve tamamen karbonatlardan oluşan istf sunmaktadır (Yılmaz ve Altıner, 2001; Yılmaz ve diğ., 2004; Yılmaz ve Altıner, 2007). Gerek Toroslar ve gerekse Sakarya üzerinde Valanjiniyen istfilerinin detay biyostratigrafisinin (Altıner ve diğ., 1991, Altıner ve Özkan, 1991, Altıner-Özkan, S., 1996, 1999; Altıner ve diğ., 1999) çalışılması yapılmıştır. Dolayısı ile projede Valanjiniyen istfilerinin tespiti açısından avantaj sağlıyacaktır. Bu proje Türkiye'de Kretase paleoşeanografisi konusunda bilimsel bulguların sürdürülmesini sağlayacak ve uluslararası boyuta taşımaya destek verecektir.

Suggestions

Güneydoğo Anadolu, Arap Karbonat Platformunun Kuzeybatı Kısmındaki Senomaniyen-Santoniyen Karbonat İstifinin Duraylı İzotop Jeokimyası
Mulayim, Oguz; Yılmaz, İsmail Ömer(2018-12-31)
Öz Güneydoğu Anadolu da Senomaniyen- Santoniyen karbonat platformunun karbonat istifleri sedimantoloji ve kemo-stratigrafik (duraylı izotop) amaçlı olarak incelencektir. Karbonat platform üzerinde farklı stratigrafik kesitlerden elde edilecek örnekler jeokimyasal (Duraylı İzotop, C ve O) olarak analiz edilip bütünleşik sonuçlar oluşturulacaktır.Bu veriler, ayrıntılı çökelim ve paleocoğrafik modellerle, Güneydoğu Anadolu platformunda, komşu alanlarla ve küresel izotop eğrileri ile korelasyonu sağlayacaktır....
Petrogenesis of the Neogene-Quaternary mafic lavas from the Tunceli-Elazığ region (Eastern Turkey)
Aktağ, Alican; Sayıt, Kaan; Department of Geological Engineering (2022-1-27)
The most primitive members of the Late Miocene Tunceli and Pleistocene Elazığ mafic volcanics within the Eastern Anatolian Volcanic Province (EAVP) preserve details regarding the chemical geodynamics of eastern Anatolia. This study, therefore, primarily aims to establish the chemical composition of the source components that have contributed to these volcanics to enhance the understanding of the nature of mantle domains beneath eastern Anatolia. Quantitative modelings suggest that at least three distinct c...
Revealing plio-pleistocene terrestrial-marine environmental transititons in Southwestern Anatolia by using magnetostratigraphy: first observations from Datça graben
İnce, Meryem Dilan; Tosun, Levent; Uzel, Bora; Langereıs, Cor; Kaymakcı, Nuretdin; Özkaymak, Çağlar; Stoıca, Marıous ( TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası; 2019-02-01)
In this study, it was aimed to show the Plio-Quaternary terrestrial and marine sediments deposited in the coasts of Southwestern Anatolia and the tectonic and global origin of those units that reveal the sea level changes by using integrated stratigraphic and structural geologic data. This stıdy comprise the results of the first data conducted in Datça, Bodrum, Söke and Germencik areas are selected in the scope of this study. In this presentation, first observations from Datça area will be discussed. The NW...
Küresel Dinamikler Ve Kırımın Stratejik Önemi Işığında Kırım Tatarları Sorunu.
Aydıngün, Ayşegül(2010-12-31)
Bu proje kapsamında, Kırım Tatarlarının vatana dönüş sürecinin, bölgesel ve küresel dinamiklerin ışığında incelenmesi öngörülmektedir. Bu çalışmanın bulguları daha önce elde edilen bulgularla birleştirildiğinde Kırım Tatarları hakkında çok daha kapsamlı bir analiz yapılması mümkün olacaktır. Bu araştırma, küreselleşen dünyada disiplinlerarası yaklaşımların ve küresel faktörlerin ele alınmasının, toplumsal gerçeklikleri anlamak açısından önemini göstererek bu tür çalışmaları teşvik edecektir. Kırım'da deri...
Geç Koniasiyen-Geç Santoniyen Yaşlı Boğulmuş Arap Karbonat Platformu’nun Sedimantolojik, Stratigrafik Ve Ichthyofaunal Kayıtları
Yılmaz, İsmail Ömer; Hoşgör, İzzet; Wagreich, Michael; Rebman, Katherine; Murray, Alison M (2018-04-27)
Üst Koniasiyen-Üst Santoniyen aralığını içeren ölçülü stratigrafik kesit Arap Plakası üzerinde Mazıdağ bölgesinde (Güneydoğu Anadolu, Türkiye) yer almaktadır ve Arap platformunun boğulması kayıtlarını içermektedir. Çalışılan kesit transgresif olarak yüzeylenmiş olan platform karbonatlarını üzerlemekte ve balık fosili parçaları, fosfat nodulü ve parçaları, onkoid, glokoni and planktonik foraminifer içeren göreceli olarak kondanse bir istif sunmaktadır. Kalkerli nannofosiller geç Koniasiyen-geç Santoniyen (UC...
Citation Formats
İ. Ö. Yılmaz, “Küresel Valanjiniyen Okyanusal Anoksik Olayının Pelajik Ve Sığ Platform Karbonatlarındaki Kayıtlarının Karşılaştırılması: Sakarya Kıtası Ve Orta Toroslar (kb Ve Gb Türkiye),” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59315.