Güneydoğo Anadolu, Arap Karbonat Platformunun Kuzeybatı Kısmındaki Senomaniyen-Santoniyen Karbonat İstifinin Duraylı İzotop Jeokimyası

2018-12-31
Mulayim, Oguz
Yılmaz, İsmail Ömer
Öz Güneydoğu Anadolu da Senomaniyen- Santoniyen karbonat platformunun karbonat istifleri sedimantoloji ve kemo-stratigrafik (duraylı izotop) amaçlı olarak incelencektir. Karbonat platform üzerinde farklı stratigrafik kesitlerden elde edilecek örnekler jeokimyasal (Duraylı İzotop, C ve O) olarak analiz edilip bütünleşik sonuçlar oluşturulacaktır.Bu veriler, ayrıntılı çökelim ve paleocoğrafik modellerle, Güneydoğu Anadolu platformunda, komşu alanlarla ve küresel izotop eğrileri ile korelasyonu sağlayacaktır. Hem kuyu verileri hemde mostralardan veriler üretilecektir.Bu çalışmada ayrıca Senomaniyen-Turoniyen yaş aralığındaki Küresel Anoksik Olayının Arap Platform’unda da kayıtları araştırılacaktır. Hem duraylı izotop jeokimyası hemde sedimantolojik veriler ile önceden elde edilen/yayınlanan biyostratigrafik çatı içerisinde değerlendirip gerek bölgesel gerekse küresel korelasyonları gerçekleştirilecektir. Bu çalışma Güney Doğu Anadolu bölgesinde ilk defa gerçekleştirilecek olup bir doktaora çalışması için uluslararası özgün değeri mevcuttur.

Suggestions

Revealing plio-pleistocene terrestrial-marine environmental transititons in Southwestern Anatolia by using magnetostratigraphy: first observations from Datça graben
İnce, Meryem Dilan; Tosun, Levent; Uzel, Bora; Langereıs, Cor; Kaymakcı, Nuretdin; Özkaymak, Çağlar; Stoıca, Marıous ( TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası; 2019-02-01)
In this study, it was aimed to show the Plio-Quaternary terrestrial and marine sediments deposited in the coasts of Southwestern Anatolia and the tectonic and global origin of those units that reveal the sea level changes by using integrated stratigraphic and structural geologic data. This stıdy comprise the results of the first data conducted in Datça, Bodrum, Söke and Germencik areas are selected in the scope of this study. In this presentation, first observations from Datça area will be discussed. The NW...
Göksu Deltası' nın kuvaterner jeolojisinin sismik yöntemlerle incelenmesi alt projesi
Okyar, Mahmut; Ediger, Vedat(1997)
Göksu Deltası'nın Kuvaterner Jeolojisinin incelenmesine yönelik sismik çalışmada, Göksu Deltası'nın kıta sahanlığında üç değişik çökel serisi ve güncel fasiyes olarak adlandırılan bir A-fasiyesi bulunmuştur. Bölgeye ait tabankaya (S) Taşucu Körfezi'nin kayalık bir yapıya sahip olan batı kıyısı önlerinde belirlenmiştir. Bölgeye ait en yaşlı seri (çökel serisi-1), aşağıdan yukarıya doğru N- ve M-fasiyeslerini ihtiva etmektedir. M-fasiyesi Geç-Pleyistosen/Holosen öncesi dönemindeki deniz seviyesi alçalması sı...
Seasonality of zooplankton in the Southern Black Sea and genetics of Calanus Euxinus (Copepoda)
Ünal, Ebru; Kıdeyş, Ahmet; Graduate School of Marine Sciences (2002)
Seasonality and composition of zooplankton was comparatively studied at two stations (inshore and offshore) off Sinop, in southern Black Sea in 1999. Intra-specific genetic differentiation of the copepod Calanus euxinus dwelling in different layers along the water column was also investigated in samples obtained from different regions of the southern Black Sea in September 2000. A total of 64 zooplankton species were identified in the Sinop region in 1999, most of which being meroplankton. Out of these, 17 ...
Orta Anadolu'daki Kırşehir (kurançalı) Ve Aksaray (sarıkaraman,harundağı,ekecikdağı) Bölgelerindeki Gabroyik Kayaçların Sr,nd, Ve Pb İzotop Jeokimyası, Tüm Kayaç Ve Mineral Kimyası Yöntemleri İle Petrolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Toksoy Köksal, Fatma(2010-12-31)
Orta Anadolu'da çeşitli alanlarda bulunan mafik- ultramafik (özellikle de gabroyik) kayaçların kökeni ve petrolojisi bölgenin jeolojik evriminin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Ancak, bu kayaçların kökeni konusunda önemli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen net bir şekilde çözümlenememiştir. Orta Anadolu'daki gabrolar üzerinde süregelen tartışma bu kayaçların ofiyolitik birimlere mi ait olduğu, yoksa bu bölgede oluşmuş sokulum kayaçları mı olduğu şeklindedir. Magmatik kayaçların kökeni ve petroloji...
Ege Denizi körfezlerinde denizel kuvaterner sedimanların mikropaleontolojisi ve deniz seviyesi ve ortamsal değişmelere ait veri ve modellemeler
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Akçar, Naki(1999)
Ege Deniz'nin kuzeydoğu ucunda bulunan ve aktif faylarla denetlenen Saroz Körfezi'nin tabanından alınan Geç Kuvaterner (güncel) yaşlı örneklerdeki foraminifer faunası çalışılmıştır. 24.5 m-631 m 1er arası derinlikten gelen 50 örnekte ortaya konulan bentik ve planktonik foraminifer tür sayısı 210 dur. Textulariina, Spirillinina, Miliolina, Lagenina ve Rotaliina'ya ait 197 bentik foraminifer türü örnek bazında sayılmış ve dağılımları yüzde üzerinden göreceli olarak hesaplanmıştır. Pliyosen-Geç Kuvaterner zama...
Citation Formats
O. Mulayim and İ. Ö. Yılmaz, “Güneydoğo Anadolu, Arap Karbonat Platformunun Kuzeybatı Kısmındaki Senomaniyen-Santoniyen Karbonat İstifinin Duraylı İzotop Jeokimyası,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59336.