Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Towards a paleotsunami chronology in the southern Aegean and Levantine seas, Eastern Mediterranean (EASTMED-PALEOTSUNAMI)
Avşar, Ulaş(2018-6-19)
In 2004 and 2011, the World witnessed the devastating consequences of Sumatra (Indonesia) and Tohoku (Japan) tsunamis. We realized once again how seriously tsunamis can threaten our lives and infrastructures, and how vital...
Yakuplu Plutonu ile İlişkili Porfiri Cu-Au Cevherleşmesi Üzerindeki Tektonomagmatik Kontroller
İmer, Ali(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında Munzur Dağları civarında bulunan ve Çöpler-Kabataş Magmatik Kompleksi’nin güney bölümünü oluşturan Yakuplu Plutonu'nun ve bu sokulumla ilişkili porfiri bakır-altın cevherleşmesinin jeolojisinin, m...
PALEOTETİS NİLÜFER BİRİMİ’NİN MAFİK KAYALARININ İZ ELEMENT SİSTEMATİĞİ: TRİYAS MANTO SORGUCUNUN KARAKTERİ VE HETEROJENLİĞİNE DAİR YAKLAŞIMLAR
Sayıt, Kaan(2016-12-31)
Önerilen proje ile Sakarya Komposit Birliği’nin (Göncüoğlu vd. 1997) Liyas öncesi yaşlı temelinde yer alan, Paleotetis kökenli Nilüfer Birimi’ndeki (Sayit vd. 2010) mafik magmatik kayaların ayrıntılı iz element sistematiği...
CHARACTERIZATION OF GROUNDWATER AND SURFACE WATER INTERACTIONS USING THERMAL REMOTE SENSING AND IN-STREAM MEASUREMENTS
Yılmaz, Koray Kamil(2015-12-31)
Surface water and groundwater interact in a dynamic and complex way in variety of hydrologic settings. Hence identification and quantification of exchange processes between surface water and groundwater is essential for de...
Uydulardan Elde Edilen Yağış Tahminlerinin Türkiye Üzerinde Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi
Yılmaz, Koray Kamil(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı uydu gözlemlerine dayalı yağış tahminleri ile yer istasyonlarında gözlenen yağış miktarlarının Turkiye'nin çeşitli bölgelerinde karşılaştırılmasıdır. Çalışmada TMPA algoritması kullanılacaktır. Çalışma ...
KAOLEN ARA KATKILI KÖMÜR YATAKLARINDAKİ GANG KAOLENİN SENTETİK ZEOLİT ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Köksal, Fatma; Akata Kurç, Burcu; Kutlu, Burak Temel(2018-12-31)
Trakya havzasındaki kömür yataklarında yaygın olan ve güncel endüstriyel kullanıma uygun olmaması nedeniyle gang / atık olarak kabul edilen kaolen tipi killerin kullanım alanı çok geniş olan zeolit oluşturulmasında kullan...
Mudurnu Havzasının Erken Kretase Sonrası - Miyosen Öncesi Tektonik Evrimi
Rojay, Fuat Bora; Kaplan, Mustafa(2018-12-31)
Bu araştırma projesinin amacı Orta Sakarya bölgesinde yer alan Mudurnu havzasında bulunan kayaların termal evriminin ortaya konulması ve böylece havzanın tektonik evrimi hakkında süregelen tartışmalara önemli bir katkıda b...
Tunceli Güneyindeki Tersiyer Bazaltlarının Sr-Nd-Pb-Hf İzotop Jeokimyası: Volkanizmanın Manto Kaynak Özellikleri ve Etkilendiği Magmatik Süreçlere İlişkin Çıkarımlar
Sayıt, Kaan; Aktağ, Alican(2018-12-31)
Tunceli Volkanitleri’nin Beydamı üyesi Tunceli ilinin güney kesimlerinde yer almakta ve yaklaşık olarak 100 km2 lik bir alanı kaplamaktadır. Bu proje kapsamında, mafik kompozisyondaki Beydamı volkanitleri üzerinde, güncel ...
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Koçkar, Mustafa Kerem; Öz, Caner(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompak...
Güneydoğo Anadolu, Arap Karbonat Platformunun Kuzeybatı Kısmındaki Senomaniyen-Santoniyen Karbonat İstifinin Duraylı İzotop Jeokimyası
Yılmaz, İsmail Ömer; Mulayim, Oguz(2018-12-31)
Öz Güneydoğu Anadolu da Senomaniyen- Santoniyen karbonat platformunun karbonat istifleri sedimantoloji ve kemo-stratigrafik (duraylı izotop) amaçlı olarak incelencektir. Karbonat platform üzerinde farklı stratigrafik kesit...