Department of Geological Engineering, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (89)
Publication (1)

Has File(s)
Yes (48)
No (42)

Author
Koçyiğit, Ali (10)
Altıner, Demir (9)
Güleç, Nilgün Türkan (8)
Yılmaz, İsmail Ömer (8)
Akgün, Haluk (7)

Subject
Jeoloji (21)
Mühendislik (14)
Jeokimya (Organik ve İnorganik) (8)
Petrografi ve Petroloji (6)
Teknolojik Bilimler (Mühendislikler) (6)

Date Issued
1971 - 1979 (6)
1980 - 1989 (4)
1990 - 1999 (12)
2000 - 2009 (23)
2010 - 2018 (45)

Recent Submissions

Yakuplu Plutonu ile İlişkili Porfiri Cu-Au Cevherleşmesi Üzerindeki Tektonomagmatik Kontroller
İmer, Ali(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında Munzur Dağları civarında bulunan ve Çöpler-Kabataş Magmatik Kompleksi’nin güney bölümünü oluşturan Yakuplu Plutonu'nun ve bu sokulumla ilişkili porfiri bakır-altın cevherleşmesinin jeolojisinin, m...
Mudurnu Havzasının Erken Kretase Sonrası - Miyosen Öncesi Tektonik Evrimi
Rojay, Fuat Bora; Kaplan, Mustafa(2018-12-31)
Bu araştırma projesinin amacı Orta Sakarya bölgesinde yer alan Mudurnu havzasında bulunan kayaların termal evriminin ortaya konulması ve böylece havzanın tektonik evrimi hakkında süregelen tartışmalara önemli bir katkıda b...
Mudurnu İlçesi Kaya Kütlelerinin Karektarizasyonu, Şev Duraysızlığı Mekanizmalarının Belirlenmesi, Modellenmesi ve Islah Önerileri
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Koçkar, Mustafa Kerem(2018-12-31)
Mudurnu İlçesi sınırları içerisinde meydana gelen ve gelme potansiyeli olan şev duraysızlıkların yaratmış olduğu tehlikeler ilçenin bu alanlarda yerleşimi sebebiyle büyük risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, tehlike altındaki...
Konya Killerinin Jeoteknik Uygulamalarla Katı Atık İzolasyon Şiltesi olarak Kullanılması için Bentonit ile İyileştirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Koçkar, Mustafa Kerem; Öz, Caner(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Konya’da yaygın olarak bulunan Kuvaterner killerin potansiyel atık sahalarında kullanılabilmeleri için uygunluklarının belirlenmesi için jeoteknik (elek analizi, Atterberg limitleri, hidrometre, kompak...
TÜRKİYE’DEKİ KARAYOLU ŞEVLERİNDEKİ KAYAÇLARIN BOZUNMA MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ
Topal, Tamer; Kaya, Yavuz; Ersöz, Timur; Kaya, Yavuz(2018-12-31)
Ulaşım faaliyetleri, kara taşımacılığında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de karayolu, yük ve yolcu taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım türüdür. Şevler, düzensiz veya belirli bir geome...
Güneydoğo Anadolu, Arap Karbonat Platformunun Kuzeybatı Kısmındaki Senomaniyen-Santoniyen Karbonat İstifinin Duraylı İzotop Jeokimyası
Yılmaz, İsmail Ömer; Mulayim, Oguz(2018-12-31)
Öz Güneydoğu Anadolu da Senomaniyen- Santoniyen karbonat platformunun karbonat istifleri sedimantoloji ve kemo-stratigrafik (duraylı izotop) amaçlı olarak incelencektir. Karbonat platform üzerinde farklı stratigrafik kesit...
KAOLEN ARA KATKILI KÖMÜR YATAKLARINDAKİ GANG KAOLENİN SENTETİK ZEOLİT ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
Toksoy Köksal, Fatma; Akata Kurç, Burcu; Kutlu, Burak Temel(2018-12-31)
Trakya havzasındaki kömür yataklarında yaygın olan ve güncel endüstriyel kullanıma uygun olmaması nedeniyle gang / atık olarak kabul edilen kaolen tipi killerin kullanım alanı çok geniş olan zeolit oluşturulmasında kullan...
Towards a paleotsunami chronology in the southern Aegean and Levantine seas, Eastern Mediterranean (EASTMED-PALEOTSUNAMI)
Avşar, Ulaş(2018-6-19)
In 2004 and 2011, the World witnessed the devastating consequences of Sumatra (Indonesia) and Tohoku (Japan) tsunamis. We realized once again how seriously tsunamis can threaten our lives and infrastructures, and how vital...
SEDİMANTER VE VOLKANİK PASA KAYAÇLARININ KOLON KİNETİK TESTLER İLE KAYAÇ-SU TEPKİMELERİNE BAĞLI ÇEVRESEL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Çamur, Mehmet Zeki; Emin, Ahmet(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı pasa niteliğindeki sedimanter ve volkanik kayaçlar ile yağış suyu tepkimeleri sonucunda oluşacak drenaj suyunun kimyasal özelliklerini ve özelliklere neden olan prosesleri kolon kinetik testleri kullana...
Heyelan Alanlarındaki Şevlerin Deformasyon Karakteristiği Özelliklerinin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Koçkar, Mustafa Kerem; Ataş, Pelin(2017-12-31)
Bu çalışmanın ana amacı fiber optik heyelan izleme sistemin kullanılarak değişik hassasiyet analizleri yapılması ve bu çalışmaların nümerik modelleme çalışmaları ile karşılaştırılması ve doğrulanmasıdır. Yapılacak çalışmal...
Batı Türkiye’de Kozak Plütonu’nun Yaşı ve Tektonik Önemi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent; Deveci Aral, Zehra(2017-12-31)
Oligo-Miyosen granitik plütonları Batı Türkiye’nin önemli kaya toplulukları arasında yeralırken, özellikle Neotetis Okyanusu’nun kapanmasını takip eden süreçte bölgede etkin olan genişlemeli tektonizmanın başlangıç yaşı, k...
Eybek Graniti’nin (Biga Yarımadası) Deformasyonu ve Cevherleşmeyle İlişkisi
Bozkurt, Erdin; Tokay, Bülent; Deveci Aral, Zehra(2017-12-31)
Granodiyoritik kayalar Biga Yarımadasında yüzlek veren önemli kaya topluluklarından birini oluşturmaktadır. Bu topluluk, çoğunlukla metamorfik temel içine sokulan irili-ufaklı plütonlar şeklinde gelişirken, plütonlar etraf...
BOĞAZKALE (ÇORUM) CİVARINDA YÜZEYLEYEN DİYABAZ DAYKLARININ JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ
Sayıt, Kaan; Balcı, Uğur(2017-12-31)
Önerilen proje ile Boğazkale bölgesinde yüzeyleyen, Neotetis’in kuzey kolunu temsil İzmir-Ankara Okyanusu’na (ör: Şengör ve Yılmaz 1981) ait diyabaz dayklarının ayrıntılı jeokimya ve yaş analizlerinin yapılması yoluyla, pe...
Kızıldere jeotermal sahasında CO2 enjeksiyonu öncesi jeokimyasal izleme ve veritabanı oluşturma çalışması
Güleç, Nilgün Türkan; Elidemir, Sanem(2017-12-31)
Önerilen proje, Türkiye’nin en önemli jeotermal sahalarından biri olan Kızıldere sahasında gerçekleştirilmesi öngörülen “Yeraltına CO2 enjeksiyonu ve depolaması” projesi için bir ön araştırma niteliğindedir. Bu bağlamda, s...
ESKİŞEHİR AHIRÖZÜ DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARI VE CİVARINDAKİ HİDROTERMAL ALTERASYON ÜRÜNLERİNİN KÖKENSEL OLARAK İNCELENMESİ VE EPİTERMAL YATAK GELİŞİMİNE DAİR İLİŞKİLERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI
Sayıt, Kaan; Ömeroğlu, Işıl(2017-12-31)
Ahırözü-Mihalıççık bölgesinde yapılan çevre kayaç gözlemlerinde ve ilksel analizlerde sahada arjilik alterasyon zonları dışında kloritleşme, epidotlaşma gibi çevre kayaçlarda gözlenen farklı alterasyon tiplerine rastlanmış...
Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma
Toksoy Köksal, Fatma; Küçük, Aynur(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma kapsamında Aylı Dağ Ofiyolitlerinde detay petrografiye dayalı mineral kristolokimyası ağırlıklı bir çalışma yapılacak olup tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası bulgularıyla desteklenecektir. Bu doğru...
Ankara Güneyi ve Kuzeydoğusu'ndaki Ankara Ofiyolitik Melanjı'nın Okyanusal Litosferik Birimlerinin Petrolojik İlişkilerine Mineral Kimyası ile Işık Tutulması
Toksoy Köksal, Fatma; Köksal, Serhat; Bilgin, Elif Dilek(2017-12-31)
İzmir-Ankara-Erzincan Kenet Kuşağı (İAEKK)'nda Mesozoyik Ankara Ofiyolitik Melanjı (AOM) geniş bir alanda bulunur. Öncel çalışmaların çoğu, İAE okyanusunun evrimleşmesini belirlemek üzere AOMnda arazi gözlemleri, tüm-kayaç...
Deterioration Problems of Basalts in Diyarbakır City Walls
Dursun, Felat(2017-08-01)
Diyarbakir province comprises characteristic examples of a geographical region that carries the traces of many civilizations from prehistoric to modern times. The remains and artifacts of civilizations reigned in Diyarbaki...
PALEOTETİS NİLÜFER BİRİMİ’NİN MAFİK KAYALARININ İZ ELEMENT SİSTEMATİĞİ: TRİYAS MANTO SORGUCUNUN KARAKTERİ VE HETEROJENLİĞİNE DAİR YAKLAŞIMLAR
Sayıt, Kaan(2016-12-31)
Önerilen proje ile Sakarya Komposit Birliği’nin (Göncüoğlu vd. 1997) Liyas öncesi yaşlı temelinde yer alan, Paleotetis kökenli Nilüfer Birimi’ndeki (Sayit vd. 2010) mafik magmatik kayaların ayrıntılı iz element sistematiği...
Killi Zeminlerin Mineralojik ve Jeoteknik Parametrelerinin Denetleştirilmesi: Çankırı İli Orta İlçesi İçin Örnek Bir Çalışma
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu; Günal Türkmenoğlu, Asuman; Koçkar, Mustafa Kerem; Yousefi Bavil, Karim; Öner, Gökalp(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Çankırı ili Orta ilçesinde bulunan özellikle Pleistosen-Üst Pliyosen yaşlı, kil oranı yüksek zeminlerin mineralojik ve jeoteknik karakterizasyonunun yapılması ve ilgili parameterlerinin denetleştirilme...
Citation Formats