Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin Ve Genetik Okuryazarlılığa Yönelik Tutumlarının Saptanması.

2012-12-31
Genetik okuryazarlık kavramı dünyada ve ülkemizde yeni gelişen bir çalışma alanıdır ve dolayısıyla bu alanda yapılan çalışma sayısı azdır (Acra, 2006; Bowling, 2007; Bowling ve ark., 2008 ve Moskalik, 2007). Aynı şekilde ülkemizde de genetik okuryazarlık üzerine yapılan çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Cebesoy ve Tekkaya, 2011, 2012). Bu çalışmada öngörülen genetik okuryazarlık ölçme envanteri ve genetik okuryazarlığa yönelik tutum ölçeğinin geliştirildiği ve kullanıldığı bu denli kapsamlı bir çalışma ilgili literatürde bulunmamaktadır. Bu bağlamda, bu araştırma ile öğretmen adaylarının genetik okuryazarlık seviyeleri ve genetik okuryazarlığa yönelik tutumlarını belirlemek hedeflenmektedir. Bu çalışmada; Genetik Okuryazarlık Ölçme Envanteri’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılacak, öğretmen adaylarının hangi düzeylerde genetik okuryazar oldukları ve genetik okuryazarlığa yönelik tutumları ve genetik okuryazarlığa etki eden faktörler belirlenecektir.

Suggestions

Fen Bilgisi Öğretmenlerin Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin, Genetik Okuryazarlığa yönelik Tutumlarının ve Genetik Okuryazarlık Öğretimine ilişkin Algılarının İncelenmesi
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Yaşanan teknolojik gelişmeler, toplumları genetik testler, pre-implemantayon genetik tanı, klonlama ve kök hücre çalışmaları gibi genetik teknolojilerinde yaşanan yeniliklerle yüz yüze getirmektedir. Bu durumda, toplumların bu konularda bilgili, bilinçli ve bu konularla ilgili karar verme süreçlerine aktif olarak katılacak bireylere olan ihtiyacı artmaktadır. Toplumların ihtiyacı olan bu bilinçli bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğrencilerin genetik okuryazar olara...
Investigating Science Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Competencies: A Mixed Method Study
Tanrısevdi, Mine; Çakıroğlu, Jale; Canbazoğlu Bilici, Sedef; Department of Science Education (2021-7-12)
The purpose of the present study was to investigate science teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) in terms of different variables. Specifically, the purpose was to examine science teachers’ TPACK competency levels according to their gender, experience years and determine their TPACK indicators based on TPACK-Deep factors, namely design, exertion, ethics, and proficiency. The current study was followed by explanatory sequential mixed methodology and composed of two stages: survey rese...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilim Doğası Ve Evrim Teorisine Yönelik Algıları Üzerine Bir Çalışma.
Çakıroğlu, Jale; Öztekin, Ceren; Metin, Duygu(2013-12-31)
Amaç: Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları sözde-bilimsel inançları belirlemek ve bu sözde-bilimsel inançların öğretmen adaylarının demografik özelliklerine, bilimin doğası algılarına ve evrim teorisine yönelik eğilimlerine (bilgi ve tutum) göre nasıl değişiklik gösterdiğini araştırmaktır. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturması planlanmaktadır. Yöntem: Araştı...
Investigation of science teachers' topic-specific pedagogical content knowledge regarding climate, weather and seasons: from the dual perspective
Sağbilge, Kübra; Öztekin, Ceren; Department of Science Education (2022-2-10)
This study aimed to investigate experienced science teachers’ subject matter knowledge (SMK) containing syntactic and substantive knowledge and pedagogical content knowledge (PCK) regarding the seasons, weather and climate addressing the dual perspective. In this single case study, three science teachers who worked on public schools constituted the sample. Data were gathered via pre-interview, post-interview, classroom observations and teacher documents. Findings regarding teachers’ substantive knowledge i...
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yoğunluk Konusunda Bağlam Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2016-12-31)
Önerilen çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk konusuna yönelik bağlam bilgileri ve pedagojik alan bilgileri Magnusson ve arkadaşlarının (1999) Grossman (1990)’ın çalışmasından uyarladığı öğretmenin sahip olduğu bilgi türleri modeli çerçevesinde incelenektir. Verilerin, kişisel bilgi formu, bağlam bilgisi görüşme formu, yarı yapılandırılmış pedagojik alan bilgisi görüşme formu, ders gözlemleri yolu ile toplanması planlanmaktadır.Bağlam bilgisi öğretmenin pedagojik alan bilgisini etkileyen 3 teme...
Citation Formats
C. Öztekin, “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin Ve Genetik Okuryazarlılığa Yönelik Tutumlarının Saptanması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59766.