Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yoğunluk Konusunda Bağlam Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma

2016-12-31
Önerilen çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin yoğunluk konusuna yönelik bağlam bilgileri ve pedagojik alan bilgileri Magnusson ve arkadaşlarının (1999) Grossman (1990)’ın çalışmasından uyarladığı öğretmenin sahip olduğu bilgi türleri modeli çerçevesinde incelenektir. Verilerin, kişisel bilgi formu, bağlam bilgisi görüşme formu, yarı yapılandırılmış pedagojik alan bilgisi görüşme formu, ders gözlemleri yolu ile toplanması planlanmaktadır.Bağlam bilgisi öğretmenin pedagojik alan bilgisini etkileyen 3 temel bilgiden birisidir ve dört ayrı alt boyut oluşmaktadır: öğrenci, okul, toplum ve yaşanan yer (Magnusson vd., 1999). Pedagojik alan bilgisi alanyazını incelendiğinde öğretmen bağlam bilgisinin öğretmenin pedagojik alan bilgisini nasıl ve ne yönde etkilediğine yönelik çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden önerilen çalışmada bağlam bilgisi ve pedagojik alan bilgisi üzerinde durularak alan yazında bulunan bu eksikliğin giderilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bağlam bilgisi ile birlikte pedagojik alan bilgisinin araştırılmasının, bu iki bilginin doğasının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
C. Öztekin and M. Şen, “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Yoğunluk Konusunda Bağlam Bilgileri ve Pedagojik Alan Bilgileri Üzerine Bir Çalışma,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59776.