Hide/Show Apps

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sözde Bilim Doğası Ve Evrim Teorisine Yönelik Algıları Üzerine Bir Çalışma.

2013-12-31
Çakıroğlu, Jale
Öztekin, Ceren
Özdem, Yasemin
Bilican, Kader
Metin, Duygu
Amaç: Bu araştırmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının sahip oldukları sözde-bilimsel inançları belirlemek ve bu sözde-bilimsel inançların öğretmen adaylarının demografik özelliklerine, bilimin doğası algılarına ve evrim teorisine yönelik eğilimlerine (bilgi ve tutum) göre nasıl değişiklik gösterdiğini araştırmaktır. Örneklem: Çalışmanın örneklemini, çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakültesi, İlköğretim bölümünde öğrenim gören fen bilgisi öğretmen adayları oluşturması planlanmaktadır. Yöntem: Araştırma kapsamında, verilerin 5 farklı bölümden oluşan bir anket ile toplanması planlanmaktadır. Araştırma amacına uygun olarak kullanılacak anketin bölümleri ise şöyledir: 1. Demografik bilgi anketi 2. Evrim Kavram Testi 3. Evrim teorisine yönelik tutum ölçeği 4. Bilimsel Bilginin Doğası Anketi 5. Sözde-bilim hakkındaki görüşler ölçeği