Türkiye'de Akademik Araştırma Ağ Yapıları Ve İşbirlikleri: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Akademisyenleri Üstüne Karşılaştırmalı Bir Çalışma

2009-12-31
Birçok ülkede üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere akdemik araştırmacılar arsındaki işbirlikleir de nispeten daha az incelenmiştir. Akademik çalışmalar ve akademisyenler arasındaki karşılıklı işbirliğinin etkinliği de esasen ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandırmaktadır. Ülkemizde üniversiteler arasında işbirliği ve üniversitelerdeki akdemisyenler arasındaki işbirlikleri ve dayanışma istenen seviyelerde olmadığı gibi akademisyenlerin kendi aralarındaki bütünleşmesi ve dolayısıyla ilgili üniversitenin de sanayi ile bütünleşmesi arzu edilen ölçülerin çok altında olmaktadır. Bu akdemik dizinde, ünivesiteler yapıları itibari ile eğitim görevi yapan, bilim üretme ağırlıklı, yayın çıkarma ve dünya bilimine katkıda bulunma amaçlı temel bilgi üreten kuruluşlardır. Yukarıda belirtilen tespitler ışığında üniversitelere katkı verebilecek biçimde bu proje kapsamına alınabilecek bazı konu başlıkları aşağıdadır. Bu proje kapsamında geniş bir yelpazede verilen aşağıdaki başlıklar ODTÜ araştırma alanı merkezli ayrı modüller olarak proje kapsamında ele alınacaktır: 1. Üniversitelerin siyasa (policy) karar süreçlerinde etkin olacak biçimde bir üniversitedeki akademisyenler arasındaki ilişkilerin analizi (bilgi ve beceri akımları, uzmanlık paylaşımı, ortak makale yazım stratejileri, etkileşim, davranış normları ve güven, ortak stratejik davranış, uygulamada koordinasyon vb. bilgi sermayesinin uygulamalı araştırma sermayesine dönüştüğü ortam koşullarını içerecek biçimde) yapılacaktır. 2. İşbirliklerinden doğan reel ve potansiyel araştırma ağyapılarının incelenmesi. 3. Üniversite üst karar organlarında karar alıcılar arasında stratejik bilginin dolanımı ve üniversite içi ve dışı siyasa ağyapılarının incelenmesi. 4. Araştırma ve işbirlikleri ağyapı yetkinlikleri (paylaşım, ortak hedefler, ortak seçimi, ilişki yönetimi vb.) analizi. 5. Akademisyenler arası ortaklıkların ve ağyapıların üniversite ve akademik araştırma rekabetçiliğine katkılarının değerlendirilmesi (bilgi ve teknoloji altyapı, akademisyenler, özel sosyolojik tercihler, akademisyenlerin yaşam kalitesi, üniversiteler ve siyasalar, üniversiteler arası ortaklıklara katılım gibi unsurlar bağlamında). 6. Üniversiteler arasında kalıcı ve sürdürülebilir araştıam altyapısının oluşturulması ve akademik araştırma ağyapılarının güçlendirilmesi için siyasa önerileri.
Citation Formats
E. Erdil, “Türkiye’de Akademik Araştırma Ağ Yapıları Ve İşbirlikleri: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Akademisyenleri Üstüne Karşılaştırmalı Bir Çalışma,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61407.