Türkiye'de Akademik Araştırma Ağ Yapıları Ve İşbirlikleri: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Akademisyenleri Üstüne Karşılaştırmalı Bir Çalışma

2009-12-31
Birçok ülkede üniversite-sanayi işbirliği, sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, sanayi de üniversitelere akdemik araştırmacılar arsındaki işbirlikleir de nispeten daha az incelenmiştir. Akademik çalışmalar ve akademisyenler arasındaki karşılıklı işbirliğinin etkinliği de esasen ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandırmaktadır. Ülkemizde üniversiteler arasında işbirliği ve üniversitelerdeki akdemisyenler arasındaki işbirlikleri ve dayanışma istenen seviyelerde olmadığı gibi akademisyenlerin kendi aralarındaki bütünleşmesi ve dolayısıyla ilgili üniversitenin de sanayi ile bütünleşmesi arzu edilen ölçülerin çok altında olmaktadır. Bu akdemik dizinde, ünivesiteler yapıları itibari ile eğitim görevi yapan, bilim üretme ağırlıklı, yayın çıkarma ve dünya bilimine katkıda bulunma amaçlı temel bilgi üreten kuruluşlardır. Yukarıda belirtilen tespitler ışığında üniversitelere katkı verebilecek biçimde bu proje kapsamına alınabilecek bazı konu başlıkları aşağıdadır. Bu proje kapsamında geniş bir yelpazede verilen aşağıdaki başlıklar ODTÜ araştırma alanı merkezli ayrı modüller olarak proje kapsamında ele alınacaktır: 1. Üniversitelerin siyasa (policy) karar süreçlerinde etkin olacak biçimde bir üniversitedeki akademisyenler arasındaki ilişkilerin analizi (bilgi ve beceri akımları, uzmanlık paylaşımı, ortak makale yazım stratejileri, etkileşim, davranış normları ve güven, ortak stratejik davranış, uygulamada koordinasyon vb. bilgi sermayesinin uygulamalı araştırma sermayesine dönüştüğü ortam koşullarını içerecek biçimde) yapılacaktır. 2. İşbirliklerinden doğan reel ve potansiyel araştırma ağyapılarının incelenmesi. 3. Üniversite üst karar organlarında karar alıcılar arasında stratejik bilginin dolanımı ve üniversite içi ve dışı siyasa ağyapılarının incelenmesi. 4. Araştırma ve işbirlikleri ağyapı yetkinlikleri (paylaşım, ortak hedefler, ortak seçimi, ilişki yönetimi vb.) analizi. 5. Akademisyenler arası ortaklıkların ve ağyapıların üniversite ve akademik araştırma rekabetçiliğine katkılarının değerlendirilmesi (bilgi ve teknoloji altyapı, akademisyenler, özel sosyolojik tercihler, akademisyenlerin yaşam kalitesi, üniversiteler ve siyasalar, üniversiteler arası ortaklıklara katılım gibi unsurlar bağlamında). 6. Üniversiteler arasında kalıcı ve sürdürülebilir araştıam altyapısının oluşturulması ve akademik araştırma ağyapılarının güçlendirilmesi için siyasa önerileri.

Suggestions

Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bi...
Evolution Of Turkish Movie Cluster: A Social Network Analysis Perspective
Beyhan, Burak; Erkılıç, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-12-30)
The aim of this paper is to shed some light on the evolution of Turkish movie cluster in Istanbul via elaboration of, on the one hand, the development of social networks in Turkish cinema by analyzing the relationships between the directors and screenwriters involved in the production of movies, and on the other hand, the importance of role and positions of these agents in the innovativeness in the network. For this purpose, the deterministic methods of social network analysis (SNA) are used together with a...
Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
Citation Formats
E. Erdil, “Türkiye’de Akademik Araştırma Ağ Yapıları Ve İşbirlikleri: Ortadoğu Teknik Üniversitesi Akademisyenleri Üstüne Karşılaştırmalı Bir Çalışma,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61407.