University Organization And Scientific Productivity In Turkey

Download
1976
Özinönü, Kemal A.
Tinto, Vincent
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bir araştırmadan elde edilen verileri kullanmak suretiyle, Türkiye'deki dört üniversitenin bilimsel üretkenliklerini buradaki temel bilimcilerin yayınladıkları bilimsel makale, tür ve sayılarına dayalı olarak karşılaştırmaktadır. Çeşitli akademik unvanlardaki öğretim üye ve yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı dergilerce yayınladıkları makale sayıları ortalamalarına bakılırsa, karşılaştırılan dört üniversiteden biri olarak bölüm düzenine sahip Orta Doğu Teknik Üniversitesi kürsü düzeni Örgütlü diğer üniversitelere kıyasla daha fazla bir bilimsel üretkenlik göstermektedir. Karşılaştırma uluslararası düzeydeki bilimsel dergilerde yayınlanan araştırma makaleleri ile sınırlandırıldıkta ve profesör kademesinden aşağıya doğru doktoralı asistan ya da O.D.T.Ü. deki karşıtlığı ile asistan profesör kademesine doğru kayıldıkta O.D.T.Ü. lehine gözlenen bu fark daha da açıklık ve kesinlik kazanmaktadır. Yazıda da tartışıldığı gibi, gözlenen sonuç, bölüm düzenli çevrecil üniversitenin akademik örgütünde daha geniş bir bilimsel bağımsızlık ortamının yaratılması için gerekli koşulların var olması, bunun yanısıra böyle bir örgütün üstün nitelikteki bilimsel insangücünü bünyesine kazanmada ve akademik yönden yükseltme için gerekli esnekliğe sahip olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca bu esneklik bağımsız araştırma ve öğretim ortamının oluşturulması için gerekli koşulları hazırlama yönünden de katkısal gözükmektedir. Bu sonuç, örgüt açısından gerek öğ-retim gerek yönetim bakımından kurumsal bağımsızlığın önemini vurgulamaktadır. Makalenin ortaya koyduğu bulgu ve sonuçların ışığı altında, yüksek öğretim içerisinde öngörülecek bir üniversite reformunun çoğulculuk ve çeşitlilik ilkesi ekseni etrafında kurumlararası rekabete açık ve yatay geçişlere olanak veren bir biçimde düzenlenmesi ile yüksek seviyede bilimsel üretkenlik için optimal bir ortam hazırlanmış olacaktır. Bilimsel üretimin arttırılması, plancıların üniversiteyle ilgili amaçlarından sadece biridir. Bunun dışındaki pek çok amacın ön plana alınması, örneğin üniversite eğitiminin sosyalleştirme fonksiyonunun Öncelik ve ağırlık taşıyan bir amaç olarak düşünülmesi halinde, bu yazıda bilimsel üretkenlik için varılan sonuçların bir kısmı geçerliliğini değiştirebilecek, onların yerine bu yeni amacı gerçekleştirmekte etkin yeni eğitim ve yönetim koşulları öncelik ve ağırlık kazanabilecektir. Bununla birlikte, üniversitede gerek yasal gerek yapısal yollarla öngörülecek köklü değişmelerin, yazıda da değinildiği gibi, bu kuruluşlardan elde edilen ürünlerin (çıktıların) değişik niteliklerinin gerektirdiği değişik düzenleme seçenekleri ilişkisi içerisinde ele alınmasına ve bunların eğitim teorisiyle bağdaştırılmasma gereksinme vardır. Her ne kadar konu, bu günkü bilimsel düzeyde birçok yönleriyle teorik kalmak zorunda ise de, plancılara yapacakları üniversite gelişme planlarında bilimsel yönden yararlanabilecekleri güvenli bazı ilişkilerin, örneğin örgüt-bilimsel üretim ilişkisi gibi, var olduğuna bu yazı yoluyla işaret edilmek istenmiştir.

Suggestions

Türkiye’nin rekabetçi avantajı: Stratejik yönetim perspektifinden bir değerlendirme
Öz , Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2003-12-1)
Uluslararası rekabet gücü kavramının değişik boyutları çeşitli disiplinlerden pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir. İşletme literatüründe de konuya ilgide özellikle 1990’lı yıllarda belirgin bir artış gözlendiği söylenebilir. Bu makale, Türkiye’nin rekabetçi yapısının tarihsel gelişimini ve mevcut durumunu ortaya koymayı ve işletmenin alt dalları olan stratejik yönetim ve uluslararası işletme literatürlerindeki son tartışmalar ışığında Türkiye’nin rekabetçi yapısına ve rekabetçi avantajının nitel...
State intervention in Turkey: an assessment of the relationship between the political and the economic spheres
Güney, Atilla; Kaya, Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2002)
This thesis examines the nature of the relationship between the political and economic spheres in Turkey in the context of critical political theory. In addition to the historical analysis of the issue of state intervention, the thesis tries to offer a new framework for explaining the mediation between the crisis and the restructuring of the politics-economy relation through the evaluation of alleged transformation of the 1980s in Turkey. In this context, the conception of the reformulation of this relation...
Türkiye'de Yenilikçiliğe 'Bütüncül Ekonomik' Yaklaşım : Ekonomi-politik ve Kültürel Değerler
Çakmakçı, Ufuk M. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede, kapitalizmin en kritik ve zorlu süreçlerinden birisi olan yenilikçilik konusunda Türk girişimciliğinin sığlığı devlet, ekonomi ve toplumu kapsayan ‘bütüncül bir ekonomik’ bakış açısı ile irdelenmeye çalışılıyor. Bu noktada Türk devletinin kalkınmacı kapasitesinin sınırları çizilirken, Türk girişim geleneğinin de bütünlüğün gerektirdiği açılımların aksine sığ bir şekilde salt kendi çıkarlarına odaklandığı belirtiliyor. Tarihsel açıdan bakıldığında ne devlet düzenlemelerinin ne de kültürel değerl...
UNIVERSITY QUALITY AS A PREDICTOR OF PERCEIVED FUTURE EMPLOYABILITY OF SENIOR UNIVERSITY STUDENTS
Kaylan, Buse; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning (2022-12-27)
Today, the increase number of universities and leads to transformation in higher education, so it aroused questions regarding graduate employability and university quality. In this study, the goal is to examine the relationship among senior students’ perceptions of quality at university and their future employability. University quality and future employability responses with senior students’ GPA, work experience, gender, and socioeconomic status are analyzed. This study has been conducted via correlational...
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Citation Formats
K. A. Özinönü and V. Tinto, “University Organization And Scientific Productivity In Turkey,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 123–138, 1976, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/1976/cilt02/sayi_1/123-138.pdf.