Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme

2020-12-15
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek için 2000 ve sonrası dönemde oluşturulmuş 116 adet bilim-teknoloji politika belgesi içerik analizi tekniğinden yararlanılarak incelenmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, bilimteknoloji politikalarının sürekli ve istikrarlı bir biçimde geliştirildiği ancak Türkiye'nin eğitim, insan gücü gibi mevcut altyapı eksiklikleri nedeniyle tam olarak uygulanamadığı görülmüştür. Bilgi yönetimi ile ilgili hedeer e-devlet politikaları kapsamında oluşturulan strateji ve eylem planları ile uygulamaya konulmuştur. Ancak bilgi yönetimi unsurları ile ilgili politikaların tek tek ve farklı bağlamlarda ele alındığı, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı unsurlarına daha çok ağırlık verildiği, bilgi yönetimi unsurları ile ilgili politikaların tasarlanmasında ve uygulanmasında bilgi yöneticilerinin yer almadığı tespit edilmiştir. Bilim-teknoloji politikalarının bilgi yönetimi ilke ve uygulamalarını içerecek biçimde tasarlanması konusunda bilinç ve farkındalığın oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. Böylece bilim-teknoloji politikalarının organik bir parçası olan bilgi yönetimi, ilgili politika hedeeri ile birlikte var olacak, gelişecek ve diğer taraftan bilim-teknoloji politikalarının hedeeri bilgi yönetimi ile desteklenecektir.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Suggestions

Türkiye’de Elektrik Enerji Fiyatlandırmasının Risk Yönetimi Metodlarıyla Ölçülmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yıldırım Külekci, Bükre; Özdemir, Asena; Kara, Güray(2015-12-31)
Sürdürülebilir enerji üretimi ve enerji tüketim yönetimi modern toplumlar için hayatın her alanında önemli bir konu haline gelmiştir. Kullanım yaygınlığı sebebiyle elektrik enerjisi üretimi, tüketimi ve elektrik enerjisi piyasası tüm dünyada hakkında bilimsel çalışmaların sürdürüldüğü bir konu başlığıdır. Artan nüfusu, gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), hızlı kentleşme sürecinde olmasının yanısıra Hazar Denizi ve Avrupa arasında bir enerji köprüsü olmasını olanak veren stratejik konumu sebebiyle Türkiye d...
Appraising the integration of sustainable development into sectoral policies: The case of Turkish Science and Technology policies
Erdil, Erkan (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2009)
This paper presents the results of a study investigating how sustainable development can be integrated in Turkish science and technology policies. It contributes to the elaboration of the national sustainable development strategy and to the implementation of the EU acquis. The project’s originality for Turkey lies in its methodology (a participatory approach), and in its topic since sustainable development integration has never been dealt with in Turkey. Suggestions to improve this integration include stren...
Türkiye’de Gayrimenkul Piyasaları ve Diğer Göstergelerin Finans Sektörüne olan Etkisinin Değerlendirilmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; İnkaya, Bülent Alper; Batmaz, İnci(2014-12-31)
Türkiye’de gayrimenkul piyasalarında son yıllarda görülen artış ve hızla yükselmeye devam eden eğilimde ekonomik, sosyal, finansal ve demografik etkenler gibi bir çok faktör rol almaktadır. Özellikle yabancı yatırımcıların artması, yeni düzenlemeler ve faiz politikaları nedeniyle Türkiye’de geleneksel olarak uzun vadede güvenilir yatırım araçlarından birisi olarak kabul edilen emlak piyasası hareketliliğinin incelenmesi karar vericilere önemli katkılarda bulunmaktadır.Bu projenin amacı Türkiye’de gayrimenk...
Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Şimşek, Meral; Yıldırım Külekci, Bükre; Yakut, Ahmet(2015-12-31)
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve bö...
Modeling mixed clustered outcome data with missing variables
Kalaylıoğlu Akyıldız, Zeynep Işıl(2014-12-31)
Projenin amaci asagida siralanan karakteristiklere sahip ve biyolojiden genetige sosyolojiden psikolojiye kadar pek cok alanda karsimiza cikan veri turlerini analiz etmek icin bir model ve yontem gelistirmek. Sozkonusu verilerin ozellikleri 1) Denekler ortak bir takım durumlara birlikte mağruz kaldığı için bu deneklerden elde edilen veriler ilişkili (böylece bu ilişkili denekler birer küme (cluster) oluşturuyorlar), 2) Her deneğe dair birden fazla cevap verisi varr ve bu korelasyonlu cevap değişkenlerinin ...
Citation Formats
S. Ekici, “Türkiye’nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme,” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, pp. 505–533, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70059.