Kentsel Ulaşım Planlamasında Politika Yapımı ve Karar Alma Süreçlerinin İzmir ve Ankara Kentlerinde Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

2016-12-31
Türkiye’nin metropol kentlerinde ulaşım sorunu kentsel sorunların en önemlilerinden biridir. Son yıllarda dünyanın belli başlı metropol kentlerinde bu probleme ilişkin sürdürülebilir yeni yaklaşımlar ve politikalar geliştirilmektedir. Türkiye metropollerinde ise ulaşımda sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde politika yapımı ve karar alma süreçleri henüz kendini gösterebilmiş değildir. Temelde bu gerekçeye dayanarak İzmir ve Ankara metropollerinde sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde karar alma süreçlerinde politika yapımı sürecine katkı yapabilecek politika önerileri geliştirilmesi gerekmektedir.Bu çalışma, İzmir ve Ankara kentlerinde ulaşım planlamasında mevcut politikaları, bu politikalar ve politika araçlarıyla uygulanmış veya uygulanmakta olan ulaşım projelerini kentsel toplu taşıma bağlamında incelemeyi, bu projeler çerçevesinde süregelen olumlu ve olumsuz yönleri ortaya koymayı ve araştırma sonucunda her iki kent özelinde ulaşım planlamasına dair politika önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Suggestions

Kentsel Kültürel Miras Alanlarının Fiziksel, İşlevsel ve Sosyal Açıdan Dönüşümünün 'TripAdvisor' Üzerinden Analizi: Ankara Hamamönü Örneği
Kumtepe, Elvan; Uluç, Aynur; Aydın, Neşe (2018-06-21)
Türkiye’deki fiziksel, ekonomik, çevresel olarak çöküntü alanlarına dönüşen kent merkezlerinin yeniden canlandırılması gündemde olan konulardan biridir. Bu yönde birçok planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon projesi yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda çok sayıda aktör ile kent yerel yönetimleri etkin rol oynamaktadır. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü de benzer şartlarda planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon projesi geçirmiş bir kültürel miras alanıdır. Kültür ve Turizm B...
Kentsel Korumada Detaylandırılmış Koruma Potansiyel Matrisinin Kullanılabilirliği
Erdoğan, Aygün; Özkök, Mete Korhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Türkiye’de özellikle 1950’ler sonrasında tarihi kent merkezlerinde meydana gelen mekânsal ve işlevsel değişiklikler; fiziksel, sosyal ve ekonomik birçok ortak soruna yol açmıştır. Konuyla ilgili çalışmaların yetersizliği ve bu sorunları çözümleyecek ayrı bir planlama dilinin geliştirilememesi, koruma uygulamalarının kısıtlı kalmasına neden olmaktadır. Günümüzde tarihi ticaret merkezlerinde yapılan ve genellikle fiziksel dokunun yenilenmesini amaçlayan koruma çalışmaları, ekonomik ve sosyal dokuda büyük ölçü...
Urban Fissure: The Spatial Manifestation of the İstanbul Land Walls and Mural Zone
Baş Bütüner, Funda (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-01-01)
This article intends to question changing spatiality and position of the "urban edge" in expanding cities, and argues its spatial manifestation as an "urban fissure". The term "edge", which basically refers to the end line between two opposing milieus, became redundant in the expanded urban surface; and necessitates a critical review through a new concept. Edge, demarcating the communication/interaction line between two milieus, acts also as a "productive frontier" and generates an edgescape that subsequent...
A rupture in urban memory: vacant healthcare sites in the center of Ankara
Şenses, Ilgın; Basa, İnci; Department of Architecture (2021-7)
In the past few years, Ankara has become the arena of countless renewal projects that have resulted as a loss of continuity in the urban space. A recent example to that is the closure of numerous well-established, still functioning and well-distributed public healthcare structures in the center of Ankara. These buildings were evacuated in 2019 due to the establishment of Ankara City Hospital in Bilkent which is the new healthcare site of the city. As a result, vital points of healthcare service in the inner...
Afet Riski Yönetimi Kapsamında Kent Planlama; İstanbul Planları Ve Uygulamalar
Özyetgin Altun, Ayşe; Öğdül, Hürriyet Gülsün (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
Araştırmanın temel sorusu Türkiye’de kent planlamanın afet riski azaltımı ve yönetimi (ARAY) sürecinde etkin rol alıp almadığıdır. 1999 yılı Gölcük ve Düzce depremleri Türkiye’deki plansız kentleşme sorunun büyük acılara ve ekonomik kayba neden olabileceğini çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Aynı zamanda sadece acil durum müdahalesi yöntemi ile afetlere karşı ne kadar hazırlıksız kalındığı anlaşılmıştır. Ardından geçen yaklaşık yirmi yıllık süreçte Türkiye’de ARAY kabulleri uluslararası perspektifle paralel...
Citation Formats
M. Yılmaz, M. K. Bayırbağ, M. Ersoy, and H. Ç. Keskinok, “Kentsel Ulaşım Planlamasında Politika Yapımı ve Karar Alma Süreçlerinin İzmir ve Ankara Kentlerinde Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61564.