Kentsel Kültürel Miras Alanlarının Fiziksel, İşlevsel ve Sosyal Açıdan Dönüşümünün 'TripAdvisor' Üzerinden Analizi: Ankara Hamamönü Örneği

2018-06-21
Kumtepe, Elvan
Uluç, Aynur
Aydın, Neşe
Türkiye’deki fiziksel, ekonomik, çevresel olarak çöküntü alanlarına dönüşen kent merkezlerinin yeniden canlandırılması gündemde olan konulardan biridir. Bu yönde birçok planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon projesi yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda çok sayıda aktör ile kent yerel yönetimleri etkin rol oynamaktadır. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü de benzer şartlarda planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon projesi geçirmiş bir kültürel miras alanıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi tarafından 2000 yılında raporlar hazırlatılarak planlama, sağlıklılaştırma ve koruma çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma Ankara kentinin kültür ve tarihini yansıtan eski kent dokusu üzerinden yapılan önemli çalışmalardan biridir. Kent için önemli bir değer olan, zamanla terk edilmiş ve atıl durumdaki Hamamönü’ nde yapılan çalışmalarla alanın ticari ve turistik çekiciliği arttırılarak tarihi doku kentte bir çekim alanı haline getirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile sosyal medya platformlarının kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu platformlarda ortak ilgi alanları veya etkinlikleri paylaşan kişiler platformlara çevrimiçi dâhil olmaktadır. Ayrıca kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler, diğer kullanıcılar için hedef bilinci ve seçimi konusunda yönlendirici olmakta ve kullanıcıları etki altına alma konusunda önemli rol oynamaktadır. Özellikle Facebook, TripAdvisor, Instagram, Twitter ve Pinterest gibi sosyal medya uygulamalarında bu durum belirgin şekilde gözlenmektedir. Bu uygulamalardan biri olan TripAdvisor, 2000 yılında kurulmuştur. Uygulama bir cazibe merkezine veya turistik bir hizmete ilişkin kullanıcılara, kişisel içerik oluşturma ve kendi deneyimlerini anlatma imkânı veren dinamik bir platformdur. Kullanıcıların seyahat yorumlarını yazmaları, aramaları ve paylaşmaları için seçenek sunan, dünyanın en büyük seyahat içerik topluluğu ve popüler seyahat bilgileri içeren sitelerden biridir. TripAdvisor sitesinin 2017 yılı için hazırlanan analiz verilerine göre site birçok ülkede faaliyet göstermekte, aylık yaklaşık 455 milyon ziyaretçi tarafından kullanılmakta ve yaklaşık 7,5 milyon konaklama, hava yolları, turistik yerler ve restoranlar hakkında dünya çapında oldukça geniş kapsamlı seçenek sunmaktadır. Uçuş, seyahat, konaklama, nerede ne yapılacağına dair aktiviteler, yeme içme ve mekân seçenekleri gibi birçok konu ile ilgili 600 milyondan fazla inceleme ve görüş mevcuttur. Bu çalışmada, Hamamönü’ nün tarihi ve kültürel değerlerinin korunup korunmadığı konusu, alandaki işlevsel değişim ve dönüşümleri odak noktasına alan ve bu dönüşümleri farklı yönleriyle tartışan akademik çalışmalar doğrultusunda incelenecek ve alanda yapılan gözlemlerle birlikte alanın mevcut durumu değerlendirilecektir. Ayrıca Ankara Hamamönü’ nün yapılan planlama, sağlıklılaştırma, koruma, restorasyon projeleri ve uygulamalarından sonra tarihi, kültürel değerlerinin korunup korunmadığı ve işlevsel değişim dönüşümleri Tripadvispor’ da kullanıcıların görüşlerinin fiziksel, işlevsel ve sosyal açıdan incelenmesiyle değerlendirilecektir. Bu değerlendirme Hamamönü’ ne dair dönüşüm çalışmalarının Tripadvisor’ da ziyaretçiler tarafından bildirilen yaklaşık 750 görüşün içerik analizi üzerinden yapılacaktır. Böylece yapılan değerlendirmeler ile Ankara Hamamönü projesinin kullanıcılar üzerindeki algısı ve etkisi Tripadvisor uygulamasındaki yorumlarda belirtilen etkinlik, deneyim, öneri, fikir ve beklentiler analiz edilerek karşılaştırılacaktır.Bu kapsamda, bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk olarak Ankara Hamamönü’ne dair bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon proje ve uygulamalarını tartışan akademik çalışmaların içerik analizi ve alanda yapılan gözlemler sonucu projeler değerlendirilecektir. İkinci bölümde, TripAdvisor’ a dair genel bilgilendirme yapılarak TripAdvisor uygulamasında Ankara Hamamönü’ ne dair yapılmış olan yaklaşık 750 görüş analiz edilecektir. Hamamönü üzerinden TripAdvisor’ da yapılan yorumlar ile kentin kültür ve tarihine dair değerlerin yapılan projeler üzerinden kullanıcılar için algılanabilirliği sorgulanacaktır. Son bölümde ise yapılan analizler karşılaştırılarak çıkarımlar ortaya koyulacaktır.
Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük

Suggestions

Kentsel Dönüşümün Mekana Yansıması: Bir Küresel Kent ve Bir Başkent Karşılaştırması
Topal Yılmaz, Aylin; Voyvoda, Ebru(2014-12-31)
Küresel kapitalizmin dünya ölçeğindeki hakimiyeti ve 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal politikalarla ulusal ve uluslararası gayrimenkul sektörünce kentsel toprak rantının ve kentsel mekanın kendisinin en önemli sermaye birikim aracı haline geldiği gözlenmektedir. Bu süreç, kent mekanına dönük yoğun ilginin arttığı, küresel kentlerin ve yeni kentsel hiyerarşilerin belirginleştiği bir döneme işaret ederken, büyük kentsel altyapı yatırımları (ulaşım, baraj, vb.) ve büyük kentsel projelerin (alış...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
A research on resilience of urban public spaces: the case of Güvenpark, Ankara
Tümer Ergün, Ece; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2020-10-23)
Cities are constantly changing and developing within the framework of social, economic, technological and political contexts. Therefore, it is increasingly common to accept cities as dynamic and complex systems instead of predictable systems. The strong relationship between urban planning and resilience has found itself in many different areas in the literature, for example, flexible planning strategies have been proposed in the urban planning literature to combat chaotic processes and sudden changes. Altho...
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Kentsel Alanlarda Zemin Büyüme Faktörlerinin Alernatif Yöntemlerle Tayini.
Askan Gündoğan, Ayşegül(2010-12-31)
Amac: Bu çalışmanın temel amacı, deprem riski yüksek olan kentsel bölgelerde zeminlerin dinamik özelliklerini pratik ve gerçekçi olarak elde etmek için karma bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla pilot bölge olarak seçilen sahadaki zemin özellikleri literatürde varolan jeofizik ve geoteknik esaslara dayanan deneysel ve teorik yöntemlerle araştırılacak; farklı yöntemlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılacak ve ileride zemin büyütme analizlerinde kullanılmak üzere karma bir yaklaşım önerilecektir. Kapsam v...
Citation Formats
E. Kumtepe, A. Uluç, and N. Aydın, “Kentsel Kültürel Miras Alanlarının Fiziksel, İşlevsel ve Sosyal Açıdan Dönüşümünün ‘TripAdvisor’ Üzerinden Analizi: Ankara Hamamönü Örneği,” presented at the Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93865.