Hide/Show Apps

Gürcistan'da Demokratikleşme Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Önerilen projenin amacı, Gürcistan'da Sovyet sonrası dönemde sivil toplum örgütlerinin demokratikleşme sürecine katkısını araştırmaktır. Araştırma çerçevesinde sivil toplum örgtülerinin gelişimi, birbirleri arasındaki ilişkiler, uluslararası örgütlerle ilişkileri, devletle olan ilişkileri ve demokratikleşme anlayışları incelenecektir. Aynı zamanda Gürcistan'ın 2003 Gül Devriminden sonra geçirdiği siyasal ve toplumsal süreçler üzerinde durulacak ve demokratikleşme sürecindeki kazanımlar ve aksaklıklar incelenecektir.