Hide/Show Apps

Yüksek Doz Kemoterapi Ve Otolog Kök Hücre Nakli Yapılmış Evre Osteosarkom Hastaların Parafinlenmiş Akciğer Metastatik Tümör Örneklerinin Dna Mikrodizin Yöntemi İle İncelenmesi.

Kemik tümörlerinin yüzde otuz beşini oluşturan osteosarkom (OS) en yaygın primer kemik tümörüdür. Diğer solid tümörler gibi, OS'un metastaz eğilimi çok yüksektir ve en sık metastaz yaptığı bölge akciğerdir. Primer tümörün başarılı kontrolüne rağmen, akciğer metastazından ölümler hastaların yüzde otuzundan fazlasında gözlenmektedir. Tümör gelişimi ve ilerlemesi genetik değişikliklerin birikimine bağlı olduğundan, bu değişikliklerin araştırılması OS klinik davranışının anlaşılmasında önemlidir. Ayrıca, OS olgularında akciğer metastazı genetiğinin anlaşılması, tedaviye verilen cevabın iyileştirilmesinde ve nüks riski yüksek olan hastaların prognozunda büyük önem taşımaktadır. Diğer solid tümörlerde gözlendiği gibi, OS hastalarındada Rb (retinoblastoma) ve p53 gen mutasyonları gözlenmiştir. Ayrıca, OS histogenetik analizlerinde, gen kopyasında artış, anöploidi ve kromozom translokasyonları gibi anomaliler görülmektedir ve bunlar OS genomunun değişen yapısını ortaya koymaktadır. OS'a özgü tüm genom değişiklikleri henüz bilinmemektedir. Son yıllarda gelişen yeni teknolojiler sayesinde daha ayrıntılı genom analizi yapmak mümkün olmuştur. Bu çalışmada amaç; yüksek doz kemoterapi sonrasında akciğer metastazı göstermiş hastaların metastatik tümörlerinden alınan parafinlenmiş örneklerin DNA mikrodizin yöntemi ile incelenmesi ve genetik anomalilerinin belirlenerek, metastaz ile ilişkilerinin ortaya konmasıdır.