Kentsel Tarihi Mekanların Dönüşümü, Kültürel Mirastan Cazibe Noktasına: Ankara Kalesi Örneği

2018-07-14

Suggestions

Kentsel Kültürel Miras Alanlarının Fiziksel, İşlevsel ve Sosyal Açıdan Dönüşümünün 'TripAdvisor' Üzerinden Analizi: Ankara Hamamönü Örneği
Kumtepe, Elvan; Uluç, Aynur; Aydın, Neşe (2018-06-21)
Türkiye’deki fiziksel, ekonomik, çevresel olarak çöküntü alanlarına dönüşen kent merkezlerinin yeniden canlandırılması gündemde olan konulardan biridir. Bu yönde birçok planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon projesi yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda çok sayıda aktör ile kent yerel yönetimleri etkin rol oynamaktadır. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü de benzer şartlarda planlama, sağlıklılaştırma, koruma ve restorasyon projesi geçirmiş bir kültürel miras alanıdır. Kültür ve Turizm B...
Kentsel Mekan Çözümlemelerinde Kültür Merkezli Yaklaşımların Eleştirisi başlıklı bildiri özeti (T.Şengül ile birlikte)
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Şengül, Hüseyin Tarık (1997-11-12)
Kentsel Peyzajın Değişen Kavramsal Çerçevesi: Ankara Üzerine Değerlendirmeler
Baş Bütüner, Funda (2021-06-01)
Cumhuriyet Döneminde Ankara’da tasarlanan bütüncül peyzaj dokusu, bugün yerini parçacıl bir yaklaşımla üretilen birbirinin tekrarı yeşil alanlara bırakmıştır. Bu değişimin getirdiği yıkıcı süreç kentin özgün peyzaj dokusunu tahrip etmiş; var olan peyzaj değerlerini görünmez kılmıştır. Bu noktada makale, Ankara’nın aşınan ve yok olan peyzaj dokusunu farklı ölçek, bağlam ve mekân tipleriyle sergileyen iki çizgisel peyzaj üzerinden tartışmaktadır: Atatürk Bulvarı ve Hatip Çayı vadisi. Morfolojik yapıları ve ol...
Kentsel Arkeolojik Alanlarda Tasarım Süreci
Aykaç Leıdholm, Pınar (2009-06-01)
Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri
Çalışkan, Olgu; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2019-01-15)
Citation Formats
D. Can, “Kentsel Tarihi Mekanların Dönüşümü, Kültürel Mirastan Cazibe Noktasına: Ankara Kalesi Örneği,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71628.