İlköğretim 6 sınıf cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine göre incelenmesi Ders kitapları ve sınıf uygulamaları

2014-04-01
Bu çalışmanın amacı dört İlköğretim Matematik Öğretmeninin sınıf ortamında uyguladıkları cebirsel görevlerin ve kullandıkları İlköğretim 6. sınıf ders kitabında yer alan cebirsel görevlerin bilişsel istemler açısından incelenmesidir. Bilişsel istemler öğrencinin bir görev içerisinde yer alan soru ya da problemlere başarılı bir şekilde cevap verebilmesi için gerekli olan düşünme seviyesi ve biçimi olarak tanımlanmaktadır (Stein, Smith, Henningsen ve Silver, 2000). 6. sınıf ders kitabında bulunan cebirsel görevlerin %41’i ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem seviyesindedir. Araştırmaya katılan dört ilköğretim matematik öğretmeninin sınıf ortamına getirdiği cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine bakıldığında ise genellikle ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türünde olduğu görülmektedir (Ö1, %60,7; Ö2, %50; Ö3, %84,04 ve Ö4, %73,3). Ders kitaplarında ki cebirsel görevler öğrencileri yüksek seviyede bilişsel düşünme gerektirecek şekilde kurgulanmışken sınıf uygulamalarına bakıldığında bu görevlerin seviyeleri düşmektedir.
İlköğretim Online

Suggestions

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının epistemolojik kavramlamaları: üniversite ve sınıf düzeyinin etkisi
Isıksal Bostan, Mıne; Kurt, Gönül; Doğan, Oğuzhan; Çakıroğlu, Erdinç (2007-01-01)
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik epistemolojik kavramlamalarını belirlemek ve öğrenim görülen üniversite ile üniversite sınıf seviyesinin bu kavramlamalara olan etkisini incelemektir. Araştırma, 2005-2006 yılı bahar döneminde Ankara’daki iki büyük devlet üniversitede 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda okuyan ve rasgele örneklem yoluyla seçilen 275 öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veriler 56 maddeden oluşan “Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yöneli...
İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma
Işıksal Bostan, Mine(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini incelemektir. Daha özelde ise amaç, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sekizinci sınıf düzeyinde teknoloji destekli sınıf ortamında doğru denklemleri ve grafikler konusunun öğretimine dair yansımalarının öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Dörtgen Tanımları Ve Bu Tanımların Dörtgenleri İlişkilendirmedeki Ve Sınıflandırmadaki Rolüne İlişkin Kavrayışları.
Çakıroğlu, Erdinç(2011-12-31)
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının dörtgen tanımlarını matematiksel olarak doğru değerlendirme ve oluşturma becerileri ile tanımların dörtgenleri sınıflandırmadaki rolünü anlama becerilerini incelemektir. Ayrıca dinamik geometri ortamıyla desteklenmiş öğrenme aktivitelerinin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının dörtgenleri tanımlama ve sınıflandırma becerilerine katkısı incelenecektir.
In-service elementary mathematics teachers' conceptions of histogram and difficulties about its teaching process
Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç (2013-10-08)
The aim of this study was to examine in-service elementary mathematics teachers’ conceptions of histogram and their difficulties about its teaching process. By using purposeful sampling method, participants were selected as six in-service elementary mathematics teachers teaching at different private or government schools in Ankara. Data was obtained via a semi-structured interview form which was prepared by the researchers. The interviews were conducted individually and recorded with a voice recorder. The r...
İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Citation Formats
B. Ubuz, “İlköğretim 6 sınıf cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine göre incelenmesi Ders kitapları ve sınıf uygulamaları,” İlköğretim Online, pp. 594–606, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71934.