Gıdalardaki Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin İzlenmesi, Kalite Tespiti ve Yeni Sistemler Tasarlanması Sürecinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Düşük Rezolüsyonlu NMR Relaksometre’nin Kullanımı

2016-10-07

Suggestions

Investigation of amino acid modifications derived from lipid oxidation in foods
Karademir, Yeşi; Öztop, Halil Mecit; Department of Food Engineering (2019)
This study aimed to investigate lipid derived amino acid modifications in foods. When the revealed carbonyl pool resulted from the repeated use of frying oils and high absorption rates of the oil during frying are taken into consideration, deep-fat fried foods have a significant potential to investigate this type of reactions. In the first part, effect of heating time of the frying oil on amino acid modifications in potato chips and model doughs was investigated. 2,4-decadienal, total free amino acid, decad...
Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz; Gürel, Nermin; Ören Yardimci, Gözde(2018-12-31)
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojisinde kullanılan ham maddenin üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürdürülebilir, ucuz ve bol hammadde kullanma eğilimleri artmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada, fındık kabuğu hidrolizatı kullanarak katma değeri yüksek çoklu-ürünler olarak poligalakturonaz ve pektin liyaz enzimleri i...
Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Gıda maddelerinde amino asit ve suda çözünen vitamin analizlerinin reverse phase HPLC ile yapılması
Bayındırlı, Levent A.; Ungan, Suat; Esin, Ali; Hamamcı, Haluk; Ökmen, Zinet Aytanga; Ertugay, Nüzhet; Şahin, Serpil; Şümnü, Servet Gülüm; Sain, Sibel(1997)
TOGTAG 1482 no'lu proje kapsamında sağlanan destek ile yürütülen çalışmalar amacına ulaşmış olup sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Proje altyapı destekleme projesi olup sağlanan destek halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü aletli analiz laboratuvannda mevcut bulunan Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf (HPLC ) 'in suda çözünen vitamin analizlerinde kullanılabilmesi için gereken bazı yedek parça ve kimyasal madde eksiklerinin giderilmesinde kullanılmıştır. HPLC ile suda çözünen vitamin anali...
Formation and characterization of food grade liposome systems
Güner, Selen; Öztop, Halil Mecit; Department of Food Engineering (2015)
Liposomes are double-layered spherical vesicles made up of polar lipids and could be used in pharmaceutical, personal care, chemical and food industries to encapsulate both hydrophobic and hydrophilic compounds. Being biodegradable, biocompatible not having any toxic effects and having the ability to release the active agents when desired make these systems advantageous for many applications. The main natural sources used for liposome formation are egg and soy. In this study, egg and soy lecithin with highe...
Citation Formats
H. M. Öztop, “Gıdalardaki Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin İzlenmesi, Kalite Tespiti ve Yeni Sistemler Tasarlanması Sürecinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Düşük Rezolüsyonlu NMR Relaksometre’nin Kullanımı,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74175.