Gıda maddelerinde amino asit ve suda çözünen vitamin analizlerinin reverse phase HPLC ile yapılması

Download
1997
Bayındırlı, Levent A.
Ungan, Suat
Esin, Ali
Hamamcı, Haluk
Ökmen, Zinet Aytanga
Ertugay, Nüzhet
Şahin, Serpil
Şümnü, Servet Gülüm
Sain, Sibel
TOGTAG 1482 no'lu proje kapsamında sağlanan destek ile yürütülen çalışmalar amacına ulaşmış olup sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Proje altyapı destekleme projesi olup sağlanan destek halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü aletli analiz laboratuvannda mevcut bulunan Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf (HPLC ) 'in suda çözünen vitamin analizlerinde kullanılabilmesi için gereken bazı yedek parça ve kimyasal madde eksiklerinin giderilmesinde kullanılmıştır. HPLC ile suda çözünen vitamin analizleri basan ile yürütülmekte olup Vitamin C analizleri rutin olarak yapılabilir aşamaya gelmiştir. Diğer suda çözünen vitamin analizler için de gerekli alet ve kimyasallar tamamlanmış olup analiz metodu belirleme çalışmaları sürmektedir. Proje kapsamında yapılan çalışmalarda mikrodalga finn ile uygulanan ısıl işlem sonucunda Vitamin C'nin bozunma kinetiği çalışmaları tamamlanmış, sözü edilen proses için birinci-derece reaksiyon kinetiği uygun bulunmuş ve k, z ve Ea değerleri belirlenmiştir. Bu değerler literatürde bulunan konvansiyonel ısıl işlemler için belirlenen değerlerle karşılaştırıldığında mikrodalga finnda uygulanan ısıl işlemin daha az vitamin C degredasyonuna neden olduğu saptanmıştır.

Suggestions

Gıda Atıklarından Karışık Kültür Fermentasyonu İle Ksilanaz Enzimi Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz(2011-12-31)
Kapsam,Yöntem,Gerekçe: Bu çalışmanın amacı, hammadde olarak gıda atıkları kullanarak düşük maliyette enzim üretmek ve bu yolla atıkları değerlendirmektir. Ayrıca mayalanma işlemini etkileyen faktörleri (sıcaklık, pH, zaman vb.) saptamak ve ideal enzim üretim koşulları belirlenecektir. Proje, temel olarak dört aşamada gerçekleştirilecektir: 1) Mikroorganizmaların aktifleştirilmesi 2) Mikroorganizmanın fermentasyon aşaması için hazırlanması 3) Fermentasyon aşaması ve üretilen enzimin aktivitesinin ölçülmesi 4...
Kamu Kurumlari Için Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli
Selçuk, Gonca Hülya; Yürekten, Özgür; Çoştu, Ahmet Burak; Karagöl, Yusuf; Sünsüli, Mete; Gök, Halime (2016-01-01)
http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_56.pdf
Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi
Çekmecelioğlu, Deniz(2013-12-31)
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammadd...
Architecture Of Creative Becomings: Sou Fujimoto
Pjesivac, Željka (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
This study is an investigation of Sou Fujimoto’s architectural work as an example of architecture of creative becomings, above all the becoming nature of architecture. The main hypotheses of the study are: (i) that Sou Fujimoto’s architecture can be supported on the one hand by poststructuralist theory, primarily by Gilles Deleuze’s and Felix Guattari’s studies, and on the other by the Japanese tradition of non-dualistic thinking; and (ii) that Fujimoto’s creative architectural forms inspired by nature are ...
Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Polat, Hakkı (2019-06-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumda madde bağımlılığı algısı için bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 1531 birey oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’im farklı semtleri rassal olarak seçilmiştir. Uygulanan anketler sayesinde, katılımcıların demografik özellikleri ve madde bağımlılığı hakkındaki düşünceleri derlenmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, kişilerde mevcut madde bağımlılığı algısı ve bağımlılığa etkili faktörler araştırılmıştır. Bulgular: Kişilerin u...
Citation Formats
L. A. Bayındırlı et al., “Gıda maddelerinde amino asit ve suda çözünen vitamin analizlerinin reverse phase HPLC ile yapılması,” 1997. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TkRNM056Yz0.