Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi

2013-12-31
KAPSAM: Fındık atıklarından alkali pektinaz enzimi üretmek, enzim aktivite değişimini modellemek projede ulaşılmak istenen temel amaçtır.Bu proje ile hazırda kullanılan mısır, şeker pancarı, buğday kepeği, portakal kabukları vb. atıklara ilave olarak yeni bir hammadde kazandırılacak; dolayısıyla tarım ekonomisine canlılık kazandırmasının yanı sıra çevre sağlığına da olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir. YÖNTEM/GEREKÇE: Projenin birinci aşamasında hammadde içerik analizi yapılacaktır. Öğütülen hammaddelerin nem, kül, yağ analizleri ve lignin analizleri ASTM standard test metodları kullanılarak yapılacaktır. Lignin içeriği asitte çözünebilen çözünemeyen lignin (Klason lignin) cinsinden ifade edilecektir. Projenin ikinci aşamasında lignin uzaklaştırılması sonucu etkili hidroliz yapılması hedeflenmektedir. Bu aşama, asit ve bazik hidroliz, toksik bileşenlerin çöktürülmesi ve bazı inhibitörlerin farklı pH değerlerinde iyonizasyonunu içermektedir. Asidik ve bazik hidrolizi incelemek için farklı asit konsantrasyonları, sıcaklık ve süreler denenecektir. Asit ve baz hidrolizi ile hemiselüloz monomer şekerlerine (arabinoz, galaktoz, mannoz ve ksiloz), selüloz da glukoza etkin bir şekilde dönüşebilmektedir. Selüloz ve hemiselüloz içerikleri HPLC ile analiz edilecektir. Önerilen projenin üçüncü aşamasında, öncelikle mikroorganizmanın aktivasyonu gerçekleştirilecek ve pektinaz enzim aktivitesi saptanacaktır. Mikroorganizma, 250 ml'lik erlenler içinde 50 ml maya ekstrakt pektin (YEP) ve fındık kabuğu veya küspesi ortamına eklenecek ve 37°C ‘de 200 rpm çalkalamalı inkübatörde 24 saat tutulacaktır. Bakteri hücrelerinin santrifüj ile çökelmesi sağlandıktan sonra sıvı kısmı alınarak pektinaz aktivitesi ölçülecektir. Bakteri biyokütlesi 600 nm'de spektrofotometre ile ölçülecektir. Kültür, 7000g'de 4°C'de ve 10 dk süreyle santrifüj edilecektir. Hücresiz supernatant aşağıda açıklanacak olan pektinaz aktivitesi için analiz edilecektir. YEP ortam bileşimi; pH 7.2'de 10.0g/l maya ekstraktı, 2.5g/l pectin içermektedir. Exo- poligalakturonaz enzim aktivitesi kalorimetrik yöntemle ölçülecektir. Exo-poligalakturonaz aktivitesini belirlemek için 0.2 mg/ml derişimindeki serbest pektinaz'ın 50 μl'si 250 μl % 1'lik pektin çözeltisi ile 50°C de 10 dk etkinleştirilecektir. Reaksiyonu durdurmak için ortama 300 μl dinitrosalisilik asit (DNSA) reaktifi eklenerek 530 nm'de absorbans değerinde ölçüm yapılacaktır. Çalışmanın son aşamasında ise, asit ve baz derişimi, sıcaklık ve hidroliz süresi optimize edilecektir. Deney planı Yanıt Yüzey Yöntemi kullanılarak hazırlanacaktır ve analiz sonucu şeker eldesi için en ideal koşullar saptanacaktır. BEKLENEN SONUÇ: 1)Yüksek şeker verimi (%80-90) ve 2)Minimum literatüre yakın enzim aktivite değerleri.

Suggestions

Kayısı Kurutmada Kükürtleme Yerine Hemiselüloz Kaplamasının Kullanılması
Çekmecelioğlu, Deniz(2014-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisi atıklarından (fındık kabuğu) üretilecek hemiselüloz kaplama maddesinin kayısı kurutma işleminde kullanılmakta olan kükürtleme aşaması yerine kullanılırlığının araştırılması hedeflenmektedir. Bu projenin sunacağı çözümler:a) Kükürtlemenin kayısıya verdiği kötü tat ve aroma engellenmiş olacak, kimyasal kalıntısının verdiği zarar (özellikle astım hastalarına) ortadan kalkmış olacaktır. İnsan vücudu için müsaade edilen sınırın üzerinde kükürt alınması durumunda boğaz ve mide yanması,...
Yerfıstığı Küspesindeki Aflatoxin B1 Toksininin Fermantasyon Yöntemiyle Parçalanması
Çekmecelioğlu, Deniz; Bozoğlu, Tahsin Faruk(2015-12-31)
Gıda ve yemlerde aflatoksin degradasyonu (veya parçalama) amacıyla önceki çalışmalarda solvent ekstraksiyonu, gamma ışınlama ve mikrodalga ısıtma gibi fizikokimyasal yöntemler denenmiştir. Örneğin, amonyak ile yapılan işlemlerde toksin miktarı kabul edilebilir seviyeye indirilmiş ancak kalıntı toksik yan ürünler nedeniyle farelerle yapılan deneylerde karaciğer lezyonları gözlenmiştir. Gamma ışınlama denemelerinde pirinç, fıstık ve mısır gibi besin maddelerinde 4, 6 ve 10 kGy dozlarında %58 verimlilikle degr...
Tarımsal Ürün ve Aktüeryal Karşılıklarının Vine Copulalar aracılığı ile Modellemesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yozgatlıgil, Ceylan(2016-12-31)
Bu çalışmada amaç buğday verimini fenolojik evreleri detayında etkileyen meteorolojik ve diğer rassal değişkenlere bağlı olarak belirlenmiş istatistiksel varsayımların sağlanmadığı durumlarda copula modelleri ile tahmin etmektir. Buğday verimini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ve karmaşık bağımlılık yapıları gösteren çok değişkenli verilerin etkisini olasılıksal olarak anlamak adına faydalı bir yöntemdir. Özellikle verim tahminin daha esnek modellemelerle ortaya çıkarılmasında, R ve C-vine copula ku...
Ar-Ge Eğitim Ve Ölçme Merkezinde Malzeme Karekterizasyonu.
Özkan, Necati; Behlülgil, Ahmet Kemal; Çam, İbrahim; Köksal, Serhat; Güzel, Ali(2013-12-31)
ODTÜ Merkezi Laboratuvar, üniversitelerdeki tüm araştırmacılara açık olan laboratuvar olanakları ile özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamaya çalışmaktadır. AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi'nde cihazlar değişik türde malzemelerin karakterizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle değişik nitelikteki malzemelerden yapılmış örneklerin hazırlanması için değişik teçhizatlara ve bunlara ek olarak ...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
Citation Formats
D. Çekmecelioğlu, “Gıda Endüstrisi Atıklarından Alkali Pektinaz Üretimi Ve Modellenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59415.