Affetme arttırılabilinir mi? : Affetmeyi geliştirme grubu

2012-01-01
Bugay Tuna, Aslı
Demir, Ayhan Gürbüz
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kendilerini ve başkalarını affetmelerini geliştirmeye yönelik olarak oluşturulan grupla psikolojik danışma programının etkililiğini test etmektir. Araştırma; 8’i deney, 8’i kontrol grubunda olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde değişik bölüm ve sınıflarda eğitim gören toplam 16 öğrenciyle yürütülmüştür. Deney grubundaki öğrencilere 5 hafta süre ile haftada bir kez olmak üzere 90 dakikalık oturumlarla Enright’ın (1996) Affetme Süreç Modeli esas alınarak hazırlanmış “Affetmeyi Geliştirme Grubu” uygulanmıştır. Kontrol grubuna ölçümler arasında bir işlem uygulanmamıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, Bugay ve Demir (2010a) tarafından Türkçeye çevirilen Heartland Affetme Ölçeği ile elde edilmiştir. Verilerinin analizinde parametrik olmayan istatistikler kullanılmıştır. Elde edilen Bulgulara göre; deney ve kontrol grubunun kendini affetme son test sonuçları arasında anlamlı düzeyde bir fark bulunmuştur. Ayrıca, bulgular Affetmeyi Geliştirme Programı’nın, öğrencilerin başkalarını ve genel affetmelerinin olumlu düzeyde arttırdığı yönündedir. Bu sonuçlar ışığında, affetmeyi geliştirme program uygulamaları üzerinde çalışmaların sürdürülmesi ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak uygulamanın yaygınlaştırılması önerilebilinir.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Does Internet use reflect your personality? Relationship between Eysenck's personality dimensions and Internet use
Tosun, Leman Pinar; Lajunen, Timo (Elsevier BV, 2010-03-01)
The aim of this study was to investigate the relationship between three Eysenckian personality dimensions - psychoticism, extroversion and neuroticism - and the Internet use. A sample of 427 Turkish university students completed the Eysenck's Personality Questionnaire, an Internet survey which contained questions about interpersonal motives for Internet use and a scale for measuring the tendency for expressing one's "true" self on the Internet. The results indicated that psychoticism was the only personalit...
Psychometric Properties of a Turkish Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale
Ruganci, R. Neslihan; Gençöz, Tülin (Wiley, 2010-04-01)
This study aimed to examine the psychometric properties of the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; developed by Gratz & Roemer, 2004) in a Turkish sample. For this purpose, first, the factor structure of the scale was examined with a sample of 338 university students, and an identical factor structure with the original scale was obtained with the exclusion of a single item. Following the confirmation of the 6-factor structure of the scale with the current Turkish sample, the whole scale's and it...
Exploring the sociotropy-autonomy dimensions in a sample of Turkish psychiatric inpatients (Reprinted from Journal of Clinical Psychology, vol 49, pg 751-763, 1993)
Sahin, N; Ulusoy, M; Sahin, N (Wiley, 2003-10-01)
The present study explored the constructs of sociotropy and autonomy with a group of Turkish depressed inpatients, who were administered the Beck Depression Inventory, the Dysfunctional Attitudes Scale, the Automatic Thoughts Questionnaire, and the Sociotropy-Autonomy Scale. A comparison group of students from three SES levels also were included in the study. Comparisons were made on the scale scores among the non-dysphoric students, the dysphoric students, and the depressed patients. The results seem to su...
Influences of halloysite nanotubes on crystallisation behaviour of polylactide
Kaygusuz, I.; Kaynak, Cevdet (2015-03-01)
The aim of this study was to investigate influences of halloysite nanotubes (HNTs) on the (i) isothermal and (ii) non-isothermal crystallisation kinetics of polylactide (PLA) by differential scanning calorimetry (DSC) analyses, and (iii) crystallinity of injection moulded and then annealed specimens by DSC and X-ray diffraction (XRD) analyses. Nanocomposites were compounded using melt mixing technique via twin screw extrusion. Owing to basically very effective heterogeneous nucleation effect, addition of HN...
Eşcinsellere ilişkin tutumlar: Türkiye’de yapılan görgül çalışmalar.
Sakallı, Nuray (2006-06-01)
Bu makalenin amacı, Türkiye'de eşcinsellere ilişkin tutumların çeşitli sosyal psikolojik değişkenler ile ilişkisini ele alan görgül çalışmaları derlemektir. Bu amaçla, makalenin ilk bölümünde, ele alınan konulan içeren yurt dışındaki çalışmalar Türkiye'de yapılan çalışmalara paralel olarak kısaca ele alınmaktadır. Makalenin ikinci bölümünde ise, eşcinsellere ilişkin yapılan çeşitli yurt içi çalışmalara kısaca değinildikten sonra, eşcinsellere ilişkin tutumlarla sosyal psikolojik ve demografik değişkenler ar...
Citation Formats
A. Bugay Tuna and A. G. Demir, “Affetme arttırılabilinir mi? : Affetmeyi geliştirme grubu,” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 96–106, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76772.