Thermal expansion properties of limestones of Nemrut Dağ Monument

2018-10-08
Caner, Evin
Güney, Bilge Alp

Suggestions

Thermodynamic evaluation of mineral precipitates in the Salt Lake (Tuz Gölü), Turkey
Çamur, Mehmet Zeki (1995-01-01)
Tuz Gölü'nün suyu, derin bölgede daha seyrellik olmak üzere Na-Cl îipi salamura sınıfına girmektedir. İyon konsantrasyonları çökelmekte olan halit, jips, aragonit ve kalsit minerallerinin değişikliğe uğrattığı evaporasyona bağlı evrim eğilimleri sergilemektedirler. Ana göl bölgesinde çökeller esas olarak jips, hantit, manyezit ve polihalit minerallerinden oluşmaktadır. Derin bölgede ise, çökel mineralleri Mg-kalsit ve dolomittir. Gölden elde edilen veriler ile yapılan termodinamik doygunluk hesaplan; iyonla...
Thermoluminescence dating of Değirmentepe (Malatya) and Panaztepe (Menemen) potteries
Odabaşı, Serpil; Türetken, Naif; Department of Physics (1988)
Thermoplasma volcanium' dan 20S proteasom kompleksin izolasyonu, biyokimyasal ve genetik analizi
Seyit, Gönül; Kocabıyık, Semra; Özdemir, İnci(2002)
Bu projede ilk defa termofilik bir archaeon olan Thermoplasma volcanium'un 20S proteasomu üç kolon kromatografi ile saflaştırılmıştır. Tp. volcanium proteasomunun önemli ölçüde 'N-peptidylglutamyl peptidehydrolase' ve kimotripsin benzeri aktivitelere sahip olduğu, kimostatin tarafından inhibe edildiği, en yüksek aktiviteyi 55$\circ$C'de ve 250 mM'lara kadar $Ca^{+2}$ ve $Mg^{+2}$ ilavesi ile elde edildiği saptanmıştır. Çeşitli Archaea proteasomlarının homolog amino asit motifleri dikkate alınarak hazırlanan...
Expression of recombinant acid protease (thermopsin) gene from Thermoplasma volcanium
Koyuncu, Bilsev; Kocabıyık, Semra; Department of Biology (2006)
Acid proteases, commonly known as aspartic proteases are degredative enzymes which catalyze the cleavage reaction of peptide bonds in proteins with a pH optimum in the acidic range (pH 3-4). Acid proteases have crucial roles in metabolism. Moreover, they are used in different fields of industry. Thermophilic microorganisms, especially archaea, gain special interest because of their thermal stability for both fundamental and industrial researches. Thermopsin is an extracellular acid protease and a member of ...
Cloning of an extracellular thermostable acid protease from thermoplasma volcanium e.coli
Özel, Hatice; Kocabıyık, Semra; Department of Biological Sciences (2003)
Citation Formats
E. Caner and B. A. Güney, “Thermal expansion properties of limestones of Nemrut Dağ Monument,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77481.