Thermoplasma volcanium' dan 20S proteasom kompleksin izolasyonu, biyokimyasal ve genetik analizi

Download
2002
Seyit, Gönül
Kocabıyık, Semra
Özdemir, İnci
Bu projede ilk defa termofilik bir archaeon olan Thermoplasma volcanium'un 20S proteasomu üç kolon kromatografi ile saflaştırılmıştır. Tp. volcanium proteasomunun önemli ölçüde 'N-peptidylglutamyl peptidehydrolase' ve kimotripsin benzeri aktivitelere sahip olduğu, kimostatin tarafından inhibe edildiği, en yüksek aktiviteyi 55$\circ$C'de ve 250 mM'lara kadar $Ca^{+2}$ ve $Mg^{+2}$ ilavesi ile elde edildiği saptanmıştır. Çeşitli Archaea proteasomlarının homolog amino asit motifleri dikkate alınarak hazırlanan dejenere primerler ile $\alpha$-alt ünite gen dizilerini spesifik olarak çoğaltmak mümkün olmuştur. Elde edilen 366 bp büyüklüğündeki fragment hibridizasyon probu olarak başarı ile kullanılmıştır. Projenin son aşamasında, Tp. volcanium 20S proteasomunun $\alpha$- ve $\beta$-alt ünite genleri ilk defa, E. coli'de pUC 18 vektör kullanılarak klonlanmıştır.

Suggestions

Kuantum Noktacığı Lüsiferaz BRET Çiftinin DNA Bağlanıcı Proteinler Kullanılarak DNA İskelesi Üzerinde Montajına Dayalı Bir Nanobiyosensör Platformunun Geliştirilmesi
Özen, Can; Muyan, Mesut(2016)
Bir ışık proteiniyle floresan molekül arasında gerçekleşen enerji transferi olarak tanımlanan Biyolüminesans Rezonans Enerji Transferi (BRET)’e dayanan biyosensör platformları proteaz aktivitesi ölçümü, nükleik asit tayini, lenfatik görüntüleme ve fotodinamik terapi gibi amaçlar için başarıyla uygulanmıştır. Bu çalışmalarda donör-alıcı ikilisi olarak birbirine kovalent bağ ile bağlanmış lüsiferaz-kuantum noktacığı bileşenleri kullanılmıştır. DNA molekülü sahip olduğu yapısal ve fonksiyonel özellikleri açısı...
Ksilanaz enziminin ekstraksiyon ile ayrıştırılması: Ekstraksiyon parametrelerinin incelenerek sürecin optimizasyonu
Bakır, Ufuk(2003)
Bu çalışmanın amacı, değişik mikroorganizmalardan elde edilen ksilanazlann, polietilen glikol (PEG) ve potasyum fosfattan oluşan sulu iki faz sistemi kullanarak fermantasyon ortamından ekstrakte edilmesi (özütlenmesi)dir. Özütleme işleminin optimizasyonu sıcaklık, polimer konsantrasyonu ve moleküler ağırlığı, tuz çeşidi, ortamın iyonik gerilimi ve sistemin pH'ı gibi parametrelerin etkileri araştırılarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Bacillus ksilanazalannın üst faza yoğunlaşarak ve kısmen saflaştığını...
Organik Çözücü Ile Nanofiltrasyon Uygulamaları Için Selüloz Membranların Düz Tabaka Ve Kovuklu Elyaf Olarak Üretilmesi Ve Karakterizasyonu
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2018)
Nanofiltrasyon (NF) yaklasık 1 nm'den küçük boyutlardaki moleküller ve birden fazla yüklüiyonların boyut ve yüklerinden dolayı membranlar tarafından tutuldugu bir süreçtir. NFsüreçlerinin günümüzde su arıtma, gıda ve ilaç endüstrisi gibi pek çok alanda uygulamalarıbulunmaktadır. Bu uygulamalarda NF yaygın olarak sulu sistemler ile kullanılmaktadır. Bununyanında pek çok süreçte NF ile ayırmadan faydalanabilecek organik çözücülerin kullanıldıgıakımlar bulunmaktadır. Organik çözücü ile nanofiltrasyon (organic ...
Lüminesan MCM-41 Mezogözenekli Silika Nanoparçacıklarına Selekoksib Yükleme Çalışmaları: İlaç Yükleme ve Bırakma Özellikleri
Yılmaz, Ayşen; Çoruh, Nursen; Gökağaç Arslan, Gülsün; Persil Çetinkol, Özgül; Kayran İşçi, Ceyhan; Nalbant Esentürk, Emren(2018-12-31)
Mezogözenekli silika nanoparçacıkları, kontrollü ilaç salınımı ve ilaçların silika parçacıklarına yüklenme kapasitelerini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Model ilaç olarak suda çözünmeyen, steroid yapıda olmayan, ateş düşürücü özellikteki Selekoksib seçilmiştir.Bu çalışmada, silika parçacıkların ilaç yükleme kapasiteleri ve Selekoksib moleküllerinin salınım özellikleri üzerindeki etkisini incelemek için, MCM-41 sentezlenecektir. İstenen parçacık boyutunu elde etmek için asit ekstraksiyonu metodu kullan...
Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi
Bilecen, Kıvanç; Son, Çağdaş Devrim; Warscheıd, Thomas; Şahin Güçhan, Neriman; Topal, Tamer(2018)
Bozunma gözlemlendigi tarihi tasların korunmasında inorganik ve organik polimerlerle yapılangeleneksel koruma yöntemleri çogunlukla yetersiz olup zaman içerisinde farklı bozunmasorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada, bir tasın orijinal mikroyapısına benzer bir yapıyıyeniden olusturarak saglamlastırılması, maksimum uyumlulugu saglamak için gelistirilmis yenibir yaklasımdır.Bu çalısmada, tarihi travertenlerde olusan mikro-çatlakların iyilestirilmesi için yürütülenkoruma müdahalelerinde kullanılmak üzere, sürd...
Citation Formats
G. Seyit, S. Kocabıyık, and İ. Özdemir, “Thermoplasma volcanium’ dan 20S proteasom kompleksin izolasyonu, biyokimyasal ve genetik analizi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TXpVMk1qST0.