Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının İncelenmesi: Optimal KatılımDüzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım

2017-03-01
Doğan, Volkan
Özkara, Behçet Yalın
Yılmaz, Cengiz
Torlak, Ömer
Bu araştırmanın amacı; veri karakteristiğinin (normal dağılım, çarpıklık, basıklık), içsel tutarlılık düzeyinin (Cronbach’s Alpha), ölçekler arası korelasyon katsayılarının ve kovaryans matrislerinin yapılarının katılım düzeyi seçenek sayısına duyarlı olup olmadığını sistematik olarak incelemek ve istatistiksel olarak sınamaktır. Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilmiş olan üç farklı veri seti kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma neticesinde katılım düzeyi seçenek sayısının arttıkça; içsel tutarlılık düzeyinin sistematik olarak arttığı ve 5’li ile 11’li katılım düzeyi seçenek sayısı arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçekler arası korelasyon katsayısının ise sistematik olarak arttığı fakat artışın istatistiksel olarak anlamlı olmadığına işaret eden bulgulara ulaşılmıştır. Değişkenler arası kovaryans matrisleri yapılarının ise katılım düzeyi seçenek sayısına bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı fakat kovaryans matrisi temelli yapısal eşitlik modelindeki yol katsayılarının katılım düzeyi seçeneği sayısına bağlı olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür.
Citation Formats
V. Doğan, B. Y. Özkara, C. Yılmaz, and Ö. Torlak, “Katılım Düzeyi Seçenek Sayısının İncelenmesi: Optimal KatılımDüzeyi Seçenek Sayısına İlişkin Bir Çıkarım,” pp. 464–484, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://isarder.org/2017/vol.9_issue.1_article023_full_text.pdf.