Okul Müdürlerinin Değişim Liderliği Rolleri

2017-05-13
Keleş, Elif
Kondakçı, Yaşar
ş Örgütler iç ve dış çevrelerinde meydana gelen sosyal, politik, teknolojik, ekolojik, vb. gelişmelerin etkisiyle sürekli değişim girişimlerinde bulunmak durumunda kalır. Örgütlerde değişim isteğe bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi çevresel tehdit olarak adlandırılan dış baskılar yoluyla da gerçekleşebilmektedir (Hannan ve Freeman, 1984). Örgütlerdeki değişim planlı ya da plansız olabilir (Porras ve Robertson, 1992). Eğitim kurumları da diğer kurumlar gibi iç ve dış çevrelerinden kaynaklanan gelişmelerin zorlamasıyla değişim girişimlerinde bulunurlar. Eğitim sistemi farklı alanlarda gelişme ve yeniliklerle karşılaşır ve değişim kaçınılmaz olur. Bu değişim küçük ölçekli olmayacağı için eğitim sisteminde yer alan paydaşlar da değişime ayak uydurmak zorunda kalır. Eğitim kurumları genellikle planlı değişim uygulamalarıyla bu zorlamalara cevap verme eğiliminde olsa da planlı değişimler her zaman istenen sonucu vermez ya da planlandığı gibi uygulanamaz. Dolayısıyla, iç ve dış baskı ve zorlamalar, karmaşık yapılar oluşturduğu gibi eğitim örgütlerinde değişimi yönetebilmeyi de güçleştirir (Wallace, 2003). Türkiye, merkezi bir eğitim sistemine sahiptir. Bu bakımdan okulun yapısını, işlevini, işleyişini belirleme yetkisi merkezde toplanmıştır. Bir okulun kendi içinde idari ve akademik faaliyetlerinde sınırlı bir tasarrufu olabilir. Değişim kararları da merkezi sisteme uygun olarak yine sistemin merkezinden kaynaklanır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), değişmesini uygun gördüğü konuları belirler ve eğitim örgütlerinin bu kararları uygulamasını bekler. Örneğin sadece 2016 yılında MEB; Bakanlık merkezi yönetim birimlerindeki değişiklikler, müdür ve müdür yardımcıları ile ilgili değişiklikler, proje okulları ve eğitim finansmanına ilişkin değişiklikler, FATİH projesine yönelik uygulamalar gibi pek çok büyük ölçekli değişim girişimlerinde bulunmuş ve bu konularda bütün sisteme değişim emri vermiştir (TEDMEM Eğitim Değerlendirme Raporu, 2016). Eğitim sistemlerinde değişim uygulamaları her zaman kolay olmayabilir. Bireylerin değiştirilmesi beklenilen konu hakkındaki yetersiz bilgileri, örgüt kültürünü değiştirmenin zor oluşu (Burke, 2002), bireylerin değişime karşı olumsuz tutumları ve değişime gösterdikleri direnç (Geisler, 2001) eğitim örgütlerindeki değişim uygulamalarının başarısız olma sebepleri arasında gösterilebilir (akt. Kondakçı, Zayim ve Çalışkan, 2010). MEB, bu değişim kararlarını çoğunlukla merkezi bir şekilde aldığı için çoğu zaman değişimi uygulaması beklenen eğitim paydaşları değişime direnç gösterir. Bu bağlamda, okul müdürleri, devlet ile değişimi hayata geçirecek bireyler arasındaki dengeyi sağlayacak bir köprü olarak algılanabilir.

Suggestions

Şehir Lojistiği için Lisans Araştırmaları
Süral, Haldun; Gürel, Sinan; İyigün, Cem(2015-12-31)
Günümüzde şehirler, demografik değişimler, kaynakların hızla tükenmesi, iklim değişikliği, sosyal eşitsizlik, yoğun trafik, vb. nedenlerden kaynaklanan bir çok karmaşık problemle uğraşmak durumundadır (JPI UE, 2013)1 . Bu sorunlar çoğunlukla büyük bir insan kitlesini ve geniş yaşam alanlarını etkileyen, büyük ölçekli verilere dayanan, çetrefilli ve çözüme ulaştırılması zor sorunlardır. “Şehiriçi yük taşımacılığı” ulaşımda yol açtığı olumsuzluklar ve şehir havasına yaydığı karbon salınımı nedeniyle böyle sor...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ve Resimli Çocuk Kitapları İle İlgili Metaforları
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (2017-12-30)
Edebiyat, kültürel değerleri, ahlaki normları ve insan ilişkilerini gelecek nesillere aktarmanın en güçlü yollarından biridir. Çocuklar, ailelerinin ve öğretmenlerinin anlattığı hikâyeleri dinlerken sadece kültürel değerler ve ahlaki normlar hakkında bilgi sahibi olmazlar, aynı zamanda hikâye okuma ve anlatma etkinlikleri çocukların dinleme, dinlediğini anlama, hatırlama, olay örgüsünü sıralama, anlatma, kelime bilgisi, yazı farkındalığı, kitap okuma sevgisi gibi birçok farklı alanlarda gelişimlerine de...
Zorunlu Göç Ve Dayanıklılık Planlaması: Türkiye’nin Suriye Zorunlu Göçü Deneyimi
Altay Kaya, Deniz (Middle East Technical University Faculty of Architecture, 2021-12-01)
İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmeleri ya da yerlerinden edilmelerini içeren zorunlu göç süreçleri, günümüzde giderek sıklaşan ve şiddetlenen ekolojik, politik, ekonomik ve toplumsal krizler sebebiyle artmakta ve küresel ölçeğe ulaşabilen etkiler yaratmaktadır. Dayanıklılık (Resilience) yaklaşımı, içinde bulunduğumuz bu krizler çağında, kent/bölge ve toplumların birer sistem olarak, beklenmedik şok ve streslere karşı hazırlıklı olmaları, bunların etkileriyle baş edebilmeleri ve değişen koşullara kendi...
Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri
Erdur Baker, Özgür; Özel, Dilara; Boz, Yezdan(2017-12-31)
Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddetin sıkığının, görünümlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının nitel ve nicel bilimsel veriler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır. Okul ortamında vukuu bulan şiddet oldugusunu araştırmacılarca sıkca ele alınan bir konudur. Ancak yapılan çalışmalar daha çok fiziksel ve siber ortamda gerçekleşen akran zorbalıklarına odaklanmaktadır. Oysa okullarda şiddetin öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, veliden öğretmene veya öğretmenden vel...
Okul öncesi çocuklar ve şiddet: Tanık ve kurban olma düzeyleri
Çetinkaya Yıldız, Evrim; Sümer, Zeynep (2010-02-01)
Children’s chronic exposure to violence negatively affects their social development even though the level of violence is low. In the available literature, implementing prevention programs at early ages is suggested due to being more effective and economic. Nevertheless, most of the violence prevention programs target adolescents. Therefore, in this study, violence exposure levels of 62 children (3-6 ages) are examined through Violence Exposure Scale (VEX-Violence Exposure Scale; Fox and Leavitt, 1995). The ...
Citation Formats
E. Keleş and Y. Kondakçı, “Okul Müdürlerinin Değişim Liderliği Rolleri,” Ankara, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79103.