Nationwide Study On Science Teacher Candidates’ Knowledge Of Environmental Issues

2018-04-22
Öğretmenler, gezegenimizde sürdürülebilir bir gelecek hazırlanabilmesi için gelecek nesillerin yaşam biçimlerine ve kararlarına şekil verebilen önemli unsurların arasında gelmektedir. Fakat bu hedefe ulaşmak için öğretmenlerin çevre üzerine bilgi, farkındalık, değerler ve sorumluluk gibi yeterliklere sahip olmaları gerekmektedir.Bu doğrultuda, ulusal düzeydeki bu çalışma Türkiye’deki fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre konuları üzerine bilgi düzeylerini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Bilişsel bir yapı olarak çevre bilgisi sosyodemografik değişkenler açısından da incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 944 üçüncü, 516 dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu öğretmen adaylarına güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmış, çoktan seçmeli toplam 12 sorudan oluşan Çevre Bilgi Testi uygulanarak veri toplanmıştır. Sonuçlar, öğretmen adayların çevre üzerine bilgilerinin yetersiz düzeyde olduğunu göstermektedir. Özellikle, küresel ısınmanın nedenleri, enerji kaynakları, tatlı su kaynakları ve asit yağmularının oluşumu konularındaki sorulara doğru cevap veren öğretmen adaylarının oranı oldukça düşüktür. Öte yanda, kırsal bölgelerde yetişmiş erkek öğretmen adaylarının bilgi düzeyi kısmen daha yüksektir. Bu çalışmanın sonuçları bizi krtik bir soruyla karşı kaşıya bırakmaktadır:”Bu öğretmen adayları kendi öğrencilerine çevre ile ilgili konuları ne ölçüde etkili öğretebilirler?”. Öğretmen adaylarının bilgi düzeyleri göz önüne alınırsa güncel fen bilimleri öğretim programında yer alan hedeflere ulaşmanın zor olacağı sonucuna varılmıştır.
27th International Conference on Educational Sciences

Suggestions

An assessment of environmental literacy of turkish science and technology teachers
Kahyaoğlu, Elvan; Teksöz, Gaye; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2011)
The interest on environmental education increases with the increasing environmental problems of today’s worlds. This thesis has been conducted as a country wide study to investigate levels, components and predictors of environmental literacy of primary school science and technology teachers, since teachers are the fundamental actors of environmental education. The study is comprised of environmental literacy level determination as well as the investigation of the relationships between the components of envi...
Examination of pre-service chemistry teachers’ competency in the field of environmental education and sustainable development
Soysal, Ceren; Geban, Ömer; Teksöz, Gaye; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2017)
The purpose of this study was to explore pre-service chemistry teachers’ competency related to Environmental Education and Sustainable Development. In doing so, the frame was set to focus on three fields of competency: (i) content knowledge, (ii) pedagogical content knowledge, (iii) chemistry literacy. The data gathered from 24 pre-service chemistry teachers at the end of the spring semester of 2016-2017. Essay type questions was used as the source of data. The instrument was created by using the current co...
A review on assessment of technological pedagogical content knowledge for pre-service science teachers
Şahin, Elvan (null; 2018-04-22)
Science education has been viewed as an agent that could provide both teachers and students some experience in using various technologies. Recent developments in science and technology has resulted in new tools and some knowledge base to be taught. Science teachers are required to transform scientific information through suitable pedagogical methods with the advantages of technology in their classes. In this aspect, science teachers’ knowledge of science content and teaching methods, and their knowledge of ...
Science teachers as ESD educators: an outdoor ESD model for developing systems thinking skills
Karaarslan, Güliz; Teksöz, Gaye; Department of Elementary Education (2016)
The main purpose of this thesis is to explore how science teachers could become Education for Sustainable Development (ESD) educators. The study was conducted in five stages which are: gap analysis, developing systems thinking skills measurement tools, designing an outdoor ESD course, conducting a pilot study, and conducting the main study. Through gap analysis, systems thinking was found out to be a required competence for science teachers to become ESD educators. In the second stage, twelve systems thinki...
Achieving Education for Sustainable Development (ESD) in Early Childhood Education Through Critical Reflection in Transformative Learning
Feriver, Şebnem; Olgan, Refika; Teksöz, Gaye (Springer, Cham, 2019-08-01)
The central role of education in creating a more sustainable future has been already recognized by educators and policy-makers alike. This chapter argues that this can only be truly achieved through the efforts of teachers in implementing an “education of a different kind,” a general educational shift that seeks to encompass a converging transformation of the priorities and mindsets of education professionals. In this regard, the professional preparation of teachers, as the leading actors in shaping childre...
Citation Formats
U. Alper, E. Şahin, and C. Öztekin, “Nationwide Study On Science Teacher Candidates’ Knowledge Of Environmental Issues,” presented at the 27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79381.