Genç Badminton Sporcularının Sezinleme Zamanı Performansları Sabit azalan Hız ve Farklı Badminton Katılım Seviyesi

2016-11-01
Kavi Şimşek, Nehir
Devrilmez, Erhan
Kirazcı, Sadettin
Badmintonda smaç vuruşu 427 km/s ile en hızlı vuruş çeşididir.Bu hızda bir vuruşu savunmak için badminton sporcularının iyi bir sezinleme zamanına (SZ) sahip olaları beklenmektedir.Bu çalışmanın amacı, farklı uyaran çeşitleri (azalan hız & sabit hız) ve farklı katılım seviyelerinin (başlangıç & deneyimli) badminton sporcularının SZ performanslarına etkisini incelemektir. Katılımcılar badminton deneyimi 3 yıldan az olanlar başlangıç seviye grubu ve deneyimi 3 yıl ve üzeri olanlar deneyimli grup olarak ikiye ayrılmıştır. Çalışmaya 22 deneyimli (Myaş=14.04, Ss=2.01) ve 25 başlangıç (Myaş=14.80, Ss=2.91) seviyesinde, toplamda 47 badminton sporcusu katılmıştır.Katılımcıların SZ performansları modifiye Bassin sezinleme zamanı aleti ile ölçülmüştür.Katılımcılar ısınmalarını gerçekleştirdikten sonra test protokolü hakkında bilgilendirilmişlerdir.Katılımcılar test protokolüne alışmak için her uyaran çeşidinden 3 er deneme gerçekleştirmişlerdir.Deneme performansları sonrası katılımcılar her uyaran çeşidi için 20 deneme gerçekleştirmiştir.Ham veriler doğruluğun göstergesi olarak sabit hata (SH) ve tutarlılığın göstergesi olarak değişken hata (DH) skorlarına dönüştürülmüştür.Testin istatistiklerinde tekrarlanan ANOVA yöntemi kullanılmıştır. DH sonuçlarına göre badminton katılımı ve uyaran çeşitleri değişkenleri arasında anlamlı bir etkileşim bulunmamıştır (F (4,40)=.99, p>.05). Değişkenlerin kendi arasındaki verilere göre badminton katılım seviyeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (F (1,45)=.02, p<.05). Ayrıca sabit hata bulgularına göre badminton katılımı ve uyaran çeşitleri değişkenleri arasında anlamlı bir etkileşim bulunmamıştır (F(3,43)=.53, p>.05). Bununla birlikte, değişkenlerin kendi arasındaki verilere göre badminton katılım seviyeleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (F(1,45)=.049, p<.05).Sonuç olarak, çalışma bulgularına göre badminton sporcuların deneyimleri arttıkça azalan ve sabit uyaran SZ performansları artmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sezinleme Zamanı, Artan Uyaran, Aabit Uyaran, Badminton Sporcuları
14th International Sport Sciences Congress, 1 - 04 November 2016

Suggestions

Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi
Miçooğulları, Bülent Okan; Cengiz, Cevdet; Aşçı, Fevziye Hülya; Kirazcı, Sadettin (Hacettepe Üniversitesi , 2010-06-01)
Bu çalışmanın amacı, Prochaska ve DiClemente tarafından 1984 yılında egzersiz davranışının açıklanması ve belirlenmesi amacı ile önerilen Kuramlar Üstü Model (KÜM) göz önünde bulundurularak, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz özyeterliklerinin ve egzersizin olumlu/olumsuz yönlerini algılama düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, 249 erkek Xyaş = 22.59 1.90 ve 257 kadın Xyaş = 21.99 1.77 toplam 506 kişi gönüllü olarak katılmıştır. K...
Genç badminton sporcularının denge ve sezinleme zaman yetenekleri
Devrilmez, Erhan; Yapar, Ahmet; Kirazcı, Sadettin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, genç badminton sporcularının denge, sezinleme ve reaksyion zamanlarını spor yapmayanlar ile karşılaştırmak ve literatüre katkıda bulunmaktır.
Age-related Differences in Motor Coordination Among Young Soccer Players
Dirik, Hasan Batuhan; Söğüt, Mustafa (2021-03-01)
Objective: The purposes of this study were to determine the motor coordination levels of young soccer players and to examine the age-related differences. Material and Methods: Participants were 93 young (11.9±1.7 years) soccer players. According to their birth years, they were allocated to U10 (n=29), U12 (n=38), and U14 (n=26) categories. Body height and weight were measured and body mass index was calculated as dividing the body weight by the square of the body height. Körperkoordinationstest für Kinder (...
Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
GEZGIN, DENIZ MERTKAN; HAMUTOĞLU, NAZİRE BURÇİN; SAMUR, YAVUZ; Yıldırım, İbrahim Soner (2018-07-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı düzeylerini cinsiyet, mobil oyun oynama ve akademik başarı düzeyi açısından incelenmektir. Çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 301 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Demirci, Orhan, Demirdaş, Akpınar ve Sert (2014) tarafından dilimize uyarlanan “Akıllı Telefon Bağımlılığı” ölçeği ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlan...
Genç Öğretim Üyelerinin Üniversitede Eğitim Verme Konusundaki Görüşlerinin Ve Öğrencilerinin Bakış Açılarının İncelenmesi.
Haser, Çiğdem(2009-12-31)
Bu çalışma kapsamında ODTÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bölümlerde görev yapmakta olan genç öğretim üyelerinin öğretmeyi öğrenme süreçleri incelenerek öğretim sırasında karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla başa çıkarken kullandıkları yöntemler, destek aldıkları kişi ya da süreçler ortaya çıkarılacaktır. Öğretilen bilginin doğası, mühendislik eğitiminde genel olarak benimsenen eğilimler ve kurumsal sorumlulukların öğretmeyi öğrenme sürecine etkileri ortaya çıkarılacaktır. Çalışma kapsamında nitel araştır...
Citation Formats
N. Kavi Şimşek, E. Devrilmez, and S. Kirazcı, “Genç Badminton Sporcularının Sezinleme Zamanı Performansları Sabit azalan Hız ve Farklı Badminton Katılım Seviyesi,” presented at the 14th International Sport Sciences Congress, 1 - 04 November 2016, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.sbk2016.org/Spor_Kitabi.pdf.