Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi

2010-06-01
Miçooğulları, Bülent Okan
Cengiz, Cevdet
Aşçı, Fevziye Hülya
Kirazcı, Sadettin
Bu çalışmanın amacı, Prochaska ve DiClemente tarafından 1984 yılında egzersiz davranışının açıklanması ve belirlenmesi amacı ile önerilen Kuramlar Üstü Model (KÜM) göz önünde bulundurularak, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz özyeterliklerinin ve egzersizin olumlu/olumsuz yönlerini algılama düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, 249 erkek Xyaş = 22.59 1.90 ve 257 kadın Xyaş = 21.99 1.77 toplam 506 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara “Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları”, “Egzersiz Öz-yeterlik” ve “Egzersiz Davranışına Karar Verme Dengesi” anketleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizler cinsiyet ve egzersiz davranışının 5 basamağı (eğilim öncesi, eğilim, hazırlık, hareket ve devamlılık) temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan 2 x 5 (Cinsiyet x Egzersiz Davranışı değişim basamakları) çok yönlü varyans analizi (MANOVA) sonuçları, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz öz-yeterlik düzeylerinin ve egzersize bakış açılarının cinsiyete ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Cinsiyet x Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları etkileşimi ise egzersize bakış açıları ve egzersiz öz-yeterlik düzeyleri için anlamlı değildir. Sonuç olarak; genç yetişkinlerin öz–yeterlik ve egzersize bakış açılarının cinsiyet ve egzersiz basamaklarından etkilendiğini, kadınların erkeklerden, egzersize düzenli olarak katılan bireylerin, egzersiz yapmayan bireylerden egzersize katılımda kendilerini daha yeterli hissettiklerini ve egzersizi bir kazanç süreci olarak algıladığını ortaya koymuştur
Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Familial and psychodynamic factors in the formation and transmission of personality disorder beliefs in young adults
Akıncı, İrem; Gençöz, Tülin; Department of Psychology (2020-11)
The main goal of this study is to investigate the psychodynamic factors (i.e., separation-individuation difficulties, proneness to shame and anger) and related familial dynamics (i.e., perceived parenting practices, role reversal experiences with parents, parental personality disorder beliefs) that contribute to the formation of distorted personality beliefs (i.e., "deprecating", "inflated", and "ambivalent") in young adults. In the first study, the psychometric characteristics of "Relationship with Parents...
Genç Öğretim Üyelerinin Üniversitede Eğitim Verme Konusundaki Görüşlerinin Ve Öğrencilerinin Bakış Açılarının İncelenmesi.
Haser, Çiğdem(2009-12-31)
Bu çalışma kapsamında ODTÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bölümlerde görev yapmakta olan genç öğretim üyelerinin öğretmeyi öğrenme süreçleri incelenerek öğretim sırasında karşılaştıkları zorluklar ve bunlarla başa çıkarken kullandıkları yöntemler, destek aldıkları kişi ya da süreçler ortaya çıkarılacaktır. Öğretilen bilginin doğası, mühendislik eğitiminde genel olarak benimsenen eğilimler ve kurumsal sorumlulukların öğretmeyi öğrenme sürecine etkileri ortaya çıkarılacaktır. Çalışma kapsamında nitel araştır...
Gözenekli Malzemelerde Akış ve Kütle Taşınımının Modellenmesi
Koku, Harun; Tanriseven, Gülbin(2015-12-31)
Gözenekli bir ortamda akış ve kütle transferi, ortamınmikro-düzeydeki yapısıyla doğrudan ilgilidir.Bilgisayarlı hesaplama kapasitesindeki gelişmeler sayesinde, Lattice-Boltzmann ve random walk simülasyonları gibi mezoskopik metotlar kullanılarak materyallerin yüksek çözünürlüklü 3D yapılarını modellemek mümkün olmaktadır.Bu araştırmanın amacı, doğrudan resimleme temelliyaklaşımların gözenekli malzemeler içinkullanılabilmesini sağlayacak bütünleşik deneyseltekniklerin ve yazılımların geliştirilmesidir. Buçal...
İlköğretim Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından İnanç Ve Değerlerinin Araştırılması
Şahin, Elvan(2012-12-31)
Yapılan alan çalışmaları genel olarak incelendiğinde, SKE üzerine inançların araştırılmasında önemli bir nedenin öğretmenlerin inaçlarının sınıf içindeki faaliyetleri hakkında gösterge niteliğinde olmasının (Boz & Uzuntiryaki 2006), SK ile ilgili değerler üzerinde yapılan çalışmalarda ise SK amaçlarına ulaşmak için insanların değerlerinde değişmelerin meydana gelmesinin gerekliliğinin (Leiserowitz, Kates, & Paris, 2006) altının çizildiği görülür. Bu çalışmalarda ayrıca sahip olunan değerlerin ve inançların ...
Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında marka sadakati için bir model denemesi
Gölbaşı-Şimşek, Gülhayat; Noyan, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-6-1)
Yapısal Eşitlik Modelleri aracılığıyla marka sadakatine etki eden unsurların belirlenmeye çalışıldığı bu makalede marka sadakati, güven, müşteri memnuniyeti, algılanan ürün değeri, algılanan kalite, müşteri beklentileri ve marka imajı latent değişkenleri için ölçme modeli kurulduktan sonra bu latent değişkenler arasındaki eşanlı ilişkiler belirlenmiş ve Türkiye’de cep telefonu cihazı pazarında, cep telefonu markaları için bir marka sadakati modeli oluşturulmuştur. 770 cep telefonu kullanıcısına (üniversite ...
Citation Formats
B. O. Miçooğulları, C. Cengiz, F. H. Aşçı, and S. Kirazcı, “Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi,” Spor Bilimleri Dergisi, pp. 49–59, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/151271.