Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi

2010-06-01
Miçooğulları, Bülent Okan
Cengiz, Cevdet
Aşçı, Fevziye Hülya
Kirazcı, Sadettin
Bu çalışmanın amacı, Prochaska ve DiClemente tarafından 1984 yılında egzersiz davranışının açıklanması ve belirlenmesi amacı ile önerilen Kuramlar Üstü Model (KÜM) göz önünde bulundurularak, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz özyeterliklerinin ve egzersizin olumlu/olumsuz yönlerini algılama düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, 249 erkek Xyaş = 22.59 1.90 ve 257 kadın Xyaş = 21.99 1.77 toplam 506 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara “Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları”, “Egzersiz Öz-yeterlik” ve “Egzersiz Davranışına Karar Verme Dengesi” anketleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizler cinsiyet ve egzersiz davranışının 5 basamağı (eğilim öncesi, eğilim, hazırlık, hareket ve devamlılık) temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan 2 x 5 (Cinsiyet x Egzersiz Davranışı değişim basamakları) çok yönlü varyans analizi (MANOVA) sonuçları, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz öz-yeterlik düzeylerinin ve egzersize bakış açılarının cinsiyete ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Cinsiyet x Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları etkileşimi ise egzersize bakış açıları ve egzersiz öz-yeterlik düzeyleri için anlamlı değildir. Sonuç olarak; genç yetişkinlerin öz–yeterlik ve egzersize bakış açılarının cinsiyet ve egzersiz basamaklarından etkilendiğini, kadınların erkeklerden, egzersize düzenli olarak katılan bireylerin, egzersiz yapmayan bireylerden egzersize katılımda kendilerini daha yeterli hissettiklerini ve egzersizi bir kazanç süreci olarak algıladığını ortaya koymuştur
Citation Formats
B. O. Miçooğulları, C. Cengiz, F. H. Aşçı, and S. Kirazcı, “Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi,” pp. 49–59, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/151271.