Sürdürülebilir Çimento Üretimi Çimentolu Yonga Levha Atıklarının Çimento Üretiminde Kullanılması

2015-04-16
Yılmaz, Mustafa
Tokyay, Mustafa
Yaman, İsmail Özgür

Suggestions

Sürdürülebilir Turizm Ve Ekolojik İz Analizi : Türkiye'nin Turizm Sektörünün Çevresel Değerlendirilmesi.
Tunç, Gül İpek(2010-12-31)
Turizm sektörü için ekolojik iz analizi turizm sektörünün çevre üzerinde yarattığı zararı ölçmekte bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 1990ların ikinci yarısında Wackernagel ve Rees tarafından ortaya atılan “ekolojik iz” sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde temel olarak biyosfer kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını hesaplamayı amaçlamaktadır. Daha açık olarak, ekolojik iz insanların biyosfere olan taleplerini, kullanılan kaynakları sağlayan ve atıkları bertaraf etmek için gereksinim duy...
Development and validation of human population growth scale in the context of sustainability
Demirci, Sinem; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2014)
The aim of this study is to construct valid and reliable scales to identify beliefs towards the effects of human population growth, and to explore the HPG beliefs of preservice teachers at Middle East Teachnical University. HPG is one of the essential elements of education for sustainable development and preservice teachers were included in this study since they are future teachers to implement ESD programs. The data were collected in the fall term of 2013 2014 academic year from six hundred fifty eight pre...
Sürdürülebilir kalkınmada endüstriyel tasarımcının rolü
Turhan, Senem (2011-01-01)
Çalışmada konu üzerine literatürden derlenen görüşler ışığında, çevreye ve topluma duyarlı tasarım anlayışının - özel sermayedarların ve karma ekonomilerin sistem içerisinde daha fazla üretimin, satın alımın ve tüketimin öngörüldüğü dünyada- nasıl yer edinebileceği, sürdürülebilirlik kavramının tasarım disiplinindeki yeri ve tasarımcının rolü tartışılacaktır. Çalışma endüstri ürünleri tasarımcısının sürdürülebilir kalkınmadaki konumunun tanımlanması ile başlayıp, endüstri ürünleri tasarımı kavramındaki sürd...
Sürdürülebilir Gelişme Açısından Sektörel Enerji Tüketiminin Ve Sektörler Arası Etkileşimin Rolü.
Akbostancı Özkazanç, Elif(2009-12-31)
Çalışmanın Temel amacı iktisadi faliyetler ile enerji tüketimi arasındaki bağlantıyı sektörel düzeyde incelemektir. Bu amaçla girdi çıktı yöntemi kullanılacaktır. 1996 98 2002 yıllarına ait girdi çıktı tabloları kullanılarak. 42 sektör kapsanacaktır. Çalışmada enerji tüketiminin nihai talep ve katmadeğer esneklikleriyle Tüm sektörler için ileri ve geri bağları tanımlanacak ve hesaplanacaktır. Çalışmanın sonucunda Enerji Tüketimi açısından anahtar sektörlerin bulunması ve enerji politikaları açısından öngörü...
Sürdürülebilir Kırsal Ekonomi ve Yoksulluk: Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politikalarına Eleştirel Bir Bakış
Topal Yılmaz, Aylin(2014-12-31)
Bu araştırma projesi kırsal kalkınma yaklaşımları ve politikalarına ilişkin eleştirel bir bakış geliştirme amacını taşıyor. Sürdürülebilirlik kavramı yerel nüfusun ihtiyaçları ve yaşamsallığı kriterlerine yapılan vurguyla kalkınma literatüründe yerini alırken zamanla bir vurgu kaymasına uğrayarak küresel ekonominin ihtiyaçları ve yerel ekonomilerin bunun içinde nasıl yer alabileceği konuları tartışmanın merkezi haline geldi. Bu piyasa uyumlu kırsal kalkınma yaklaşımlarının iki temel amacı olduğu söylenebili...
Citation Formats
M. Yılmaz, M. Tokyay, and İ. Ö. Yaman, “Sürdürülebilir Çimento Üretimi Çimentolu Yonga Levha Atıklarının Çimento Üretiminde Kullanılması,” presented at the 9. Ulusal Beton Kongresi, 16 - 18 Nisan 2015, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80668.