Julian Barnes'ın Zamanın Gürültüsü Adlı Romanında Duygulanımsal Bir Gerçeklik Olarak Korku

2019-12-02
Bu çalışmanın amacı Julian Barnes’ın Zamanın Gürültüsü (The Noise of Time)adlı romanını Brian Massumi’nin korkuyu duygulanımsal bir gerçeklik olarak kavramsallaştırdığı afekt kuramı çerçevesinden incelemektir. Massumi’ye göre korku tehditkar geleceğin bugün hissedilen gerçekliğidir. Bir başka deyişle, korku, bugün olaylar düzeyinde bir gerçekliği olmayan şeyin his yoluyla bir varlık kazanmasıdır. Her bir duygulanımın politik bir boyut taşıdığının altını çizen Massumi, “The Future Birth of Affective Fact” adlı makalesinde gelecekte başa gelebilecek olana karşı bugün duyulan korkunun iktidar sahiplerinin elinde bugünü kontrol etmenin bir aracına dönüşmesini tartışır. Barnes’ın Stalin dönemi Sovyet Rusyası’nda hayat sürmüş olan Shostakovich’in yaşamını konu ettiği romanı Zamanın Gürültüsü, bestecinin “korkmuş bir adam” (“a frightened man”) olarak portresini çizerken tam da bu meseleyi görünür kılar. Shostakovich’in gerçekliğini şekillendiren şey olaylardan ziyade duygulanımlar ve bunlardan en ön planda olanı da korkudur.

Suggestions

Alain Badiou’nun Düşüncesinde Siyasal Örgütlenme ve Devrim Hareketlerinin Analizi
Birler, Reşide Ömür(2018-12-31)
Bu çalışma Alain Badiou'nun siyasal düşüncesinin en geniş anlamıyla bir analizini yapmayı ve özelinde literatürde cevaplanmamış bir soru olan "siyasalın nasıl örgütleneceği ve Badiou’un nihai olay olarak adlandırdığı devrimin hangi koşullar altında nasıl gerçekleşeceği" sorusunu yanıtlamayı hedeflemektedir.
The analyses of modernity, power, and resistance in the dystopias of margaret atwood
Görmez, Ayça Berna; Özçoban Üstüner, Fahriye; Department of Political Science and Public Administration (2021-3-5)
This study aims at analyzing modernity, power, and resistance in Margaret Atwood’s dystopias. The examined books are The Handmaid’s Tale and MaddAddam trilogy (Oryx and Crake, The Year of the Flood, and MaddAddam). It is argued that dystopian writings and social theories have much in common. These writings make us experience alternative worlds and they pose critique to the social organization, economic and political regimes. Through this critique, they have the power to trigger social transformation and cha...
The role of imagination in Kant's first critique
Barın, Özlem; Ceylan, Yasin; Department of Philosophy (2003)
The purpose of this study is to examine the role of imagination in Immanuel Kant̕s Critique of Pure Reason by means of a detailed textual analysis and interpretation. In my systematic reading of the Kantian text, I analyse how the power of imagination comes to the foreground of Kant̕s investigation into the transcendental conditions of knowledge. This is to explain the mediating function of imagination between the two distinct faculties of the subject; between sensibility and understanding. Imagination achi...
Epic gaze in Paradise Lost
Demirel, Fatih; Sönmez, Margaret Jeanne M.; Department of English Literature (2021-2-01)
This study aims to investigate the workings of gaze in John Milton’s Paradise Lost with regard to Helen Lovatt’s book on epic gaze and the theoretical insights of three important writers on gaze: Sartre, Foucault and Lacan. The study focusses on four main characters of the epic: Satan, God, Adam and Eve. Lovatt’s epic gaze proves to be an appropriate starting point for this study, while the other named theorists’ ideas are employed more or less for different characters and for different scenes. Sartre’s not...
Edmund Burke’de Yüce ve Jouissance, Lacancı bir okuma
Birlik, Nurten (Akdeniz University; 2018-05-18)
Burke’çü anlamda yüce, şiir kişisinin, doğada gördüğü tekil nesnelere odaklanıp bu nesnelerin arkasında yatan bütüncül metafizik yapının izlerini görebilme ya da doğada görülen nesneler aracılığıyla aşkınlığı deneyimleme çabası olarak tanımlanabilir. Bu deneyim aynı zamanda modernitede, ampirizm ve pozitivizm ile birlikte ortaya çıkan insan ve doğa kategorilerini epistemolojik bağlamda sorunsallaştırır çünkü ikisi arasında oluşmuş kopukluğu gidermeye hizmet eder. Bu bildiri odak noktası ...
Citation Formats
E. Öztabak Avcı, “Julian Barnes’ın Zamanın Gürültüsü Adlı Romanında Duygulanımsal Bir Gerçeklik Olarak Korku,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81214.