Türkiye de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji

2014-01-01

Suggestions

Türkiye de Avrasya Çalışmaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kuşçu Bonnenfant, Işık (2014-04-01)
Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
Türkiye de Ormancılık Tarihi
Dursun, Selçuk (null; 2013-12-10)
Türkiye de yabancı dilde ölçme ve değerlendirme eğitiminin dünü ve bugünü ve yarını
Hatipoğlu, Çiler (2016-02-02)
A Review of Byzantine Studies and Architectural Historiography in Turkey Today
Kılıç Yıldız, Şule (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, yeni kurulan ulus devletin meşruiyetini sağlamak ve ortak bir kimlik yaratmak için arkeolojik ve tarihsel mirasa sahip çıkmak önem kazanmıştır. Bu dönemde, Anadolu’da yaşayan en eski uygarlıkların, “milli” kültürel mirasın bir parçası olarak algılanması ve tanımlanması sürecinde, Bizans’ın nasıl bir rol oynadığı sorusu önem taşımaktadır. Son yıllarda Türkiye’de, Bizans kültürel mirasının, tarih, edebiyat, hatta bilim ve sanattaki temsili üzerine yapılan çalışmaların sayısı artm...
Citation Formats
P. Köksal, Türkiye de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji. 2014.