Hide/Show Apps

Türkiye kuvvetli yer hareketi veri tabanının genişletilmesi: bir ön çalışma

2017-10-13
Sandıkkaya, Mustafa Abdullah
Aghalipour, Nima
Gülerce, Zeynep
Türkiye’de 19 76 - 200 7 yılları arasında olmuş depremlerde kaydedilen kuvvetli yer hareketi kayıtlarını içeren Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanı (TKYHVT) Akkar vd . (20 10 ) tarafından sunulmuştu r. Bu bildiride 2008 - 2015 yılları arasında kaydedilmiş depremler ile TKYHVT’nın genişletilmesi için yapılan ön çalışmalar ın bir özeti sunul acaktır. Makalenin ilk bölümünde TKYHVT’ya eklenen 162 depremden elde edilen 1189 kayıt hakkında genel bilgiler (deprem büyüklüğü, kaynağa olan uzaklık, faylanma mekanizması, vb.) ve bu bilgilere ait istatistiksel veriler sunul maktadır . Buna ek olarak, ham kayıtların filtrelenmesi konusunda izlenen prodesürün detay ları verilmiş ve kuvvetli yer hareketi tahmin denklemlerinini oluşturulması ve/veya test edil mesinde kullanılabilmesi için tepki spektrumlarının h esaplanmaları yapılmıştır. Güncellenen veri tabanının güncel dikey/yatay oranı (V/H) tahmin denklemlerinin ülke m ize olan uygunluğunun test edilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır.