Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında öğrencilerin bilimsel argümantasyonuna rehberli öğrenme desteği sağlanması

2017-01-01
Üstünel, Hale Havva
Tokel, Saniye Tuğba
Yirmi yıl boyunca araştırmacılar ve uygulayıcılar, argümantasyonu desteklemek ve öğretmek amacıyla teknoloji araçları geliştirmiş ve teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları (TELE’ler) tasarlamıştır. İlgili olarak, Kim-Hannafin vd. (2007), geçerli bir TELE3sağlamak amacıyla pedagojik bir çerçeve sunmuştur. Tasarıma dayanan bu çalışmanın amacı, bu çerçevenin mikro bağlam boyutunu araştırmak ve öğrenci-araç, öğretmen-öğrenci ve öğretmen-araç arasındaki etkileşimleri analiz etmekti. Bu bakımdan, teknoloji ile zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamındaki rolleri nasıl dengelediklerini anlamak amacıyla, teknoloji ile zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamında çeşitli öğrenme desteklerinin kırk bir ortaokul öğrencisinin argümantasyonu üzerindeki etkisi ve öğrenme desteklerinin öğretmen ve teknoloji aracı arasındaki dağılımı analiz edilmiştir. Öğrencilerin argümantasyonu, günlük puanları ve ön testleri incelenmiş ve nicel bir analiz - tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü tekrarlı ölçümlü bir ANOVA ve MANCOVA ve nitel bir analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin ipuçlarının, cümle başlatıcılarının ve soru yönlendiricilerinin kullanımından yararlandığını göstermiştir. Ayrıca, öğretmen desteği önemlidir ve Toulmin’in çerçevesinde olduğu gibi, öğrencileri sav, gerekçe, destek, garantiler ile argümanlar, bazı durumlarda da çürütmeler kullanarak daha sofistike olanları kurmadaki yeteneklerini geliştirmeye yöneltmiştir. Çalışma, öğrencilerin öğrenmesini ve argümantasyonunu kolaylaştırmak amacıyla teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamında öğrenme destekleri tasarlamaya yönelik yol gösterici ilkeler ve stratejiler sunar.
Citation Formats
H. H. Üstünel and S. T. Tokel, “Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında öğrencilerin bilimsel argümantasyonuna rehberli öğrenme desteği sağlanması,” pp. 122–152, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83482.