Öğrenci gözüyle hayat bilgisi dersinin işlenişi: Bir nitel araştırma yöntemi olarak yaratıcı drama

2013-01-01
Bu nitel çalışmada hayat bilgisi derslerinin işlenişinin öğrenci gözüyle yaratıcı drama oturumları kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Ankara’nın bir beldesinden bir ilköğretim okulundan 2. ve 3. sınıflardan 87 öğrenci katılmıştır. Veriler dört farklı yaratıcı drama yöntemiyle; öğrencilerin (a) mektupları, (b) çizimleri, (c), doğaçlamaları ve (d) donuk imgeleri ile toplanmıştır. Drama oturumlarında elde edilen nitel veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları hayat bilgisi dersinde öğretmenlerin bilgi aktaran, öğrencilerin de bilgiyi pasif olarak alan rolleri yansıttığını göstermektedir. Ayrıca öğrenciler, en çok kullanılan öğretim yöntemlerinin anlatım, soru-cevap ve gösteri, en çok kullanılan öğretim materyallerinin de ders kitapları, çalışma kitapları ve tahta olduğunu belirtmişlerdir. Yazılı ve sözlü sınavlar, sınıf gözlemi ve öz-değerlendirmenin en sık kullanılan değerlendirme teknikleri olduğu görülmüştür. Öğrenciler hayat bilgisi derslerinde en sevmedikleri etkinliğin yazı yazmak, en çok sevdikleri etkinliklerin ise canlandırma ve grup çalışmaları olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen verilerin zenginliği ve çeşitliliği, yaratıcı dramanın, sanat-temelli nitel bir araştırma yöntemi olarak çocukların samimi düşüncelerini ortaya çıkarmada oldukça etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.
İlköğretim Online

Suggestions

Implementation of life sciences from the perspectives of students: Creative drama as a qualitative data collection method
Taneri, Pervin Oya; Engin Demir, Cennet (2013-01-01)
The aim of this study is to examine the perceptions of students on the implementation of life sciences curriculum through using creative drama sessions. Eighty seven 2nd and 3rd grade students from an elementary school in one of the districts of Ankara participated in the study. Data were collected through employing four different creative drama methods: (a) letters, (b) drawings, (c) improvisations, and (d) still images of students. Content analysis was used to analyze the qualitative data collected in dra...
Teaching Logarithm by Guided Discovery Learning and Real Life Applications
Çetin, Yücel; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
The purpose of the study was to investigate the effects of discovery and application based instruction (DABI) on students̕ mathematics achievement and also to explore opinions of students toward DABI. The research was conducted by 118 ninth grade students from Etimesgut Anatolian High School, in Ankara, during the spring semester of 2001-2002 academic year. During the study, experimental groups received DABI and control groups received Traditionally Based Instruction (TBI). The treatment was completed in th...
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Motives that attract parents to send their children to curriculum laboratory schools and students' satisfaction with the services provided
Çelik, Nehir Taşkın; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2005)
The aim of this study was to identify the reasons of parents̕ preferring Curriculum Laboratory Schools (CLSs) for their children̕s education and to investigate whether the students attending Curriculum Laboratory Schools are satisfied with the physical, instructional and social opportunities (services) offered at these schools. The sample of the study consisted of 440 seventh grade students and 14 parents from seven curriculum laboratory schools in the province of Ankara. Two instruments were used for data ...
Students’ views about and experiences at school: investigating the role of cultural capital and hidden curriculum
Aktaş, Halil Han; Engin Demir, Cennet; Department of Curriculum and Instruction (2016)
The purpose of this study was to investigate ninth grade students’ perceptions and experiences at school. In accordance with this purpose; a science high school in Ankara, Turkey was selected and a qualitative case study was conducted in which data were collected by two data collection tools which were semi-structured interviews and classroom observations. During the period of data collection that lasted 20 weeks, one initial and one final interview were held with each of 17 participants who were selected t...
Citation Formats
P. O. Taneri and C. Engin Demir, “Öğrenci gözüyle hayat bilgisi dersinin işlenişi: Bir nitel araştırma yöntemi olarak yaratıcı drama,” İlköğretim Online, pp. 267–282, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85682.