10 sınıf öğrencilerinin özdüzenleme becerileri üzerine nitel bir çalışma

2006-09-09
Kadıoğlu, Cansel
Uzuntiryaki, Esen
Çapa Aydın, Yeşim

Suggestions

The effect of 5e learning cycle model on tenth grade students’ understanding in the particulate nature of matter, epistemological beliefs and views of nature of science
Bektaş, Oktay; Geban, Ömer; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2011)
The purpose of this study is to probe whether there is a significant effect of 5E learning cycle model as compared to traditional instruction and gender on tenth grade students’ understanding in the particulate nature of matter concepts and their epistemological beliefs and to investigate whether there is an impact of 5E learning cycle model and traditional instruction in promoting the understanding of the nature of science. Pilot study was performed for the instruments in the between April and June 2009. T...
Examining 10th grade students’ problem solving processes in geometry using eye tracking technology
Malcı, Emine; Tokel, Saniye Tuğba; Department of Aerospace Engineering (2021-2-15)
This study examines the problem-solving strategies of 10th-grade high school students and changes in their eye movements during problem-solving in geometry. Eight 10th-grade students participated in this study. Spatial Ability Test (SAT) was applied to evaluate participants' spatial abilities. Participants were asked to solve six geometry problems on the computer and think aloud while solving problems. During problem-solving, participants' eye movements were recorded by an eye tracker. After the problem-sol...
10 ve 11 sınıf öğrencilerinin temel geometri konularındaki hataları ve kavram yanılgıları
Ubuz, Behiye (1999-02-01)
Bu araştmnanın amacı, öğrencilerin geometride açılar konusundaki öğrenme düzeylerini, hatalar, kavram yanılgılan ve cinsiyet açısından incelemektir. AraştıOllanın örneklemini, 1997- i998 öğretim yılında Ankara'nınbir özelokulunda okuyan 10. ve i 1. sınıftan birer şube olmak üzere toplam 67 öğrenci oluştuOllaktadır.Araştmnanın verileri i i tane açık uçlu soru içeren sınavdan elde edilmiştir. Bu çalışmada i i soru içinden seçilen 5 soru üzerinde durulmaktadır. Elde edilen bulgular erkek öğrencilerinkız öğrenc...
10-14 Yaş Arasında Farklı Spor Dallarıyla Uğraşan Sporcuların Dinamik Ve Statik Denge Bakımından Karşılaştırılması.
Kirazcı, Sadettin(2010-12-31)
7 Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi
Bulut, Safure; Yavuz, Fatma Derya (2016-12-01)
Bu araştırmanın amacı 7. sınıf matematik ders kitaplarında yer alan dönüşüm geometrisi işlenişlerini 2009 yılı ilköğretim matematik dersi öğretim programını dikkate alarak incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden doküman analizine göre yapılandırılan çalışmada, bu öğretim programının uygulanma sürecinde ücretsiz olarak öğrencilere verilen dört adet 7. sınıf matematik ders kitapları incelenmiştir. Veriler Öğretim, Beceriler ve Ölçme Değerlendirme boyutları temel alınarak oluşturulan kod matrisine yerleşt...
Citation Formats
C. Kadıoğlu, E. Uzuntiryaki, and Y. Çapa Aydın, “10 sınıf öğrencilerinin özdüzenleme becerileri üzerine nitel bir çalışma,” 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86666.