Türkçe r nin akustik incelenmesi bölge ve cinsiyet farklılıklar

2008-05-01
Türkçe /r/ çeşitli kaynaklardaki tanıma göre, dişeti ya da öndamaktaeklemlenen çarpmalı ünsüzdür (Aksan, 1978; Göknel, 1974;Kornfilt, 1997; Lewis, 2000). Değdiği yerde birkaç vuruş yapanyuvarlanan türü [r] sözcük başında bulunur (Selen, 1979). Sözcükortasında tekvuruşlu ya da yuvarlanmayan türü [ɿ] kullanılır (Selen1979). Sözcük sonunda [ ] ötümsüzleşir (Göksel ve Kerslake, 2005;ɾErguvanlı-Taylan, 2000; Kornfilt, 1997). Bazı kaynaklar sözcüksonundaki [ ]’nin sürtünmeli olduğunu belirtmektedir (Erguvanlı-ɾTaylan, 2000; Selen, 1979). Bu özelliğin bütün kaynaklardabelirtilmemiş olması araştırmaya değer bir nitelik olduğunugöstermektedir. Dolayısıyla çalışmamızın odak noktası sözcük sonu[ ]’nin sürtünmeli olduğunu akustik olarak göstermeye çalışmaktır.ɾAyrıca sürtünmeli değişkenin kız ve erkek deneklerin kullanımındabir fark gösterip göstermediğine bakılacaktır. /r/’nin değişkenlerinin spektral özelliklerinin PRAATprogramı ile açığa çıkarılması planlanmaktadır. Bu programşuadresten elde edilmiştir:http://www.fon.hum.uva.nl/praat/. 18–21yaşlarında, ağız farklılıkları göstermeyen 4 kız 4 erkek üniversiteöğrencisinin /r/’nin dağılımını gösteren sözcükleri 4-5 keretekrarlamasıyla elde edilecek ses kayıtları spektral incelemedengeçirilecektir. Kısaca, bu çalışma /r/’nin biçimbirimciklerini,özellikle sözcük sonu değişkenin özelliklerini akustik incelemelerlebelirlemek, cinsiyet farkının sözcük sonu değişken için önemli olupolmadığına bakmak amacını taşımaktadır.
21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 10 - 11 Mayıs 2007

Suggestions

Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi
Gracanın Yüksek, Martına(2016-12-31)
Önerilen bu çalışma, Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi üzerine yapılmış kuramsal bir çalışmadır. Seçenek soruları, konuşmada kendisine hitap edilen kişiye bir takım seçenekler sunan ve ondan, bu seçeneklerden birisini seçmesini isteyen sorulardır. Türkçede bu tip sorularda, seçeneklerden her biri genellikle evet/hayır sorularında soru eki olarak kullanılan –mI eki ile yüklenir. Seçenekler tercihe göre “yoksa” kelimesiyle de bağlanabilirler. Evet/hayır sorularının yalın bir örneği (1)’de,...
Türkiye’de Ruh Sağlığı Çalışanlarının Gey ve Lezbiyenlere Yönelik Tutumları
Tuna, Ezgi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Eşcinsellere yönelik tutumlar üzerine yapılan çalışmalar Türkiye'de üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek grupları arasında cinsel azınlıklara yönelik genellikle olumsuz tutumların yaygın olduğunu göstermektedir. Ruh sağlığı çalışanlarının tutumlarını inceleyen çalışma sayısı ise oldukça azdır. Bu araştırma Türkiye'de hizmet veren psikolog ve psikolojik danışmanların gey ve lezbiyenlere yönelik tutumlarını ve bu tutumları yordayan değişkenleri ele almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla katılımcılardan demograf...
Türkiye'de Toplumsal Sınıf Farklılıklarının Yaşam Tarzlarını Belirlemedeki Etkisi Ve Bu Farklılıkların Gündelik Yaşamdaki Eşitsizlikleri Yeniden Üretmeye Yönelik Rolünün İncelenmesi
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışmada, Türkiye'de toplumsal sınıf farklılıkları ile farklılaşan yaşam tarzları arasındaki ilişkiyi aydınlatmak hedeflenmektedir. Birincil amaç kültürel sermaye, ekonomik sermaye, sosyal sermaye veya toplumsal sınıf pozisyonu gibi yapısal değişkenlerin, beğeni örüntüleri ve yaşamtarzları gibi son derece öznel görünen bir alanın oluşumunda ne kadar ve ne şekilde etkili olduğunu saptamaktır. Aynı zamanda, beğeni ve tüketim pratiklerine yönelik farkların, günümüz Türkiyesinde ...
Türkçe-Azerice algısal çok dilli iletişimde konuşma onarım yöntemleri
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (2018-05-01)
Bu çalışma kapsamında Türkçe ve Azerice ana dil konuşucularının algısal çok dilli iletişimi sırasında gerçekleşen iletişim kopuklukları ve bu durumlarda kullanılan konuşma onarım yöntemleri incelenmiştir. Çalışmada ana dili Türkçe olan dört üniversite öğrencisi ve Azerice ana dil konuşucusu iki üniversite öğrencisi gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmanın temel veri tabanını oluşturacak olan dilsel verilerin elde edilmesi amacıyla, katılımcılara Tabu oyunu oynatılmış, bu süreçte gerçekleştirdikleri sö...
Automatic disambiguation of Turkish discourse connectives based on a Turkish connective lexicon
Başıbüyük, Kezban; Doğru, Ali Hikmet; Zeyrek Bozşahin, Deniz; Department of Computer Engineering (2021-8-31)
In this thesis, we developed methods for disambiguating the discourse usage and sense of connectives in a given free Turkish text. For this purpose, we firstly built a comprehensive Turkish Connective Lexicon (TCL) including all types of connectives in Turkish together with their syntactic and semantic features. This lexicon is built automatically by using the discourse relation annotations in several discourse annotated corpora developed for Turkish and follows the format of the German connective lexicon, ...
Citation Formats
D. Zeyrek Bozşahin and Ç. Hatipoğlu, “Türkçe r nin akustik incelenmesi bölge ve cinsiyet farklılıklar,” presented at the 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 10 - 11 Mayıs 2007, Mersin, Turkey, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87026.