Türkiye'de Toplumsal Sınıf Farklılıklarının Yaşam Tarzlarını Belirlemedeki Etkisi Ve Bu Farklılıkların Gündelik Yaşamdaki Eşitsizlikleri Yeniden Üretmeye Yönelik Rolünün İncelenmesi

2011-12-31
Amaç ve Gerekçe: Önerilen çalışmada, Türkiye'de toplumsal sınıf farklılıkları ile farklılaşan yaşam tarzları arasındaki ilişkiyi aydınlatmak hedeflenmektedir. Birincil amaç kültürel sermaye, ekonomik sermaye, sosyal sermaye veya toplumsal sınıf pozisyonu gibi yapısal değişkenlerin, beğeni örüntüleri ve yaşamtarzları gibi son derece öznel görünen bir alanın oluşumunda ne kadar ve ne şekilde etkili olduğunu saptamaktır. Aynı zamanda, beğeni ve tüketim pratiklerine yönelik farkların, günümüz Türkiyesinde gündelik hayattaki ayrıştırıcı- bütünleştiricisi etkisi ve toplumsal eşitsizleki yeniden üretici kapasitesi sorgulanacaktır. Ancak bu sorgulama, sadece bireylerin bugünkü kültürel tüketim/beğeni farklılıklarını haritalandırmayı değil, aynı zamanda bu beğenilerin nasıl oluştuğunu, nasıl edinildiğini, aileden aktarılma süreçlerini ve bugünkü gündelik hayatı deneyimleme biçimlerine etkilerini de nitel olarak incelemeyi de içerecektir. Yöntem: Bütçe ve zaman sınırlılıkları nedeniyle, çalışma başlangıç olarak orta sınıfları bir evren olarak tanımlayacak, ve hem üst/alt dikey ayrımı hem de mütedeyyin/modern yatay ayrımını da içerecek şekilde bir örneklem tanımlanacaktır. Araştırma bu örneklemi sağlayacak, Ankara'nın üç merkez ilçesinin merkezlerinde (Çankaya-Keçirören-Yenimahalle) sürdürülecektir. Bu ilçelerde, genellemeye evrilmeyecek de olsa beğeni ve yaşamtarzı haritalandırmasını yapabilmek amacıyla tüketim ve beğeni tarzlarını sorgulayan 400 adet anket uygulanacaktır. Ancak amaç bölümünde de açıklandığı üzere, beğenilerin oluşumları, yaşamtarzlarının ve sınıfsal farklılıkların deneyimlenmesi, ve bu farklılıkların gündelik hayattaki dışlayıcı-içerici etkilerinin sorgulanması amacıyla, her ilçeye eşit dagılmak üzere 42 kişiyle derinlemesine mülakatlar yapılacaktır. Beklenen Bulgu: Ankarayı bir örnek çalışma alanı olarak alarak, sınıfsal süreçlerin tüketim pratikleri ve beğeni örüntüleri üzerinden incelenmesini içerecektir, ve böylelikle literatüre önemli bir katkıda bulunacaktır.

Suggestions

Türkiye'de Çevreciliğin Dönüşümü: Hes Karşıtı Yerel Hareketler
Rittersberger, Helga İda(2011-12-31)
Projenin amacı Türkiye'de son yıllarda halkın doğrudan katılımıyla yaygınlaşan, yerelleşen ve böylece geleneksel çevrecilikten farklılaşan çevreciliğin anlaşılması, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan, bir çalışmadır. Son yıllarda Türkiye'nin hemen her bölgesinde Hidroelektrik (HES), Termik ve Nükleer Santral inşaatları ve işletimi gerçekleşmektedir. Bu sürece karşı gelişen toplumsal hareket geleneksel çevrecilikten farklıdır; ulusal-uluslar arası-yerel sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine dayalı v...
Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi
Gracanın Yüksek, Martına(2016-12-31)
Önerilen bu çalışma, Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi üzerine yapılmış kuramsal bir çalışmadır. Seçenek soruları, konuşmada kendisine hitap edilen kişiye bir takım seçenekler sunan ve ondan, bu seçeneklerden birisini seçmesini isteyen sorulardır. Türkçede bu tip sorularda, seçeneklerden her biri genellikle evet/hayır sorularında soru eki olarak kullanılan –mI eki ile yüklenir. Seçenekler tercihe göre “yoksa” kelimesiyle de bağlanabilirler. Evet/hayır sorularının yalın bir örneği (1)’de,...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
State intervention in Turkey: an assessment of the relationship between the political and the economic spheres
Güney, Atilla; Kaya, Raşit; Department of Political Science and Public Administration (2002)
This thesis examines the nature of the relationship between the political and economic spheres in Turkey in the context of critical political theory. In addition to the historical analysis of the issue of state intervention, the thesis tries to offer a new framework for explaining the mediation between the crisis and the restructuring of the politics-economy relation through the evaluation of alleged transformation of the 1980s in Turkey. In this context, the conception of the reformulation of this relation...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Türkiye’de Toplumsal Sınıf Farklılıklarının Yaşam Tarzlarını Belirlemedeki Etkisi Ve Bu Farklılıkların Gündelik Yaşamdaki Eşitsizlikleri Yeniden Üretmeye Yönelik Rolünün İncelenmesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61479.